Menu

Program wychowawczo – profilaktyczny
Szkoły Podstawowej
im. Szybowników Polskich w Bezmiechowej Dolnej
w roku szkolnym 2022/2023

Podstawa prawna

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).
 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).
 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.).
 •    Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 ze zm.).
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).
 • Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.).
 • Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 2050 ze zm.).
 • Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 276 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1449).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
  z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2022 r. poz.1817)
 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 22 lipca 2022 w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych
  i doradców zawodowych
 • Priorytety PKO i obejmuje podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023
 • Statut Szkoły Podstawowej im. Szybowników Polskich w Bezmiechowej Dolnej

Szkolny program wychowawczo– profilaktyczny zakłada realizację priorytetów Podkarpackiego Kuratora Oświaty i obejmuje wytyczne polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023:

 

 1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
 2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
 3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.
 4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy,
  w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.
 5. Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023.
 6. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami
  – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.
 7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego
  i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
 8. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności
  z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
 9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Wprowadzenie do programu

Wychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej  i społecznej, które powinno być wzmacniane
i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży. (art. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe).

Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie
i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie.

Wstęp

Szkoła Podstawowa im. Szybowników Polskich w Bezmiechowej Dolnej, to placówka twórczego i wszechstronnego rozwoju ucznia, przygotowująca do dalszej nauki
i życia we współczesnym społeczeństwie. Zadania wychowawcze szkoły są podporządkowane nadrzędnemu celowi, jakim jest wszechstronny rozwój wychowanka w wymiarze emocjonalnym, społecznym, kulturalnym, moralnym, ekologicznym, zdrowotnym
 i intelektualnym oraz umożliwianie korygowania deficytów w celu optymalizacji osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz zapobieganie zagrożeniom poprzez profilaktykę, przeciwdziałanie istniejącym zagrożeniom i wsparcie uczniów i dzieci przedszkolnych w trudnych sytuacjach.

Program powstał w oparciu o obserwacje, ankiety, konsultacje z rodzicami, nauczycielami
i Samorządem Uczniowskim.

 

 

ROZDZIAŁ I
Misja i wizja szkoły

 

„Wychowanie to nieustannie toczony dialog nauczyciela z uczniem prowadzący ku horyzontowi dobra, prawdy i piękna.”

 

 1. Gadacz

Misja

 1. Zapewnienie dziecku jak najdogodniejszych warunków efektywnego rozwoju.
 2. Dążenie do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest członkiem społeczności szkolnej
 3. Wychowanie w poszanowaniu kultury, tradycji i miłości do narodu polskiego i wartości oraz kultur innych narodów.
 4. Wychowanie ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie.
 5. Zwracanie szczególnej uwagi na rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy naszych uczniów.
 6. Propagowanie wśród uczniów zdrowego stylu życia.
 7. Dbanie o bezpieczeństwo uczniów.
 8. Stymulowanie kreatywności uczniów.
 9. Służenie społeczności lokalnej.

 

Wizja

Nasza szkoła jest przyjazną, nowoczesną, dostosowaną do zmian cywilizacyjnych placówką, wdrażającą uczniów do samorozwoju oraz przygotowującą do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym i do wyzwań jakie stawia przed nimi dorosłość.

Program wychowawczo- profilaktyczny szkoły ukierunkowany jest na ucznia i jego potrzeby, umożliwiając mu wszechstronny rozwój. W nauczaniu wykorzystujemy najnowsze zdobycze techniki informacyjnej i informatycznej, stosujemy nowoczesne metody nauczania
i wychowania aby uczeń mógł rozwijać swoje zainteresowania, umiejętności, zdolności
i pasje. W pracy z uczniem kadra pedagogiczna podejmuje twórcze działania, które pozwolą realizować misję szkoły. Nasi uczniowie będą świadomi nierozerwalnego współistnienia ze środowiskiem przyrodniczym, świadomi własnego pochodzenia, dumni z bycia Polakami, Europejczykami i członkami szanującymi kulturę i tradycję swojej „małej ojczyzny”. Szczególnie zadbamy o ich rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy, aby w przyszłości propagowali zdrowy styl życia i potrafili dokonać słusznego wyboru.

 

 

ROZDZIAŁ II

Zadania Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego

 1. Założenia ogólne

Zgodnie ze wskazaniami, działalność wychowawczo- profilaktyczna w naszej szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 1. Fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych;
 2. Psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności;
 3. Społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych;
 4. Aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.
 5. Główne cele programu wychowawczo- profilaktycznego

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

 • współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta,
 • kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu , a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych,
 • współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych,
 • wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,
 • kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych

relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców,
a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi
z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami,

 • doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami
 • wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów,
 • kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału
  w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów
  w życiu społecznym,

9) przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce ,

 • wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych
 • wykształcenie u uczniów, nauczycieli i rodziców postrzegania sytuacji kryzysowych jako szansy na „zmianę” mogącą przynieść trwałe wartości, np. umiejętność zapobiegania bezradności będącej początkiem pogorszenia kondycji psychicznej człowieka i jej negatywnych skutków.

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze zadania w pracy wychowawczej są kierunkowane na:

 • wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej,
 • wzbudzanie poczucia przynależności do grupy, odbudowanie i umacnianie u uczniów prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej w szkole, klasie,
 • utrwalanie u uczniów świadomego respektowania reguł sanitarnych przyjętych na czas epidemii COVID-19,
 • rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości,
 • budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,
 • przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom, przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych,
 • troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców
 • minimalizowanie negatywnych skutków sytuacji kryzysowej wywołanej działaniami wojennymi na terenie Ukrainy.

 

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

1) poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania, substancji psychotropowych i innych środków zastępczych,
a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach,

 • rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,
 • doskonalenie kompetencji nauczycieli, wychowawców, rodziców w zakresie profilaktyki oraz rozpoznawania wczesnych symptomów depresji u dzieci i starszej młodzieży,
 • poszerzanie wiedzy uczniów, nauczycieli, rodziców na temat wpływu sytuacji kryzysowej (np. wywołanej pandemią COVID-19) na funkcjonowanie każdego człowieka oraz możliwości uzyskania pomocy w szkole i poza szkołą,
 • kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,
 • kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków
  w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,

9) doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających oraz norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego

 

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:

1) dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub
opiekunom na temat zagrożeń cywilizacyjnych, a także działań podejmowanych na rzecz kompensowania negatywnych skutków przedłużającej się epidemii,

2) udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku obniżonej kondycji psychicznej, depresji, innych problemów psychologicznych i psychiatrycznych,

Najważniejsze zadania w zakresie przekazywania informacji obejmują w szczególności:

 • dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych
  i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków psychoaktywnych
  i innych zagrożeń cywilizacyjnych, a także działań podejmowanych na rzecz kompensowania negatywnych skutków przedłużającej się epidemii,
 • udostępnienie informacji o ofercie konsultacji nauczycielskich dla uczniów
  i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów
 • udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej ( psycholog, pedagog specjalny) dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku obniżonej kondycji psychicznej, depresji, innych problemów psychologicznych i psychiatrycznych.

Działalność profilaktyczna obejmuje:

 • wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych
 • wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowaną biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na podejmowanie zachowań ryzykownych,
 • wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano objawy depresji lub obniżenia kondycji psychicznej, a także prowadzenie działań profilaktycznych wobec wszystkich uczniów szkoły.

Działania te obejmują w szczególności:

 1. a) realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych,
 2. b) przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby,
  w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej,
 3. c) kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających,
  substancji psychotropowych, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych,
 4. d) poszerzenie kompetencji osób oddziałujących na uczniów (nauczycieli, rodziców,
  wychowawców, specjalistów) w zakresie wczesnego rozpoznawania objawów
  depresji,

 

Zadania profilaktyczne programu to:

 • zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole, znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły,
 • promowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie nawyków prozdrowotnych,
 • rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu i narkotyków),
 • eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej,
 • zapoznanie z niebezpieczeństwami związanymi z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość, uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem uczenie dbałości o zdrowie psychiczne oraz wzmacnianie poczucia oparcia w najbliższym środowisku (rodzina, nauczyciele, specjaliści) w sytuacjach trudnych.

 

ROZDZIAŁ III

 

STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH

Dyrektor szkoły:

 • stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
 • inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,
 • stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,
 • współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem specjalnym, pedagogiem, psychologiem szkolnym, oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,
 • czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,
 • nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,
 • motywuje nauczycieli i specjalistów do opracowania modelu wsparcia i pomocy uczniom przeżywającym trudności psychiczne,
 • monitoruje współpracę pedagoga specjalnego z nauczycielami, wychowawcami, innymi specjalistami oraz umacnia wspierającą rolę pedagoga specjalnego w rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły lub placówki,
 • stwarza warunki do poszukiwania optymalnych rozwiązań w zakresie budowania systemu działań wspierających kondycję psychiczną uczniów,
 • inspiruje wszystkie grupy społeczności szkolnej do budowania dobrych wzajemnych relacji w środowisku szkolnym, jako czynnika zwiększającego skuteczność i efektywność udzielanego wsparcia,
 • dostosowuje ofertę zajęć pozalekcyjnych do oczekiwań uczniów w celu stworzenia warunków do realizacji pasji, udziału z zajęciach sportowych, kontaktu z przyrodą, a także kontaktu bezpośredniego uczniów ze sobą, z zachowaniem zasad sanitarnych,
 • czuwa nad wykorzystaniem lekcji wychowawczych do budowania systemu wsparcia psychicznego uczniów – wg Raportu Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego” rekomendowane są „zwykłe rozmowy, zainteresowanie przeżyciami uczniów, proste zabawy integracyjne, wstępne rozpoznanie dotyczące liczby uczniów o bardzo złej kondycji psychicznej”,
 • czuwa nad intensyfikowaniem współpracy nauczycieli i wychowawców z pedagogiem specjalnym, pedagogiem, psychologiem szkolnym oraz pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznych w celu szybkiego i skutecznego reagowania na zaobserwowane problemy uczniów,
 • czuwa nad wykonywaniem zadań przez specjalistów szkoły – pedagog specjalny, psycholog i inni specjaliści powinni aktywnie włączać się do bezpośredniej pracy profilaktycznej i bezpośredniego wsparcia uczniów i rodziców, służyć doradztwem dla nauczycieli, wspierać ich w identyfikowaniu problemów uczniów i prowadzeniu z uczniami zajęć wspierających, integracyjnych, profilaktycznych,
 • inicjuje utworzenie systemu wsparcia nauczycieli, wychowawców, innych psychologów czy pedagogów, którym trudno jest wspierać uczniów z uwagi na to, że sami przeżywają stan silnego przygnębienia epidemią, przemęczenia lub przechodzą inny kryzys psychiczny (patrz: Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego”),
 • nadzoruje realizację Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.

 

Rada pedagogiczna:

 • uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych, w tym w zakresie działań wspierających kondycję psychiczną uczniów po okresie długotrwałej nauki zdalnej i izolacji od bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami,
 • dostosowuje wymagania związane z realizacją podstawy programowej do zmniejszonej efektywności kształcenia wynikającej z osłabionej kondycji psychicznej uczniów oraz niższej efektywności zdalnego nauczania
 • dokonuje wyboru programów profilaktycznych wspierających uczniów psychicznie i uczących umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami czasu epidemii oraz adaptacji do zmieniających się warunków nauki,
 • opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z Radą rodziców,
 • uczestniczy w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
 • uczestniczy w ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.

 

Nauczyciele:

 • współpracują z wychowawcami klas, innymi nauczycielami, pedagogiem specjalnym, pedagogiem, psychologiem, innymi specjalistami w zakresie realizacji zadań wychowawczych i profilaktycznych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
 • reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,
 • reagują na przejawy depresji, agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów, w tym uzależnień od technologii cyfrowych,
 • przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, a także depresją i innymi negatywnymi skutkami epidemii COVID-19,
 • udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, skutków długotrwałej izolacji społecznej, ograniczeń i nieprzewidywalnych zmian związanych z epidemią COVID-19,
 • wspierają uczniów – cudzoziemców w pokonywaniu trudności związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą oraz różnicami kulturowymi, w tym uczniów z Ukrainy w szczególności z powodu sytuacji kryzysowej, w jakiej się znaleźli,
 • zapewniają atmosferę współpracy, zaufania, otwartości, wzajemnego wspomagania,
 • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,
 • rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach,
 • wspierają zainteresowania, pasje i rozwój osobowy ucznia,

 

Wychowawcy klas:

 • diagnozują sytuację wychowawczą w klasie, zapewniają atmosferę współpracy, zaufania, otwartości, wzajemnego wspomagania,
 • rozpoznają potrzeby uczniów w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym zagrożenia wynikające np. z długotrwałej izolacji społecznej w okresie epidemii COVID-19, z sytuacji kryzysowej uczniów ukraińskich,
 • rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych, a także nadużywaniem technologii cyfrowych,
 • na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów,
 • przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy,
 • zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,
 • są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu,
 • oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami – uwzględniają trudności w funkcjonowaniu uczniów w szkole wynikające z długotrwałego trwania w stanie epidemii COVID-19,
 • współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem specjalnym, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach,
 • wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,
 • rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,
 • dbają o dobre relacje uczniów w klasie, utrzymywanie kontaktów rówieśniczych, rozwijanie wzajemnej pomocy i współpracy grupowej,
 • podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych,
 • współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,
 • podejmują działania w zakresie poszerzania własnych kompetencji wychowawczych.

 

Psycholog:

 • diagnozuje środowisko wychowawcze, w tym stan kondycji psychicznej uczniów,
 • uczestniczy w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu ochrony zdrowia psychicznego uczniów,
 • zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach,
 • współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki, wsparcia psychologicznego,
 • zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,
 • współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów,
 • współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym, w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
 • wpiera nauczycieli, wychowawców, inne osoby pracujące z uczniami w identyfikacji problemów uczniów, w tym wczesnych objawów depresji, a także w udzielaniu im wsparcia,
 • rozwija współpracę z nauczycielami, wychowawcami, a także pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznych w celu szybkiego i skutecznego reagowania na zaobserwowane problemy uczniów,
 • aktywnie włącza się do bezpośredniej pracy profilaktycznej i bezpośredniego wsparcia uczniów i rodziców, służy doradztwem dla nauczycieli, wspiera ich w identyfikowaniu problemów uczniów i prowadzeniu z uczniami zajęć wspierających, integracyjnych, profilaktycznych,
 • wspiera nauczycieli, wychowawców, innych psychologów czy pedagogów, którym trudno jest wspierać uczniów w związku z tym, że sami przeżywają stan silnego przygnębienia epidemią, przemęczenia lub przechodzą inny kryzys psychiczny (patrz: Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego”),
 • promuje budowanie dobrych, wzajemnych relacji pomiędzy wszystkimi grupami społeczności szkolnej, jako czynnika zwiększającego skuteczność i efektywność udzielanego wsparcia.

 

Pedagog specjalny, m.in.:

współpracuje z nauczycielami, wychowawcami, specjalistami, rodzicami i uczniami w:

 • rekomendowaniu dyrektorowi działań w zakresie zapewnienia aktywnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły oraz tworzeniu warunków dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami,
 • prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów,
 • rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów,
 • udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniami,
 • współpracuje, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami (m.in. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi, pomocą nauczyciela, pracownikiem socjalnym, asystentem rodziny),
 • przedstawia radzie pedagogicznej propozycje w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie wymienionych wyżej zadań.

 

Rodzice:

 • współtworzą Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny,
 • uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,
 • uczestniczą w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu ochrony zdrowia psychicznego uczniów,
 • uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,
 • zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,
 • współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,
 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,
 • Rada Rodziców ‒ uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny.

Samorząd uczniowski:

 • jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,
 • uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,
 • uczestniczy w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu ochrony zdrowia psychicznego uczniów,
 • współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,
 • prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,
 • reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,
 • propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,
 • dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,
 • może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
 1. Model ucznia i absolwenta naszej szkoły

Uczeń:

– jest życzliwy, dostrzega potrzeby drugiego człowieka,

– udziela pomocy rówieśnikom,

– szanuje ludzi i respektuje ich prawa,

– jest tolerancyjny wobec drugiego człowieka,

– jest odpowiedzialny,

– potrafi rozwiązywać konflikty,

– potrafi sobie radzić z trudnymi uczuciami (złość, gniew, strach),

– jest asertywny,

– potrafi komunikować się z innymi, dyskutować, bronić i uzasadniać własny punkt widzenia,

– godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz,

– kieruje się miłością do ojczyzny, poszanowaniem dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na kultury Europy i świata,

– czuje się bezpiecznie w swoim środowisku szkolnym,

– odróżnia dobro od zła,

– dba o higienę osobistą, estetykę ubioru, pomieszczeń,

– może rozwijać swoje zdolności i zainteresowania, być kreatywnym.

 

Absolwent:

Zakładamy, że w wyniku systematycznego, skorelowanego i spójnego oddziaływania po ośmioletnim procesie wychowawczym uczeń będzie :

– gotów do wzięcia na siebie odpowiedzialności za swoją przyszłość,

– bogaty w wiedzę i umiejętności na miarę swoich możliwości,

– przejawiał zaangażowanie w życie społeczne i rozwijał swoje talenty dla dobra innych,

– wrażliwy na piękno i zatroskany o ochronę przyrody,

–  interesował się sprawami szkolnymi i rozumiał problemy środowiska lokalnego,

– potrafił odbierać informacje przekazywane przez środki masowego przekazu i właściwie je interpretował,

–  szanował godność własną i drugiego człowieka,

– przygotowany do samodzielnego życia,

–  właściwego funkcjonowania w grupie rówieśniczej i w społeczeństwie,

– rozwijał potrzebę dbania o własne ciało, zdrowie fizyczne, psychiczne i duchowe,

– posiadał zdolność twórczego myślenia.

 1. Diagnoza sytuacji wychowawczej

Szkoła Podstawowa  im. Szybowników Polskich w Bezmiechowej Dolnej liczy 44 uczniów uczących się stacjonarnie i 5 uczniów nauczania domowego

W celu zdiagnozowania potrzeb uczniów naszej szkoły i ich rodziców, przeprowadzana jest diagnoza środowiska. Analizuje się także potrzeby i zasoby szkoły z obszaru wychowania
 i profilaktyki w szkole na podstawie:

– ankiety skierowanej do rodziców na temat oczekiwań rodziców w realizacji treści profilaktycznych
i wychowawczych,

– spostrzeżeń wychowawcy na temat klasy,

– analizy dokumentacji szkolnej,

– obserwacji bieżących zachowań uczniów na terenie szkoły,

– analiza uwag wpisanych do dziennika,

– sprawozdań semestralnych opracowanych przez wychowawcę.

 

Kryteria efektywności:

 1. Wszyscy uczniowie naszej szkoły są poddani oddziaływaniom tego programu.
 2. Wszyscy nauczyciele realizują Program Wychowawczo – Profilaktyczny, a w szczególności nauczyciele wychowawcy uwzględniają jego treści podczas planowania i realizacji klasowych planów pracy.
 3. Rodzice uczniów naszej szkoły znają i akceptują program oraz czynnie współpracują przy jego realizacji.

ROZDZIAŁ IV

Podstawowe wartości kształtowane w trakcie działań wychowawczych programu wychowawczo- profilaktycznego
i ich zamierzone cele

Wartości Zamierzone efekty
Wiara i tolerancja religijna Uczeń:

– Wdraża w życie wartości dekalogu

– Szanuje symbole religijne

– Wykazuje postawę tolerancji wobec innych wyznań

Patriotyzm Uczeń:

– Miłuje niepodległość i suwerenność

– Szanuje praworządność i tradycje narodowe

– Okazuje szacunek dla symboli państwowych

– Wykazuje dumę narodową i właściwą postawę obywatelską

My i środowisko Uczeń:

– Potrafi obserwować i wyciągać wnioski

– Umie wskazać pozytywne i negatywne aspekty ingerencji człowieka w środowisko

– Potrafi stosować ekologiczne zasady w życiu np. segregacja śmieci

Człowiek i relacje międzyludzkie Uczeń:

– Świadomie wypełnia obowiązki i korzysta z przysługujących praw

– Dostrzega różnorodność postaw i zachowań ludzi

– Rozpoznaje swoje obowiązki wobec najbliższego otoczenia, rodziny i szkoły

– Przyjmuje odpowiedzialność za siebie

– Rozróżnia czynniki wpływające pozytywnie i negatywnie na rozwój zdrowie

– Racjonalnie organizuje czas na naukę i zabawę

– Rozpoznaje zagrożenia i właściwie reaguje na nie (m. in.
e-zagrożenia i cyberprzemoc)

– Podejmuje działania na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego (w tym: angażuje się w wolontariat)

– Prawidłowo komunikuje się i rozwiązuje konflikty

– Dostrzega potrzeby własne i innych ludzi- empatia

– Wyraża uczucia – asertywność

– Akceptuje i szanuje własne ciało oraz chroni swą intymność

– aktywnie uczestniczy w życiu rodziny, szkoły i środowiska

Dojrzałość w sferze fizycznej Uczeń:

– posiada wiedzę z zakresu racjonalnego odżywiania się

– umie zadbać o swoje zdrowie i kondycję fizyczną

– umie zadbać o higienę osobistą

– jest świadomy korzyści płynących z aktywności fizycznej

 

Priorytetowe cele wychowania i efekty wychowawcze
w poszczególnych klasach

Klasa Cele wychowania Efekty działań wychowawczych    
I Uczeń potrafi funkcjonować w nowej grupie i efektywnie w niej działać. Uczeń:  ma poczucie przynależności do klasy,

– współdziała w grupie rówieśniczej i czuje się odpowiedzialny za efekty swojej pracy,

– dostosowuje się do norm i przestrzega je.

   
II Uczeń posiada nawyki dobrego zachowania
i efektywnej współpracy, komunikowania się
z rówieśnikami oraz dorosłymi.
Uczeń: 

– zna i stosuje zwroty grzecznościowe,

–  postępuje według przyjętych zasad dobrego zachowania,

– szanuje siebie, młodszych, rówieśników
i dorosłych,

– zna symbole narodowe, regionalne i wie jak się wobec nich zachować.

   
III Uczeń wykazuje wiarę we własne możliwości
i potrafi zachować się w trudnych sytuacjach.
Uczeń:

– zna swoje prawa i obowiązki,

– odróżnia dobro od zła i reaguje prawidłowo
w sytuacjach konfliktowych,

– dostrzega swoje mocne i słabe strony,

– potrafi zaprezentować siebie w grupie rówieśniczej
 i szkolnej,

– wie do kogo zwrócić się ze swoimi potrzebami
 i problemami.

   
IV Uczeń rozumie siebie
 i dostrzega prawidłowości rządzące światem zewnętrznym.
Uczeń: ma poczucie swoich korzeni – rodzina, środowisko, szkoła…,

– ustala, jakie są jego potrzeby, obowiązki i jakie powinien podejmować decyzje,

– jest świadomy swoich mocnych i słabych stron,

– akceptuje samego siebie i swoje osobiste prawa,

– doświadcza różnych uczuć i potrafi je nazwać,

– potrafi nazwać własne zachowania,

– chce i wyraża potrzeby rozszerzenia swoich zainteresowań.

   
V Uczeń zna normy i zasady życia społecznego i według nich postępuje. Uczeń:

– jest świadomy swojej niepowtarzalności, dostrzega
 i akceptuje niepowtarzalność innych,

– potrafi tworzyć i wzmacniać pozytywne relacje.

   
   
     
VI Uczeń ma poczucie własnej wartości, dąży do określenia swojej tożsamości. Uczeń:

– rozumie znaczenie „hierarchii wartości”,

– dostrzega wartość życia i przyjmuje je jako fundament wszystkich innych wartości,

– stara się poznać i zrozumieć hierarchię wartości innych ludzi,

– potrafi docenić wartości przyrody i rzeczy nas otaczających,

– próbuje odkrywać sens i cel własnego życia,

– wzbogaca swoją osobowość szukając życiowej pasji,

– ma poczucie własnej godności i szanuje godność drugiego człowieka,

– potrafi dostrzegać wokół siebie innych ludzi, ceni przyjaźń i miłość,

– jest świadomy odpowiedzialności za słowo; stara się, aby jego słowa nie rozmijały się z czynami,

– stara się efektywnie i mądrze wykorzystywać czas,

– wzbogaca swoją wiedzę na temat kultury, obyczajów oraz sytuacji społeczno-politycznej w innych krajach europejskich

   
VII Uczeń wykazuje inteligencję emocjonalną wobec siebie i innych Uczeń:

– potrafi nazywać swoje emocje i dostrzegać ich wpływ na własne zachowanie

– właściwie reaguje na cudzą agresję

– szanuje uczucia innych

– potrafi rozwiązywać konflikty 

– odnosi się do innych z szacunkiem, tolerancją bez uprzedzeń i osądzania

   
VIII Uczeń jest świadomy swoich praw
i obowiązków w rodzinie, w szkole,
w swoim kraju i na świecie, jest przygotowany do życia w społeczeństwie, czuje potrzebę poznawania siebie i rozwijania się.
Uczeń:

– potrafi zauważyć zmiany zachodzące w czasie we własnej postawie ,

– dostrzega swoje mocne i słabe strony i na tej podstawie ustala kierunki własnego rozwoju

– określa swoje różnorodne potrzeby i zna granice ich spełniania

– respektuje prawa przysługujące innym

– odróżnia zachowania moralne od niemoralnych
w oparciu o Dekalog i obowiązujące prawo 

   

Treści i działania o charakterze wychowawczo –profilaktycznym
dla uczniów klas I – VIII

Zadania Sposoby realizacji odpowiedzialni
SFERA SPOŁECZNA
Kształtowanie umiejętności komunikowania się:

– życzliwość w kontaktach

– prawdomówność

–  przestrzegania zasad i form grzecznościowych

– pogadanki i ćwiczenia

– samoocena zachowania

wychowawcy
Integracja klasy:

– uwrażliwienie na potrzeby kolegów

– gry i zabawy integrujące grupę rówieśniczą

-organizowanie wspólnych przedsięwzięć klasowych

– organizowanie pomocy słabszym uczniom

wychowawcy
Wdrażanie do samorządności – opieka nad salą lekcyjną

– udział w pracach samorządów klasowych i Samorządu Uczniowskiego

– pełnienie dyżurów

– aktywne uczestnictwo w organizacji imprez klasowych
i szkolnych

wychowawcy,

opiekun SU

Wdrażanie do życia społecznego:

– kształtowanie właściwej postawy i uczenie szacunku dla siebie i innych

– rozwijanie postawy tolerancji

– uwrażliwienie na drugiego człowieka

– ukazywanie sensu praw
i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu

– kontrakty klasowe,

wewnątrzszkolne zasady oceniania zachowania uczniów

– czynny udział w imprezach kulturalnych organizowanych
w szkole i poza nią

Wychowawcy,

pedagog

Przygotowanie do życia
w rodzinie:

– właściwy stosunek do członków rodziny

– właściwe funkcjonowanie
w rodzinie

– zacieśnianie więzi rodzice-szkoła-dziecko

–  ukazanie różnych form okazywania miłości, szacunku
i wdzięczności wobec rodziców
 i otoczenia

– przygotowanie młodzieży do podejmowania odpowiedzialnych decyzji życiowych

– pomoc we właściwym przejściu przez okres dojrzewania

–  poznawanie historii swoich rodzin

– aktywna współpraca szkoły
z rodzicami

–  udział w zajęciach wychowanie do życia w rodzinie,

-zajęcia otwarte dla rodziców,

-aktywne uczestnictwo w obchodzeniu Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki

wychowawcy, dyrektor, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

 

 

 

wychowawcy klas I -III

Edukacja Europejska:

– poznawanie kultury krajów europejskich

– uczestnictwo w zajęciach i kółkach języka angielskiego i niemieckiego

–  projekty

– konkursy

– nawiązanie współpracy
z rówieśnikami z innych krajów

nauczyciel języka angielskiego i niemieckiego wychowawcy
Zapoznanie z kulturą, tradycją wsi, regionu i kraju:

– poszerzanie wiedzy na temat zwyczajów i tradycji świąt oraz rocznic

– dostarczanie wiedzy na temat historii regionu i kraju

– rozwijanie zainteresowań tradycjami, kulturą i historią,

– zapoznanie z symbolami narodowymi i ich znaczeniem,

– kultywowanie tradycji
i zwyczajów np. wigilia klasowa, obchodzenie świąt religijnych i państwowych

– wycieczki krajoznawcze
i przedmiotowe

– dbałość o izbę tradycji szybowniczych

– opieka nad miejscami pamięci (obelisk pod Słonnem)

– obchodzenie dnia patrona szkoły

– wykonywanie gazetek tematycznych.

wychowawcy, SU
Uwrażliwienie na krzywdę i zło, wolontariat – organizacja, udział i współpraca z instytucjami organizującymi pomoc charytatywną,

–  wspieranie inicjatyw związanych z pomocą potrzebującym,

– kształtowanie postaw tolerancji,
 – zapobieganie niepokojącym
i niepożądanym zachowaniom społecznym.

dyrektor, wychowawcy, pedagog i psycholog szkolny, koło wolontariatu, SU
Zapewnienie bezpieczeństwa
w szkole uczniom polskim
i ukraińskim:                   
– przeciwdziałanie działaniom agresywnym                   
– budowanie poczucia bezpiecznej szkoły         
– stanowcza reakcja nauczycieli wobec negatywnych zachowań uczniów
– pogadanki wychowawcze
w klasach I – III                
 – pogadanki wychowawcze na zajęciach z wychowawcą
w klasach IV – VIII                          – pogadanki z rodzicami podczas zebrań i wywiadówek                   – dyżury nauczycieli na przerwach
wychowawcy
Uwrażliwianie polskich uczniów na trudną sytuację dzieci ukraińskich spowodowaną działaniami wojennymi: 
– integrowanie uczniów polskich
 i ukraińskich    
– poznanie kultur obydwu krajów                – włączanie ukraińskich uczniów w życie szkoły
– pogadanki wychowawcze w klasach młodszych i starszych                          – lekcje historii oraz  geografii                          – dyskoteki klasowe       
 – uroczystości klasowe i szkolne                             – wycieczki szkolne i klasowe
wychowawcy     samorząd szkolny  samorządy klasowe
SFERA PSYCHICZNA
Samopoznanie i samoocena umiejętność opisu siebie

– ukazywanie pozytywnych postaw

– kształtowanie pozytywnych cech charakteru

– pogadanki i ćwiczenia

– udział w konkursach

– samoocena uczniów

– analiza zachowań i sytuacji

– ankiety i psychotesty

– gry i zabawy

wychowawcy, pedagog i psycholog szkolny
Właściwa ocena innych osób:

– ukazywanie pozytywnych postaw

– rozwijanie umiejętności obiektywnej oceny zachowania kolegów

– pogadanki

– analiza sytuacji i zdarzeń

– elementy dramy – wczuwanie się w sytuacje innych- empatia

wychowawcy, pedagog i psycholog szkolny
Radzenie sobie ze stresem
i trudnymi sytuacjami:

–  racjonalne postępowanie
w trudnych sytuacjach

– rozwijanie umiejętności opanowania się w sytuacjach zdenerwowania i stresu,

– minimalizowanie negatywnych skutków sytuacji kryzysowej wywołanej działaniami wojennymi na Ukrainie

–  pogadanki

– scenki dramowe

– korzystanie przez uczniów z bieżącej pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej w szkole

wychowawcy, pedagog i psycholog szkolny
Uwrażliwianie i uświadamianie zagrożeń związanych z uzależnieniami behawioralnymi takimi jak:

– uzależnienie od hazardu (automatów, gier LOTTO, zdrapek itp.),

– uzależnienie od gier komputerowych i Internetu (w tym portali społecznościowych)

– zaburzenia odżywiania (bulimia, anoreksja, ortoreksja,

– zakupoholizm,

– fonoholizm

– pogadanki z uczniami,

– pogadanki z rodzicami,

– ankiety,

– filmy edukacyjne

wychowawcy, pedagog i psycholog szkolny
Pomoc w odkrywaniu uzdolnień
 i talentów:

– każdy uczeń zna swoje mocne strony, talenty, predyspozycje
 i rozwija je

 

– prezentacja osiągnięć uczniów
i ich zainteresowań na forum klasy i szkoły

– udział w konkursach szkolnych
i międzyszkolnych

– projekty

wychowawcy
Kształtowanie właściwych postaw moralnych i estetycznych:

– umiejętność odróżnienia dobra od zła

– docenianie piękna w sztuce

– nadawanie sensu życia

– miłość bliźniego

– poznawanie wartości i symboli religijnych

– tolerancja religijna

– organizowanie imprez kulturalnych

– poznawanie dzieł artystycznych

– wycieczki do kina, teatru, muzeum

– rekolekcje wielkopostne

– opłatek szkolny

–  Jasełka

wychowawcy, pedagog i psycholog szkolny, ksiądz
Nauka komunikowania się
i asertywności:

– właściwe komunikowanie się

– kształcenie umiejętności odmawiania – mówienia NIE

– ćwiczenia i pogadanki

-elementy dramy

– spotkania z policjantami

wychowawcy, pedagog i psycholog szkolny
Rozwijanie ciekawości poznawczej:

-rozwijanie zainteresowań
i ambicji uczniów

– zadania dodatkowe

– koła zainteresowań

– konkursy

– metody aktywizujące na lekcjach

– projekt

wychowawcy, nauczyciele poszczególnych przedmiotów
Rozwój umiejętności twórczego myślenia:

– wdrażanie do samodzielnego stawiania pytań i rozwiązywania problemów

– zachęcanie do odważnych, samodzielnych wypowiedzi

– dostosowywanie zadań do możliwości dziecka

– zachęcanie do wypowiedzi

– projekt

– metody aktywizujące

wychowawcy, nauczyciele poszczególnych przedmiotów
Rozwój umiejętności samokształcenia:

– rozwijanie umiejętności samodzielnej pracy

–  wdrażanie do systematyczności i obowiązkowości przy odrabianiu zadań domowych

–  kształcenie umiejętności korzystania z podręczników
i innych źródeł informacji

–  dostosowywanie zadań do możliwości dziecka

– praca z programami multimedialnymi

– pogadanki

wychowawcy, nauczyciele poszczególnych przedmiotów
Odkrywanie możliwości uczniów, ich predyspozycji
i uzdolnień:

– rozwijanie zdolności

– objęcie Pomocą Psychologiczno – Pedagogiczną uczniów
z opiniami i orzeczeniami

– Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny (IPET)

– konkursy

– projekty

– prezentacja osiągnięć na forum klasy i szkoły

–  programy artystyczne

wychowawcy ,nauczyciele poszczególnych przedmiotów, pedagog
i psycholog szkolny
Udzielanie pomocy psychologicznej wszystkim uczniom w okresie kształcenia na odległość (nauczanie zdalne) – bardzo częste kontakty online i telefoniczne,

– prowadzenie rozmów, wspieranie, ukierunkowywanie, uświadamianie,

– kontaktowanie się na bieżąco wychowawców i pozostałych nauczycieli z rodzicami uczniów, prowadzenie rozmów o postępach w nauce i zachowaniu podczas nauczania zdalnego,

– wspieranie rodziców.

wychowawcy, nauczyciele, pedagog
i psycholog szkolny
SFERA FIZYCZNA
Kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych
 i higienicznych:

– znajomość i stosowanie zasad higienicznego trybu życia

– pogadanki

– przestrzeganie zasad higieny na co dzień (prawidłowa pozycja w ławce, właściwe oświetlenie itp.)

wychowawcy nauczyciele poszczególnych przedmiotów
Propagowanie zasad ekologii:

– znajomość własnego środowiska, dbałość o nie
i współodpowiedzialność za jego czystość

– rozwijanie wrażliwości ekologicznej – dokarmianie ptaków

– wycieczki po najbliższej okolicy

-pogadanki i gry ekologiczne

– konkursy

– udział w akcji „Sprzątanie świata”

– dbałość o ład i porządek
w najbliższym otoczeniu

– dyżury uczniowskie

wychowawcy nauczyciele poszczególnych przedmiotów,
Promocja zdrowego trybu życia:

– rola właściwego odżywiania się i zdrowego trybu życia

– umiejętność bezpiecznego, czynnego wypoczynku

– wykorzystanie sprzętu sportowego właściwego dla wieku

– wdrażanie do aktywnego spędzania wolnego czasu

– zajęcia ruchowe

– pogadanki

–  przygotowywanie potraw
z warzyw i owoców

– konkursy

– zawody sportowe

– wycieczki

wychowawcy nauczyciele poszczególnych przedmiotów
Uświadomienie zagrożeń związany z nałogami (alkohol, narkotyki, substancje o działaniu psychoaktywnym „dopalacze”):

– kształcenie umiejętności odmawiania

– pogadanki profilaktyczne
z uczniami i rodzicami

– konkursy

– elementy dramy

wychowawcy nauczyciele poszczególnych przedmiotów, pedagog i psycholog szkolny
Uwrażliwianie na zagrożenia płynące z korzystania z Internetu, w tym portali społecznościowych-

e-zagrożenia (siecioholizm).

Ochrona uczniów przed brutalnymi  programami i grami komputerowymi i niepożądanymi treściami w Internecie.

– pogadanki profilaktyczne
z uczniami i ich rodzicami

– wdrażanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu

– Zajęcia dotyczące przeciwdziałania przemocy
w Internecie, uzależnieniom od komputera, telefonu komórkowego.

dyrektor,

wychowawcy

nauczyciel informatyki, pedagog i psycholog szkolny

Wychowanie komunikacyjne:

– zasady bezpieczeństwa na drodze

– pogadanki

– spotkania z policjantami

– wycieczki i ćwiczenia praktyczne

– konkursy

– zajęcia techniki

– testy na kartę rowerową

wychowawcy nauczyciel techniki,
Pielęgnowanie kultury słowa – zwracanie uwagi na kulturę bycia, słowa,

– eliminowanie agresji słownej i wulgaryzmów,

– propagowanie języka literackiego i zachęcanie do czytania wartościowych książek,

– wyjazdy do kina i teatru

wychowawcy, nauczyciele, pracownicy obsługi.
Udzielanie pierwszej pomocy:

– kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych

– uświadamianie o konieczności zgłaszania wszelkich zauważalnych zagrożeń, wypadków oraz doznanych urazów

– znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy

– pogadanki

– elementy dramy

– uczestnictwo w zajęciach wychowania komunikacyjnego
i wychowania fizycznego

– współpraca ze służbą zdrowia

– ćwiczenia na fantomie

wychowawcy nauczyciel techniki, wychowania 

fizycznego, EDB.

Wspieranie dzieci w trudnej sytuacji materialnej i zaniedbanych środowiskowo. – udostępnianie możliwości korzystania z obiadów refundowanych przez MOPS,

– współpraca z Radą Rodziców

dyrektor, rada rodziców
Współpraca z rodzicami – aktywizacja rodziców w życiu szkoły: trójki klasowe, Rada Rodziców,

– indywidualne spotkania
z wychowawcą,

– zachęcanie rodziców do współpracy we wspólnym rozwiązywaniu problemów wychowawczych zaistniałych
w szkole,

– budowanie pozytywnych relacji rodzic-nauczyciel, nauczyciel-rodzic,

– pomoc rodziców przy organizacji imprez szkolnych,

– pedagogizacja rodziców

dyrektor, wychowawcy
Utrwalanie świadomego respektowania reguł sanitarnych przyjętych na czas epidemii COVID-19 – postępowanie nauczycieli, pracowników obsługi oraz uczniów i rodziców według wytycznych Ministra Zdrowia
i Głównego Inspektora Sanitarnego,

– współpraca wychowawców z rodzicami,

– współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Ustrzykach Dolnych,

– pogadanki i rozmowy na zajęciach z wychowawcą.

dyrektor, wychowawcy, nauczyciele, pracownicy obsługi, rodzice
SFERA AKSJOLOGICZNA
Wychowanie do wolności: – rozwijanie systemu motywacyjnego

– dyskusje na wybrany temat podczas zajęć z wychowawcą

– kształtowanie umiejętności wyrażania własnych poglądów i przekonań 

 

wychowawcy,

doradca zawodowy

Kształtowanie umiejętności dokonywania wyborów – rozwijanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych

– wdrażanie do przestrzegania norm moralnych

wychowawcy, pedagog
i psycholog szkolny
Wychowanie w poszanowaniu życia swojego i innych, – pomoc i opieka uczniów starszych uczniom klas młodszych w przystosowaniu do życia szkolnego

– zapoznawanie się z zasadami panującymi w szkole, regulaminem wycieczek, pracowni
– nie narażanie siebie i innych na niebezpieczeństwa zagrażające życiu swojemu i innych osób.

– wyrażanie szacunku dla życia we wszystkich jego wymiarach

 

wychowawcy
Wdrażanie do solidarności – dążenie do pomocy drugiemu człowiekowi, uczynności względem innych

– umiejętność współpracy w zespole uczniowskim

– udział uczniów w wolontariacie: przeprowadzenie akcji „Góra Grosza”, sprzedaż cegiełek na rzecz osób niepełnosprawnych

– wspólne przygotowywanie upominków dla osób starszych i samotnych, inscenizacji, akademii szkolnych

wychowawcy, koło wolontariatu, SU
         

 

EWALUACJA

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Umiejętnie, wnikliwie i rzetelnie przeprowadzona ewaluacja, za pomocą podanych w niniejszej pracy narzędzi ewaluacyjnych, pozwoli na dobrą analizę dotychczasowej pracy wychowawczej i profilaktycznej szkoły, wskaże właściwe kierunki działań, nowe drogi i możliwości szkoły.

Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:

 • obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,
 • analizę dokumentacji,
 • przeprowadzanie kwestionariuszy wśród uczniów,
 • rozmowy z rodzicami,
 • wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli,analizy przypadków.

Ewaluacja programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły powinna być przeprowadzana co trzy lata przez zespół ds. Ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego powołany przez dyrektora. Zadaniem Zespołu jest opracowanie planu ewaluacji programu, organizacja badań oraz opracowanie wyników. Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana rada pedagogiczna i rada rodziców.

Załącznikami do powyższego programu są plany wychowawcze i tematyka godzin
z wychowawcą.

 

Szkolny Program Wychowawczo- Profilaktyczny dla oddziału przedszkolnego oraz klas I-VIII został uchwalony (Uchwała nr 13/2022) przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkoły Podstawowej im. Szybowników Polskich w Bezmiechowej Dolnej w dniu 15.09.2022 r.

 

 

Przewodniczący Rady Rodziców                              Przewodniczący Rady Pedagogicznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Szkoła Podstawowa
im. Szybowników Polskich
w Bezmiechowej Dolnej

Bezmiechowa Dolna 215
38-600 Lesko
tel. 134696461

e-mail: spbezmiechowa1@op.pl

www.spbezmiechowa.pl
Certyfikat
W roku szkolnym 2002/2003 nasza szkoła otrzymała certyfikat "Szkoła z klasą". Braliśmy udział w akcji organizowanej przez "Gazetę Wyborczą" oraz Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Aleksandra Kwaśniewskiego.