Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu

 

Podstawa prawna – Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r.)

 

Cele i założenia Szkolnego Koła Wolontariatu:

 • zapoznawanie z ideą wolontariatu,
 • przygotowywanie młodzieży do podejmowania pracy w wolontariacie,
 • umożliwianie młodym podejmowania działań na rzecz niepełnosprawnych, chorych, samotnych, ubogich, najmłodszych itp.
 • wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży,
 • promowanie życia bez uzależnień.

 

& 1
Postanowienia ogólne

1) Wolontariat – to bezpłatne, wiadome i dobrowolne działanie na rzecz potrzebujących , wykraczające poza więzi rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.

2) Wolontariusz – osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym Wolontariuszem może być praktycznie każdy i może pracować wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

3) Szkolne Koło  Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą służyć najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne.

4) Szkolne Koło Wolontariatu jest organizacją młodzieżową działającą na terenie szkoły pod nadzorem Dyrekcji i włączająca się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno-opiekuńczo –wychowawczą, prowadzoną przez szkołę i związane z nią organizacje samorządowe jak również pozarządowe.

5) Opiekę nad Kołem sprawują: wyznaczeni przez Dyrekcje Szkoły nauczyciele, którzy czuwają nad tym aby działalność Koła była zgodna ze Statutem Szkoły i Regulaminem Koła oraz prowadzą pracę formacyjną członków Koła. Opiekun Koła zajmuje się sprawami organizacyjnymi Koła, a także jest łącznikiem między uczniami a Dyrekcją Szkoły.

 

 

& 2
Cele działania

1.Przygotowanie młodzieży do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.

2.Zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym, zapoznanie z
ideą wolontariatu.

 1. Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.
 2. Wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym i wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego, łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami pomocy tej oczekującymi.
 3. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej i lokalnej.
 4. Promocja idei wolontariatu w szkole i środowisku lokalnym.
 5. Rozeznanie konkretnych potrzeb w środowisku szkolnym, np. pomoc słabszym uczniom w nauce
  i rozwiązywaniu zadań, które sprawiają im trudności.

 

 1. Pomoc w działaniach Szkoły i wszystkich imprez szkolnych, różnego typu i różnym charakterze.
 2. Prowadzenie warsztatów i cyklicznych spotkań wolontariuszy.

& 3
Wolontariusze

 1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.
 2. Członkiem Szkolnego Koła Wolontariatu może być młodzież szkolna respektująca zasady Koła, po uprzednim przedstawieniu opiekunom Koła pisemnej zgody rodziców na działalność w wolontariacie.
 3. Działalność Koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
 4. Członkowie Koła mogą podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym nauki i pomocy w domu.
 5. Członek Koła kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.
 6. Członek Koła systematycznie uczestniczy w pracy Koła, a także w spotkaniach i warsztatach dla wolontariuszy.
 7. Każdy członek Koła stara się aktywnie włączyć w działalność Koła, zgłaszać własne propozycje
  i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.
 8. Każdy członek Koła swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.
 9. Każdy członek Koła stara się przestrzegać zasad zawartych w regulaminie Koła.
 10. W przypadku , kiedy uczeń nie wykaże się zainteresowaniem pracą  w Kole Wolontariatu lub tez nie będzie przestrzegał zasad naszego regulaminu, może opuścić nasze szeregi bez konsekwencji  ale też nie otrzyma dodatkowych punktów za swoja pracę.

 

Każdy członek Koła ma prawo do:

 • jasno określonego zakresu obowiązków,
 • prośby o pomoc,
 • wnoszenia nowych pomysłów,
 • ciągłego rozwijania swoich umiejętności,
 • ochrony przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z powierzonych mu  zadaniami,
 • wpływu na podejmowane przez koordynatora decyzje.

 

Każdy członek Koła ma obowiązek:

 • być osobą odpowiedzialną,
 • sumienne i rzetelne spełniać swoje zadania,
 • być lojalnym i uczciwym wobec organizatorów i organizacji dla której pracuje,
 • zachować dyskrecję w sprawach prywatnych podopiecznych,
 • brać czynny udział w różnego rodzaju spotkaniach, szkoleniach, które mają na celu rozwijanie wolontariuszy.

& 4
Obszary działania

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko lokalne. zakłada zaangażowanie młodzieży do działań:

 • na terenie szkoły i na rzecz szkoły:

organizowanie pomocy koleżeńskiej i akcji wolontariatu w środowisku szkolnym,

 współpraca  z Samorządem Szkolnym,

włączanie się w organizację Święta Szkoły oraz innych  imprez.

 

 • poza terenem szkoły  – np. akcje pomocowe na rzecz potrzebujących  (ubogich, chorych itp.).

& 5
Nagradzanie wolontariuszy

Formy nagradzania:

 • Pochwała Opiekuna Wolontariatu z wpisem do dziennika.
 • Dyplom uznania Wolontariusz Roku.
 • Pochwała Dyrektora Szkoły.
 • List gratulacyjny do rodziców.
 • Nagroda książkowa na zakończenie roku szkolnego dla najaktywniejszych wolontariuszy
 • Uczeń, który jest wolontariuszem i realizuje określone zadania może mieć podwyższoną ocenę z zachowania

& 6

Struktura Szkolnego Koła Wolontariatu

 • Na czele Koła Wolontariatu stoi koordynator wolontariatu
 • Członkowie Koła oraz opiekun ściśle współpracują z zespołem nauczycieli jak również bezpośrednio podlegają  Dyrekcji Szkoły.
 • Zgodnie z prawem uczniowie będą  zobowiązani do podpisania umowy , jeżeli praca ich będzie dotyczyła  obszaru naszej szkoły, zaś  praca poza szkołą  jest pod kontrolą i za przyzwoleniem  rodziców.

 

W kole mogą powstawać podgrupy i sekcje, w zależności od zainteresowań uczniów, ich uzdolnień i pasji,  a także rodzaju podejmowanej pracy wolontariackiej.

 

& 7

Sposoby ewaluacji:

 • ankieta dla wolontariuszy;
 • sprawozdanie z pracy Szkolnego Wolontariatu;
 • rejestr akcji charytatywnych w których są obecni wolontariusze;
 • zdjęcia z imprez;
 • wywiad z podopiecznymi na temat świadczonej pomocy;
 • Karty Pracy Woluntarystycznej.

WYKAZ   ZAŁĄCZNIKÓW

 

Załącznik nr 1 – Zgoda rodziców na udział dziecka w działaniach  Szkolnego Koła Wolontariatu;

Załącznik nr 2 – Deklaracja przynależności do Koła Wolontariatu;

Załącznik nr 3 – Karta Wolontariusza;

Załącznik nr 4 – Karta aktywności Wolontariusza

 

ZGODA RODZICÓW/PRAWNYCH OIPIEKUNÓW

NA UDZIAŁ DZIECKA W DZIAŁANIACH

SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

 

 

Wyrażam zgodę na aktyny udział mojego dziecka ……………………………………, ucznia klasy ………
w działaniach i pracach Szkolnego Koła Wolontariatu przy Szkole Podstawowej Fundacji „Elementarz” im. Szybowników Polskich w Bezmiechowej Dolnej.

Oświadczam, że znane są mi cele i zadania koła oraz idea wolontariatu, u podstaw której stoi dobrowolne
i bezpłatne wykonywanie czynności oraz charytatywny i pomocniczy charakter wykonywanych przez wolontariuszy świadczeń.

 

 

 ………………………..        ………………….…………….

            Data                                 podpis     rodzica/opiekuna

 

ZGODA RODZICÓW/PRAWNYCH OIPIEKUNÓW

NA UDZIAŁ DZIECKA W DZIAŁANIACH

SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

 

 

Wyrażam zgodę na aktyny udział mojego dziecka ……………………………………, ucznia klasy ………
w działaniach i pracach Szkolnego Koła Wolontariatu przy Szkole Podstawowej Fundacji „Elementarz” im. Szybowników Polskich w Bezmiechowej Dolnej.

Oświadczam, że znane są mi cele i zadania koła oraz idea wolontariatu, u podstaw której stoi dobrowolne
i bezpłatne wykonywanie czynności oraz charytatywny i pomocniczy charakter wykonywanych przez wolontariuszy świadczeń.

 

 

 ………………………..        ………………….…………….

            Data                                 podpis     rodzica/opiekuna

 

Deklaracja przynależności

do Szkolnego Koła Wolontariatu

 

 

 

Deklaruję chęć dobrowolnej, bezinteresownej pracy wolontariackiej

i decyduje się na członkostwo w Szkolnym Kole Wolontariatu

działającym przy Szkole Podstawowej Fundacji „Elementarz”

 1. Szybowników Polskich w Bezmiechowej Dolnej

 

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………

Data urodzenia …………………………. Miejsce urodzenia ………………………

Adres ………………………………………………………………………………….

            …………………………………………………………………………………

 

          Zobowiązuję się do aktywnej pracy w ramach koła, zgodnie z regulaminem i harmonogramem Szkolnego Koła Wolontariatu.

 

 

………………………..                                               …………………………….

                Data                                                                                                     podpis

 

 

 

Potwierdzenie przyjęcia deklaracji:

 

 

 

………………………..                                                                …………………………….

            Data                                                                                    podpis koordynatora Koła

 

 

 

 

KARTA WOLONTARIUSZA

NR ……………………

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………

Adres   do korespondencji ………………..………………………………………….

                              …………………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy …………………………………………

e-mail …………………………………………………………

 

Proszę wpisać swoje największe zainteresowania, uzdolnienie, hobby ……………………………………………:………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..……………………………………………………………………………………….…………..……………………………………………………

 

Czym chciałbyś/chciałabyś  się zajmować, jako wolontariusz?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..……………………………………………………………………………………….…………..……………

 

Ile czasu w tygodniu możesz poświęcić na pracę wolontariacką? …………………………….

Czy rodzice wyrazili pisemnie zgodę na pracę w ramach Koła?

TAK                                       NIE

Zareklamuj siebie – wskaż dziedziny, w których możesz pomóc innym:

 • Obsługa komputera / Internet ………………………………………..……….
 • Dobra znajomość języka angielskiego ………………………………………..
 • Matematyka ……………………………………………………………………
 • polski ………………………………………………………………………
 • Uzdolnienie muzyczne …………………………………………………………
 • Uzdolnienia artystyczne ………………………………………………………..
 • Umiejętności sportowe …………………………………………………………
 • Dodatkowe informacje …………………………………………………………

 

………………………..                                            …………………………….

            Data                                                                           podpis

 

 

 

 

 

 

KARTA AKTYWNOŚCI WOLONTARIUSZA

 

Imię i nazwisko wolontariusza ……………………………………………………………….

 

Miejsce świadczeń woluntarystycznych …………………………………………………….

 

 

Data Opis świadczeń woluntarystycznych Podpis koordynatora
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Data Opis świadczeń woluntarystycznych Podpis koordynatora
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Kontakt

Szkoła Podstawowa
Fundacji "Elementarz"
im. Szybowników Polskich
w Bezmiechowej Dolnej

Bezmiechowa Dolna 215
38-600 Lesko
tel. 134696461

szkoła: sp.bezmiechowa@elementarz.edu.pl
dyrektor: dyrektor.bezmiechowa@elementarz.edu.pl

www.spbezmiechowa.pl
Certyfikat
W roku szkolnym 2002/2003 nasza szkoła otrzymała certyfikat "Szkoła z klasą". Braliśmy udział w akcji organizowanej przez "Gazetę Wyborczą" oraz Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Aleksandra Kwaśniewskiego.