Zgodnie z art.26 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017r. poz.59) szkoła podstawowa od 1 września 2017r. realizuje program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:

 1. treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,
 2. treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

Program wychowawczo – profilaktyczny
Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz”
im. Szybowników Polskich w Bezmiechowej Dolnej
w roku szkolnym 2017/2018

 

Szkolny program wychowawczo– profilaktyczny zakłada realizację priorytetów Podkarpackiego Kuratora Oświaty i obejmuje wytyczne polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018:

 

 1. Bezpieczeństwo w Internecie
 2. Korzystanie z portali społecznościowych
 3. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły
 4. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkole

 

Wprowadzenie do programu

Wychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej  i społecznej, które powinno być wzmacniane 
i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży. (art. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe)

Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie
i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie.

Wstęp

Szkoła Podstawowa Fundacji „Elementarz” im. Szybowników Polskich
w Bezmiechowej Dolnej to placówka twórczego i wszechstronnego rozwoju ucznia, przygotowująca do dalszej nauki i życia we współczesnym społeczeństwie. Zadania wychowawcze szkoły są podporządkowane nadrzędnemu celowi, jakim jest wszechstronny rozwój wychowanka w wymiarze emocjonalnym, społecznym, kulturalnym, moralnym, ekologicznym, zdrowotnym i intelektualnym oraz umożliwianie korygowania deficytów
w celu optymalizacji osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz zapobieganie zagrożeniom poprzez profilaktykę, przeciwdziałanie istniejącym zagrożeniom i wsparcie uczniów i dzieci przedszkolnych w trudnych sytuacjach.

Program powstał w oparciu o obserwacje, ankiety, konsultacje z rodzicami, nauczycielami
i Samorządem Uczniowskim.

ROZDZIAŁ I
Misja i wizja szkoły

 

„Wychowanie to nieustannie toczony dialog nauczyciela z uczniem prowadzący ku horyzontowi dobra, prawdy i piękna.”

                                                                                                                                                                                                                  T. Gadacz 

Misja

 1. Zapewnienie dziecku jak najdogodniejszych warunków efektywnego rozwoju.
 2. Dążenie do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest człowiekiem społeczności szkolnej
 3. Wychowanie w poszanowaniu kultury, tradycji i miłości do narodu polskiego i wartości oraz kultur innych narodów.
 4. Wychowanie ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie.
 5. Zwracanie szczególnej uwagi na rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy naszych uczniów.
 6. Propagowanie wśród uczniów zdrowego stylu życia.
 7. Dbanie o bezpieczeństwo uczniów.
 8. Stymulowanie kreatywności uczniów.
 9. Służenie społeczności lokalnej.

 

Wizja

Nasza szkoła jest przyjazną, nowoczesną, dostosowaną do zmian cywilizacyjnych placówką, wdrażającą uczniów do samorozwoju oraz przygotowującą do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym i do wyzwań jakie stawia przed nimi dorosłość.

Program wychowawczo- profilaktyczny szkoły ukierunkowany jest na ucznia i jego potrzeby, umożliwiając mu wszechstronny rozwój. W nauczaniu wykorzystujemy najnowsze zdobycze techniki informacyjnej i informatycznej, stosujemy nowoczesne metody nauczania
i wychowania aby uczeń mógł rozwijać swoje zainteresowania, umiejętności, zdolności
i pasje. W pracy z uczniem kadra pedagogiczna podejmuje twórcze działania, które pozwolą realizować misję szkoły. Nasi uczniowie będą świadomi nierozerwalnego współistnienia ze środowiskiem przyrodniczym, świadomi własnego pochodzenia, dumni z bycia Polakami, Europejczykami i członkami społeczeństwa szanującymi kulturę i tradycję swojej „małej ojczyzny”. Szczególnie zadbamy o ich rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy, aby
w przyszłości propagowali zdrowy styl życia i potrafili dokonać słusznego wyboru.

 

 

ROZDZIAŁ II

Zadania Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego

 1. Założenia ogólne

Zgodnie ze wskazaniami, działalność wychowawczo- profilaktyczna w naszej szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka
w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferach:

 1. Fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowanie zachowań prozdrowotnych;
 2. Psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności;
 3. Społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych;
 4. Aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

      2. Główne cele programu wychowawczo- profilaktycznego

 1.      1.Wspomaganie rozwoju psychofizycznego oraz kształtowanie postawy prozdrowotnej, wdrażanie do zachowań higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia      własnego i innych oraz wiedzy z zakresu prowadzenia zdrowego stylu życia.  
 2. Profilaktyka uzależnień oraz przeciwdziałanie e-zagrożeniom.
 3. Rozwijanie zainteresowań i kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność
  i przedsiębiorczość, co pozwoli poznać predyspozycje uczniów, określić drogę ich dalszej edukacji i zmotywować ich do dalszego rozwoju.
 4. Kształtowanie hierarchii systemu wartości opartych na mądrości, dyscyplinie, szacunku, ofiarności, chęci do współpracy, solidarności i altruizmie.
 5. Kształtowanie u uczniów poczucia własnej godności i szacunku dla godności innych osób.
 6. Kształtowanie postaw patriotycznych oraz wzmacnianie tożsamości indywidualnej, narodowej, regionalnej, kulturowej i etnicznej oraz przywiązanie uczniów do historii i tradycji narodowych.
 7. Wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze społecznością lokalną i zachęcanie ich do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat oraz podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska.
 8. Kształtowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów z nauczycielami, wychowawcami i rodzicami lub opiekunami, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość.
 9. Zwiększenie bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły i poza nią i tym samym ograniczenie zachowań agresywnych i przemocy w szkole.
 10. Wdrażanie metod radzenia sobie w problematycznych dla uczniów sytuacjach.

     3. Zadania dyrektora szkoły, wychowawców i nauczycieli

Dyrektor dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej
i opiekuńczej szkoły, o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, wspiera finansowo
i organizuje działania profilaktyczne w środowisku szkolnym, stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej i religijnej, czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego, ma obowiązek organizowania spotkań szkoleniowych dla nauczycieli, dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły.

Nauczyciele mają obowiązek reagowania na przejawy u dzieci niedostosowania społecznego, wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów, odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu
w szkole i poza jej terenem np. na wycieczkach szkolnych, świadczą pomoc psychologiczno-pedagogiczną w bieżącej pracy z uczniem.

Wychowawcy klas prowadzą w różnych formach konsultacje dla rodziców, dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, sprawują opiekę wychowawczą nad uczniami szkoły,
a w szczególności: tworzą warunki wspomagające ich rozwój i przygotowują do życia
w rodzinie i społeczeństwie, poznają warunki życia i nauki swoich wychowanków, uczą pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości, realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programowe programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły oraz nadzorują pomoc psychologiczno- pedagogiczną w swojej klasie.

Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci, powinni zadbać o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów, proponować im pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i poza nią.

 1. Model ucznia i absolwenta naszej szkoły

Uczeń:

– jest życzliwy, dostrzega potrzeby drugiego człowieka,

– udziela pomocy rówieśnikom,

– szanuje ludzi i respektuje ich prawa,

– jest tolerancyjny wobec drugiego człowieka,

– jest odpowiedzialny,

– potrafi rozwiązywać konflikty,

– potrafi sobie radzić z trudnymi uczuciami (złość, gniew, strach),

– jest asertywny,

– potrafi komunikować się z innymi, dyskutować, bronić i uzasadniać własny punkt widzenia,

– godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz,

– kieruje się miłością do ojczyzny, poszanowaniem dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na kultury Europy i świata,

– czuje się bezpiecznie w swoim środowisku szkolnym,

– odróżnia dobro od zła,

– dba o higienę osobistą, estetykę ubioru, pomieszczeń,

– może rozwijać swoje zdolności i zainteresowania, być kreatywnym.

  

Absolwent:

Zakładamy, że w wyniku systematycznego, skorelowanego i spójnego oddziaływania po ośmioletnim procesie wychowawczym uczeń będzie :

– gotów do wzięcia na siebie odpowiedzialności za swoją przyszłość,

– bogaty w wiedzę i umiejętności na miarę swoich możliwości,

– przejawiał zaangażowanie w życie społeczne i rozwijał swoje talenty dla dobra innych,

– wrażliwy na piękno i zatroskany o ochronę przyrody,

– interesował się sprawami szkolnymi i rozumiał problemy środowiska lokalnego,

– potrafił odbierać informacje przekazywane przez środki masowego przekazu i właściwie je interpretował,

– szanował godność własną i drugiego człowieka,

– przygotowany do samodzielnego życia,

– właściwie funkcjonował w grupie rówieśniczej i w społeczeństwie,

– rozwijał potrzebę dbania o własne ciało, zdrowie fizyczne, psychiczne i duchowe,

– posiadał zdolność twórczego myślenia.

 1. Diagnoza sytuacji wychowawczej

Szkoła Podstawowa Fundacji „Elementarz” im. Szybowników Polskich w Bezmiechowej Dolnej liczy 57 uczniów. Są to dzieci z oddziału przedszkolnego „Krasnoludki”, dzieci
z oddziału zerowego oraz uczniowie z klas I-VII.

W celu zdiagnozowania potrzeb uczniów naszej szkoły i ich rodziców, przeprowadzana jest diagnoza środowiska. Analizuje się także potrzeby i zasoby szkoły z obszaru wychowania
 i profilaktyki w szkole na podstawie:

– ankiety skierowanej do rodziców na temat oczekiwań rodziców w realizacji treści profilaktycznych i wychowawczych,

– spostrzeżeń wychowawcy na temat klasy,

– analizy dokumentacji szkolnej,

– obserwacji bieżących zachowań uczniów na terenie szkoły,

– analizy uwag wpisanych do dziennika,

– sprawozdań semestralnych opracowanych przez wychowawcę.

 

Kryteria efektywności:

 1. Wszyscy uczniowie naszej szkoły są poddani oddziaływaniom tego programu.
 2. Wszyscy nauczyciele realizują Program Wychowawczo – Profilaktyczny, a w szczególności nauczyciele wychowawcy uwzględniają jego treści podczas planowania
  i realizacji klasowych planów pracy.
 3. Rodzice uczniów naszej szkoły znają i akceptują program oraz czynnie współpracują przy jego realizacji.

 

 

ROZDZIAŁ III

Podstawowe wartości kształtowane w trakcie działań wychowawczych programu wychowawczo- profilaktycznego
i ich zamierzone cele

Wartości Zamierzone efekty
Wiara i tolerancja religijna Uczeń:

– Wdraża w życie wartości dekalogu

– Szanuje symbole religijne

– Wykazuje postawę tolerancji wobec innych wyznań

Patriotyzm Uczeń:

– Miłuje niepodległość i suwerenność

– Szanuje praworządność i tradycje narodowe

– Okazuje szacunek dla symboli państwowych

– Wykazuje dumę narodową i właściwą postawę obywatelską

My i środowisko Uczeń:

– Potrafi obserwować i wyciągać wnioski

– Umie wskazać pozytywne i negatywne aspekty ingerencji człowieka w środowisko

– Potrafi stosować ekologiczne zasady w życiu np. segregacja śmieci

Człowiek i relacje międzyludzkie Uczeń:

– Świadomie wypełnia obowiązki i korzysta z przysługujących praw

– Dostrzega różnorodność postaw i zachowań ludzi

– Rozpoznaje swoje obowiązki wobec najbliższego otoczenia, rodziny i szkoły

– Przyjmuje odpowiedzialność za siebie

– Rozróżnia czynniki wpływające pozytywnie i negatywnie na rozwój zdrowia

– Racjonalnie organizuje czas na naukę i zabawę

– Rozpoznaje zagrożenia i właściwie reaguje na nie (m. in.
e-zagrożenia i cyberprzemoc)

– Podejmuje działania na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego (w tym: angażuje się w wolontariat)

– Prawidłowo komunikuje się i rozwiązuje konflikty

– Dostrzega potrzeby własne i innych ludzi- empatia

– Wyraża uczucia – asertywność

– Akceptuje i szanuje własne ciało oraz chroni swoją intymność

– aktywnie uczestniczy w życiu rodziny, szkoły i środowiska

Dojrzałość w sferze fizycznej Uczeń:

– posiada wiedzę z zakresu racjonalnego odżywiania się

– umie zadbać o swoje zdrowie i kondycję fizyczną

– umie zadbać o higienę osobistą

– jest świadomy korzyści płynących z aktywności fizycznej

 

Priorytetowe cele wychowania i efekty wychowawcze
w poszczególnych klasach

Klasa Cele wychowania Efekty działań wychowawczych  
Oddział przedszkolny Dziecko nabywa gotowość do podjęcia nauki w szkole Dziecko:

– rozwija uzdolnienia oraz kształtuje czynności intelektualne potrzebne w codziennych sytuacjach
 i w dalszej edukacji,

– buduje system wartości aby lepiej orientować się
 w tym co jest dobre a co złe,

– rozwija odporność emocjonalną konieczną do radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach,

– rozwija umiejętności społeczne niezbędne do poprawnych relacji z rówieśnikami i dorosłymi oraz postawy patriotyczne,

– nabywa świadomość korzyści płynących z dbania
 o własne zdrowie i sprawność fizyczną,

– uczy się samodzielności, aktywności, ciekawości świata.

 
I Uczeń potrafi funkcjonować w nowej grupie i efektywnie w niej działać. Uczeń:  ma poczucie przynależności do klasy,

– współdziała w grupie rówieśniczej i czuje się odpowiedzialny za efekty swojej pracy,

– dostosowuje się do norm i przestrzega je.

 
II Uczeń posiada nawyki dobrego zachowania
i efektywnej współpracy, komunikowania się
z rówieśnikami oraz dorosłymi.
Uczeń: 

– zna i stosuje zwroty grzecznościowe,

– postępuje według przyjętych zasad dobrego zachowania,

– szanuje siebie, młodszych, rówieśników
i dorosłych,

– zna symbole narodowe, regionalne i wie jak się wobec nich zachować.

 
III Uczeń wykazuje wiarę we własne możliwości
i potrafi zachować się w trudnych sytuacjach.
Uczeń:

– zna swoje prawa i obowiązki,

– odróżnia dobro od zła i reaguje prawidłowo
w sytuacjach konfliktowych,

– dostrzega swoje mocne i słabe strony,

– potrafi zaprezentować siebie w grupie rówieśniczej
 i szkolnej,

– wie do kogo zwrócić się ze swoimi potrzebami
 i problemami.

 
IV Uczeń rozumie siebie
 i dostrzega prawidłowości rządzące światem zewnętrznym.
Uczeń:

– ma poczucie swoich korzeni – rodzina, środowisko, szkoła,

– ustala, jakie są jego potrzeby, obowiązki i jakie powinien podejmować decyzje,

– jest świadomy swoich mocnych i słabych stron,

– akceptuje samego siebie i swoje osobiste prawa,

– doświadcza różnych uczuć i potrafi je nazwać,

– potrafi nazwać własne zachowania,

– chce i wyraża potrzeby rozszerzenia swoich zainteresowań.

 
V Uczeń zna normy i zasady życia społecznego i według nich postępuje. Uczeń:

– jest świadomy swojej niepowtarzalności, dostrzega
 i akceptuje niepowtarzalność innych,

– potrafi tworzyć i wzmacniać pozytywne relacje.

 
     
   
VI Uczeń ma poczucie własnej wartości, dąży do określenia swojej tożsamości. Uczeń:

– rozumie znaczenie „hierarchii wartości”,

– dostrzega wartość życia i przyjmuje je jako fundament wszystkich innych wartości,

– stara się poznać i zrozumieć hierarchię wartości innych ludzi,

– potrafi docenić wartości przyrody i rzeczy nas otaczających,

– próbuje odkrywać sens i cel własnego życia,

– wzbogaca swoją osobowość szukając życiowej pasji,

– ma poczucie własnej godności i szanuje godność drugiego człowieka,

– potrafi dostrzegać wokół siebie innych ludzi, ceni przyjaźń i miłość,

– jest świadomy odpowiedzialności za słowo; stara się, aby jego słowa nie rozmijały się z czynami,

– stara się efektywnie i mądrze wykorzystywać czas,

– wzbogaca swoją wiedzę na temat kultury, obyczajów oraz sytuacji społeczno-politycznej w innych krajach europejskich.

 
VII Uczeń wykazuje inteligencję emocjonalną wobec siebie i innych Uczeń:

– potrafi nazywać swoje emocje i dostrzegać ich wpływ na własne zachowanie,

– właściwie reaguje na cudzą agresję,

– szanuje uczucia innych,

– potrafi rozwiązywać konflikty, 

– odnosi się do innych z szacunkiem, bez uprzedzeń
i osądzania.

 
VIII Uczeń jest świadomy swoich praw
i obowiązków w rodzinie, w szkole,
w swoim kraju i na świecie, jest przygotowany do życia w społeczeństwie, czuje potrzebę poznawania siebie i rozwijania się.
Uczeń:

– potrafi zauważyć zmiany zachodzące w czasie we własnej postawie,

– dostrzega swoje mocne i słabe strony i na tej podstawie ustala kierunki własnego rozwoju,

– określa swoje różnorodne potrzeby i zna granice ich spełniania,

– respektuje prawa przysługujące innym,

– odróżnia zachowania moralne od niemoralnych
w oparciu o Dekalog i obowiązujące prawo.

 

 

 

Treści i działania o charakterze wychowawczo –profilaktycznym dla dzieci z przedszkola i uczniów klas I-III

Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni
SFERA SPOŁECZNA
Kształtowanie umiejętności komunikowania się:

– życzliwość w kontaktach

– prawdomówność

– przestrzeganie zasad i form grzecznościowych

– pogadanki i ćwiczenia,
– samoocena zachowania
wychowawcy
Integracja klasy:

– uwrażliwienie na potrzeby kolegów

– gry i zabawy integrujące grupę rówieśniczą wychowawcy
Wdrażanie do samorządności – opieka nad salą lekcyjną,

– udział w pracach samorządów klasowych,

– pełnienie dyżurów,

– aktywne uczestnictwo w organizacji imprez klasowych i szkolnych

wychowawcy
Wdrażanie do życia społecznego:

– kształtowanie właściwej postawy
i uczenie szacunku dla siebie i innych,

-uwrażliwienie na drugiego człowieka

– ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu

– kontrakty klasowe,

– wewnątrzszkolne zasady oceniania zachowania uczniów,

– czynny udział w imprezach kulturalnych organizowanych w szkole i poza nią

wychowawcy
Zapoznanie z kulturą, tradycją wsi, regionu i kraju: dostarczanie wiedzy na temat zwyczajów i tradycji świąt oraz rocznic

– zapoznanie z symbolami narodowymi
 i ich znaczeniem

– dostarczanie wiedzy na temat historii regionu i kraju

– rozwijanie zainteresowań tradycjami, kulturą i historią

– kultywowanie tradycji
i zwyczajów np. wigilia klasowa, obchodzenie świąt religijnych i państwowych,– wycieczki krajoznawcze
i przedmiotowe,

– dbałość o izbę tradycji szybowniczych,

– opieka nad miejscami pamięci,

– obchodzenie dnia patrona szkoły

wychowawcy dyrekcja
Przygotowanie do życia w rodzinie: właściwy stosunek do członków rodziny

– zacieśnianie więzi rodzice- szkoła- dziecko,

– ukazanie różnych form okazywania miłości, szacunku i wdzięczności wobec rodziców i otoczenia

– poznawanie historii swoich rodzin,

– zajęcia otwarte dla rodziców,

– aktywne uczestnictwo w

obchodzeniu dnia babci
i dziadka, dnia matki,

– aktywna współpraca szkoły
z rodzicami

Wychowawcy dyrekcja
Edukacja Europejska:

– Poznawanie kultury krajów europejskich

– uczestnictwo w zajęciach języka angielskiego,

– projekty

– konkursy

wychowawcy,

n. j. angielskiego

SFERA PSYCHICZNA
Samopoznanie i samoocena:

– pomoc w podejmowaniu prób opisu siebie i samooceny,

– ukazywanie pozytywnych postaw

– pogadanki i ćwiczenia,

– udział w konkursach

– samoocena uczniów

– analiza zachowań i sytuacji

wychowawcy
Właściwa ocena innych osób:

– ukazywanie pozytywnych postaw,

– wdrażanie do dokonywania obiektywnej oceny zachowania kolegów

– pogadanki
– analiza sytuacji i zdarzeń elementy dramy – wczuwanie się w sytuacje innych,
wychowawcy
Radzenie sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami: racjonalne postępowanie w trudnych sytuacjach,

– wdrażanie do umiejętności opanowania się w sytuacjach zdenerwowania i stresu

– pogadanki,

– scenki dramowe

wychowawcy
Pomoc w odkrywaniu uzdolnień i talentów: każdy uczeń zna swoje mocne strony, talenty, predyspozycje i rozwija je. – prezentacja osiągnięć uczniów i ich zainteresowań na forum klasy i szkoły

– udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych

– projekty

wychowawcy
Zapoznanie z wartościami moralnymi
i estetycznymi:– umiejętność odróżnienia dobra od zła
– docenianie piękna w sztuce
– organizowanie imprez kulturalnych

– poznawanie dzieł artystycznych

– wycieczki do kina, teatru, muzeum

wychowawcy
Edukacja patriotyczna:

– dostarczanie wiedzy na temat wydarzeń i postaci z dziejów polski

– rozbudzanie zainteresowań przeszłością rodziny, regionu, kraju

– rozwijanie postawy patriotycznej

– wykonywanie gazetek tematycznych,

– opieka nad szkolną izbą pamięci

– opieka nad miejscami pamięci (dbanie o Obelisk pod „Słonnym”)

– aktywny udział
w przygotowywaniu uroczystości szkolnych

– wycieczki

wychowawcy
Edukacja europejska:

– miejsce Polski w Europie

– tożsamość narodowa i regionalna

– poznawanie krajów europejskich

– doskonalenie znajomości języka angielskiego

– gazetki tematyczne

– wyszukiwanie informacji związanych z kulturą europejską

– projekt

wychowawcy

n. j. angielskiego

Budzenie ciekawości poznawczej:

– rozwijanie zainteresowań i ambicji

uczniów

– zadania dodatkowe
– konkursy– metody aktywizujące na lekcjach

–  projekt

wychowawcy
Rozwój umiejętności twórczego myślenia:
– wdrażanie do samodzielnego stawiania pytań i rozwiązywania problemów zachęcanie do samodzielnych wypowiedzi
– dostosowywanie zadań do

możliwości dziecka

– zachęcanie do wypowiedzi

– projekt

– metody aktywizujące

wychowawcy
Rozwój umiejętności samokształcenia:

– wdrażanie do samodzielnej pracy,

– wdrażanie do systematyczności i obowiązkowości przy odrabianiu zadań domowych,

– kształcenie umiejętności korzystania z podręczników i innych źródeł informacji

-dostosowywanie zadań do możliwości dziecka

– praca z programami multimedialnymi

– pogadanki

wychowawcy
Odkrywanie możliwości uczniów, ich predyspozycji i uzdolnień:

– rozwijanie zdolności,

– objęcie Pomocą Psychologiczno – Pedagogiczną uczniów z opiniami i orzeczeniami

-indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny
– zajęcia wyrównawcze– konkursy

– projekty

– prezentacja osiągnięć na forum klasy i szkoły

– programy artystyczne

wychowawcy

 

SFERA FIZYCZNA
Kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych i higienicznych: znajomość
i stosowanie zasad higienicznego trybu życia
-pogadanki przestrzeganie zasad higieny na co dzień (prawidłowa pozycja w ławce, właściwe oświetlenie itp.) wychowawcy
Propagowanie zasad ekologii:
– znajomość własnego środowiska,
-dbałość o nie i współodpowiedzialność za jego czystość,– rozwijanie wrażliwości ekologicznej
 – wycieczki po najbliższej okolicy pogadanki i gry ekologiczne

– konkursy

– udział w akcji „Sprzątanie świata”

– dbałość o ład i porządek
w najbliższym otoczeniu

– dyżury uczniowskie

– dokarmianie ptaków

wychowawcy
Promocja zdrowego trybu życia:

– rola właściwego odżywiania się
i zdrowego trybu życia

– umiejętność bezpiecznego czynnego wypoczynku

– wykorzystywanie sprzętu sportowego właściwego dla wieku

– wdrażanie do aktywnego spędzania wolnego czasu

– zajęcia ruchowe
–  pogadanki–  przygotowywanie potraw
 z warzyw i owoców

– konkursy

– zawody sportowe

– wycieczki

wychowawcy
Bezpieczna droga do szkoły, bezpieczeństwo w życiu codziennym. – zasady przechodzenia przez jezdnię, poruszanie się po drogach publicznych pieszo, na rowerze i poboczem.

– monitorowanie zachowań uczniów na przerwach

– rady na bezpieczne ferie
i wakacje

– pierwsza pomoc przedmedyczna

– ćwiczenia ewakuacyjne na wypadek konieczności opuszczenia szkoły

– zajęcia na temat ”Bezpieczne dziecko w kontaktach 
z obcymi”

-spotkania z policjantami

wychowawcy, dyrektor
Uświadomienie zagrożeń związanych
z nałogami (alkohol, narkotyki, substancje
o działaniu psychoaktywnym -„dopalacze”): kształtowanie umiejętności odmawiania
– pogadanki profilaktyczne
z uczniami i rodzicami,– konkursy

– elementy dramy

wychowawcy
Uwrażliwianie na zagrożenia płynące
z korzystania z Internetu, w tym portali społecznościowych: e-zagrożenia.Ochrona uczniów przed brutalnymi programami i grami komputerowymi, i niepożądanymi treściami w Internecie.
– pogadanki profilaktyczne
z uczniami i ich rodzicami– wdrażanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu

– zajęcia dotyczące przeciwdziałania przemocy
w Internecie, uzależnieniom od komputera, telefonu komórkowego.

dyrektor,

wychowawcy,

nauczyciel informatyki

Wychowanie komunikacyjne:

– zasady bezpieczeństwa na drodze

– pogadanki

–  spotkania z policjantami

– wycieczki i ćwiczenia praktyczne

– konkursy

wychowawcy
Udzielanie pierwszej pomocy:

– kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych

– uświadamianie o konieczności zgłaszania wszelkich zauważalnych zagrożeń, wypadków oraz doznanych urazów

– pogadanki, elementy dramy

– zajęcia praktyczne na fantomach

wychowawcy,

przeszkoleni nauczyciele

Pielęgnowanie kultury słowa – zwracanie uwagi na kulturę bycia, słowa.

– NIE! wulgaryzmom,
–  eliminowanie agresji słownej.

– propagowanie języka literackiego i zachęcanie do czytania wartościowych książek, wyjazdy do kina, teatru.

 
Wspieranie dzieci w trudnej sytuacji materialnej i zaniedbanych środowiskowo. – udostępnienie możliwości korzystania z obiadów refundowanych przez MOPS
– współpraca z Radą Rodziców.
 
Współpraca z rodzicami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– aktywizacja rodziców w życiu szkoły: Trójki klasowe, Rada Rodziców
– indywidualne spotkania 
z wychowawcą
– zachęcenie rodziców do współpracy we wspólnym rozwiązywaniu problemów wychowawczych zaistniałych w szkole
– budowanie pozytywnych relacji rodzic- nauczyciel, nauczyciel-rodzic.
– włączanie rodziców w życie szkoły
– zapraszanie  na uroczystości, pomoc rodziców przy organizacji imprez
– pedagogizacja rodziców
 
SFERA AKSJOLOGICZNA
Wychowanie do wolności – rozwijanie systemu motywacyjnego

– kształtowanie umiejętności wyrażania własnych poglądów
 i przekonań 

wychowawcy
Kształtowanie umiejętności dokonywania wyborów – rozwijanie poczucia odpowiedzialności za siebie
i innych– wdrażanie do przestrzegania norm moralnych
wychowawcy
Wychowanie w poszanowaniu życia swojego i innych – wyrażane szacunku dla życia we wszystkich jego wymiarach

– szacunek dla wychowawcy, ucznia, członka innej społeczności i każdego, kto wyznaje odmienne poglądy

– nie narażanie siebie i innych na niebezpieczeństwa zagrażające życiu swojemu
i innych osób.

wychowawcy
Wdrażanie do solidarności – dążenie do pomocy drugiemu uczniowi, uczynności względem innych

– umiejętność współpracy
w zespole uczniowskim

wychowawcy

 

Treści i działania o charakterze wychowawczo –profilaktycznym dla dzieci z przedszkola i uczniów klas IV-VIII

Zadania Sposoby realizacji odpowiedzialni
SFERA SPOŁECZNA
Kształtowanie umiejętności komunikowania się:

– życzliwość w kontaktach

– prawdomówność

–  przestrzegania zasad i form grzecznościowych

– pogadanki i ćwiczenia

– samoocena zachowania

wychowawcy
Integracja klasy:

– uwrażliwienie na potrzeby kolegów

– gry i zabawy integrujące grupę rówieśniczą

-organizowanie wspólnych przedsięwzięć klasowych

– organizowanie pomocy słabszym uczniom

wychowawcy
Wdrażanie do samorządności – opieka nad salą lekcyjną

– udział w pracach samorządów klasowych i Samorządu Uczniowskiego

– pełnienie dyżurów

– aktywne uczestnictwo w organizacji imprez klasowych
i szkolnych

wychowawcy,

opiekun SU

Wdrażanie do życia społecznego:

– kształtowanie właściwej postawy i uczenie szacunku dla siebie i innych

– rozwijanie postawy tolerancji

– uwrażliwienie na drugiego człowieka

– ukazywanie sensu praw
i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu

– kontrakty klasowe,

wewnątrzszkolne zasady oceniania zachowania uczniów

– czynny udział w imprezach kulturalnych organizowanych
w szkole i poza nią

wychowawcy
Zapoznanie z kulturą, tradycją wsi, regionu i kraju:

– poszerzanie wiedzy na temat zwyczajów
 i tradycji świąt oraz rocznic

– zapoznanie z symbolami narodowymi i ich znaczeniem

– dostarczanie wiedzy na temat historii regionu i kraju

–  rozwijanie zainteresowań tradycjami, kulturą i historią

– kultywowanie tradycji zwyczajów np. wigilia klasowa, obchodzenie świąt religijnych
i państwowych– wycieczki krajoznawcze
 i przedmiotowe

– dbałość o izbę tradycji 

szybowniczych

– opieka nad miejscami pamięci (obelisk pod Słonnym)

– obchodzenie dnia patrona

szkoły

wychowawcy dyrekcja
Przygotowanie do życia
w rodzinie:– właściwy stosunek do członków rodziny

– właściwe funkcjonowanie
w rodzinie

– zacieśnianie więzi rodzice-szkoła- dziecko

–  ukazanie różnych form okazywania miłości, szacunku
i wdzięczności wobec rodziców
 i otoczenia

–  poznawanie historii swoich rodzin

– aktywna współpraca szkoły
z rodzicami

–  udział w zajęciach wychowanie do życia w rodzinie

wychowawcy, dyrektor, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
Edukacja Europejska:

– poznawanie kultury krajów europejskich

– uczestnictwo w zajęciach języka angielskiego

– projekty

– konkursy

– nawiązanie współpracy
z rówieśnikami z innych krajów

nauczyciel języka angielskiego, wychowawcy
SFERA EMOCJONALNA
Samopoznanie i samoocena umiejętność opisu siebie

– ukazywanie pozytywnych postaw

– kształtowanie pozytywnych cech charakteru

– pogadanki i ćwiczenia

– udział w konkursach

– samoocena uczniów

– analiza zachowań i sytuacji

– ankiety i psychotesty

– gry i zabawy

wychowawcy
Właściwa ocena innych osób:

– ukazywanie pozytywnych postaw

– rozwijanie umiejętności obiektywnej oceny zachowania kolegów

– pogadanki

– analiza sytuacji i zdarzeń

– elementy dramy – wczuwanie się w sytuacje innych- empatia

wychowawcy
Radzenie sobie ze stresem
i trudnymi sytuacjami:–  racjonalne postępowanie
w trudnych sytuacjach

– rozwijanie umiejętności opanowania się w sytuacjach zdenerwowania i stresu

– pogadanki

– scenki dramowe

wychowawcy
Pomoc w odkrywaniu uzdolnień
 i talentów:– każdy uczeń zna swoje mocne strony, talenty, predyspozycje
 i rozwija je

 

– prezentacja osiągnięć uczniów
i ich zainteresowań na forum klasy i szkoły– udział w konkursach szkolnych
i międzyszkolnych

– projekty

wychowawcy
Kształtowanie właściwych postaw moralnych i estetycznych:

– umiejętność odróżnienia dobra od zła

– docenianie piękna w sztuce

– nadawanie sensu życia

– miłość bliźniego

– poznawanie wartości i symboli religijnych

– tolerancja religijna

– organizowanie imprez kulturalnych

– poznawanie dzieł artystycznych

– wycieczki do kina, teatru, muzeum

– rekolekcje wielkopostne

– opłatek szkolny

–  Jasełka

wychowawcy, ksiądz
Edukacja patriotyczna:

– dostarczanie wiedzy na temat wydarzeń i postaci z dziejów Polski

– rozbudzanie zainteresowań przeszłością rodziny, regionu, kraju

– rozwijanie postawy patriotycznej

– wykonywanie gazetek tematycznych,

– opieka nad szkolną izbą pamięci

– opieka nad miejscami pamięci

– aktywny udział w  przygotowywaniu uroczystości szkolnych

– wycieczki

wychowawcy nauczyciel historii
Nauka komunikowania się
i asertywności:– właściwe komunikowanie się

– kształcenie umiejętności odmawiania – mówienia NIE

– ćwiczenia i pogadanki

– elementy dramy

– spotkania z policjantami

wychowawcy
SFERA PSYCHICZNA
Rozwijanie ciekawości poznawczej:

-rozwijanie zainteresowań i ambicji uczniów

– zadania dodatkowe

– koła zainteresowań

– konkursy

– metody aktywizujące na lekcjach

– projekt

wychowawcy, nauczyciele poszczególnych przedmiotów
Rozwój umiejętności twórczego myślenia:

– wdrażanie do samodzielnego stawiania pytań i rozwiązywania problemów

– zachęcanie do odważnych, samodzielnych wypowiedzi

– dostosowywanie zadań do możliwości dziecka

– zachęcanie do wypowiedzi

– projekt

– metody aktywizujące

wychowawcy, nauczyciele poszczególnych przedmiotów
Rozwój umiejętności samokształcenia:

– rozwijanie umiejętności samodzielnej pracy

–  wdrażanie do systematyczności i obowiązkowości przy odrabianiu zadań domowych

–  kształcenie umiejętności korzystania z podręczników
i innych źródeł informacji

–  dostosowywanie zadań do możliwości dziecka

– praca z programami multimedialnymi

– pogadanki

wychowawcy, nauczyciele poszczególnych przedmiotów
Odkrywanie możliwości uczniów, ich predyspozycji
i uzdolnień:– rozwijanie zdolności

– objęcie Pomocą Psychologiczno – Pedagogiczną uczniów
z opiniami i orzeczeniami

– Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny (IPET)

– konkursy

– projekty

– prezentacja osiągnięć na forum klasy i szkoły

–  programy artystyczne (apele szkolne)

wychowawcy ,nauczyciele poszczególnych przedmiotów
SFERA FIZYCZNA
Kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych
 i higienicznych:– znajomość i stosowanie zasad higienicznego trybu życia
– pogadanki

– przestrzeganie zasad higieny na co dzień (prawidłowa pozycja w ławce, właściwe oświetlenie itp.)

wychowawcy, nauczyciele poszczególnych przedmiotów
Propagowanie zasad ekologii:

– znajomość własnego środowiska, dbałość o nie
i współodpowiedzialność za jego czystość

– rozwijanie wrażliwości ekologicznej – dokarmianie ptaków

– wycieczki po najbliższej okolicy

-pogadanki i gry ekologiczne

– konkursy

– udział w akcji „Sprzątanie świata”

– dbałość o ład i porządek
w najbliższym otoczeniu

– dyżury uczniowskie

wychowawcy nauczyciele poszczególnych przedmiotów,
Promocja zdrowego trybu życia:

– rola właściwego odżywiania się i zdrowego trybu życia

– umiejętność bezpiecznego czynnego wypoczynku

– wykorzystanie sprzętu sportowego właściwego dla wieku

– wdrażanie do aktywnego spędzania wolnego czasu

– zajęcia ruchowe

– pogadanki

–  przygotowywanie potraw
z warzyw i owoców

– konkursy

– zawody sportowe

– wycieczki

wychowawcy nauczyciele poszczególnych przedmiotów
Uświadomienie zagrożeń związanych z nałogami (alkohol, narkotyki, substancje o działaniu psychoaktywnym „dopalacze”):

– kształcenie umiejętności odmawiania

– pogadanki profilaktyczne
z uczniami i rodzicami– konkursy

– elementy dramy

wychowawcy nauczyciele poszczególnych przedmiotów
Uwrażliwianie na zagrożenia płynące z korzystania z Internetu, w tym portali społecznościowych-

e-zagrożenia.

Ochrona uczniów przed brutalnymi  programami i grami komputerowymi i niepożądanymi treściami w Internecie.

– pogadanki profilaktyczne
z uczniami i ich rodzicami– wdrażanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu

– Zajęcia dotyczące przeciwdziałania przemocy
w Internecie, uzależnieniom od komputera, telefonu komórkowego.

dyrektor,

wychowawcy,

nauczyciel informatyki

Wychowanie komunikacyjne:

– zasady bezpieczeństwa na drodze

– pogadanki

– spotkania z policjantami

– wycieczki i ćwiczenia praktyczne

– konkursy

– zajęcia techniki

– testy na kartę rowerową

wychowawcy nauczyciel techniki,
Udzielanie pierwszej pomocy:

– kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych

– uświadamianie o konieczności zgłaszania wszelkich zauważalnych zagrożeń, wypadków oraz doznanych urazów

– znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy

– pogadanki

– elementy dramy

– uczestnictwo w zajęciach wychowania komunikacyjnego
i wychowania fizycznego

– współpraca ze służbą zdrowia

– ćwiczenia na fantomie

wychowawcy nauczyciel techniki, wychowania fizycznego
SFERA AKSJOLOGICZNA
Wychowanie do wolności – rozwijanie systemu motywacyjnego

– kształtowanie umiejętności wyrażania własnych poglądów i przekonań 

wychowawcy
Kształtowanie umiejętności dokonywania wyborów – rozwijanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych

– wdrażanie do przestrzegania norm moralnych

wychowawcy
Wychowanie w poszanowaniu życia swojego i innych – wyrażane szacunku dla życia we wszystkich jego wymiarach

– szacunek dla wychowawcy, ucznia, członka innej społeczności i każdego, kto wyznaje odmienne poglądy

– nie narażanie siebie i innych na niebezpieczeństwa zagrażające życiu swojemu i innych osób.

wychowawcy
Wdrażanie do solidarności – dążenie do pomocy drugiemu człowiekowi, uczynności względem innych

– umiejętność współpracy w zespole uczniowskim

wychowawcy
         

 

EWALUACJA

Ewaluacja szkolnego programu wychowawczo- profilaktycznego jest jednym
z najważniejszych zadań szkoły. Szkoła ze swej natury jest powołana ku temu, aby uczyć
i wychowywać. Nie da się rozdzielić nauczania od wychowania.

Umiejętnie, wnikliwie i rzetelnie przeprowadzona ewaluacja, za pomocą podanych
w niniejszej pracy narzędzi ewaluacyjnych, pozwoli na dobrą analizę dotychczasowej pracy wychowawczej i profilaktycznej szkoły, wskaże właściwe kierunki działań, nowe drogi
i możliwości szkoły.

Ewaluacja programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły powinna być przeprowadzana co trzy lata. Procedura ewaluacji działalności wychowawczej musi zawierać następujące etapy:

ETAP I: Przygotowanie ewaluacji:

 1. Określenie celów ewaluacji. Ustalenie, kto i kiedy dokona ewaluacji działalności wychowawczej i profilaktycznej szkoły.
 2. Sformułowanie standardów i wskaźników jakości działalności wychowawczej szkoły.
 3. Dokonanie wyboru obszarów programu wychowawczo- profilaktycznego do badania.
 4. Ustalenie pytań kluczowych, technik i narzędzi zbierania informacji oraz wskaźników sukcesu.

ETAP II: Realizacja ewaluacji:

 1. Zbieranie danych.
 2. Opracowanie i analiza danych.
 3. Przygotowanie i przedstawienie raportu wszystkim podmiotom szkoły.

ETAP III: Podsumowanie ewaluacji:

 1. Podjęcie  decyzji  o  zmianach w  Programie  Wychowawczo- Profilaktycznym  Szkoły prowadzących do rozwoju placówki.
 2. Skorygowanie dokumentu.

Ewaluację  działalności wychowawczej  szkoły przeprowadzać należy przy wykorzystaniu następujących technik i narzędzi zbierania informacji:

 1. Analiza dokumentów:
 • Program Wychowawczo- Profilaktyczny Szkoły, plany pracy dydaktycznej
  i wychowawczo-opiekuńczej szkoły, plany pracy wychowawczej poszczególnych klas oraz plany pracy: biblioteki, Zespołu Wychowawczego, Samorządu Uczniowskiego,
 • plany wynikowe (rozkłady materiału) nauczycieli różnych przedmiotów,
 • arkusze samooceny pracy wychowawczej;
 • arkusze hospitacji pracy wychowawczej,
 • sprawozdania z pracy wychowawczej prowadzonej w szkole,
 • sprawozdania z pracy wychowawczej prowadzonej w poszczególnych klasach, sprawozdania z pracy biblioteki, zespołów samokształceniowych, Samorządu Uczniowskiego,
 • zapisy w dziennikach lekcyjnych.
 1. Dyskusje grupowe:
 • nauczycieli (w ramach oceny realizacji poszczególnych zadań wynikających
  z „Programu”,
 • uczniów,
 • rodziców (w ramach Rady Rodziców).
 1. Wywiad:
 • rozmowy z nauczycielami,
 • rozmowy z uczniami,
 • rozmowy z rodzicami uczniów.
 1. Ankiety:
 • dla uczniów, rodziców uczniów i nauczycieli
Kontakt

Szkoła Podstawowa
im. Szybowników Polskich
w Bezmiechowej Dolnej

Bezmiechowa Dolna 215
38-600 Lesko
tel. 134696461

e-mail: spbezmiechowa1@op.pl

www.spbezmiechowa.pl
Certyfikat
W roku szkolnym 2002/2003 nasza szkoła otrzymała certyfikat "Szkoła z klasą". Braliśmy udział w akcji organizowanej przez "Gazetę Wyborczą" oraz Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Aleksandra Kwaśniewskiego.