Bezmiechowa Dolna, 09-05-2016r.

 

 

Uchwała Nr 3/05/2016

 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” im. Szybowników Polskich w Bezmiechowej Dolnej w sprawie uchwalenia zmian dotyczących oceniania szkolnego zawartych w Statucie Szkoły obowiązującego od dnia 01-09-2016r.

 

 

Na podstawie art. 50, ust.2, pkt.1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 19991 r. Rada Pedagogiczna:

 

 • 1.Uchwala zmiany w Statucie Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” im. Szybowników Polskich w Bezmiechowej Dolnej. Zmienia się dotychczasowy punktowy system oceniania obowiązujący od 1 września 2012r. do 31 sierpnia 2016r. na cyfrowy system oceniania, obowiązujący od 1 września 2016r.
 • 2.Traci moc Rozdział XI. Ocenianie wewnątrzszkolne, który otrzymuje nową moc jako Rozdział XIA. Ocenianie wewnątrzszkolne.
 • 3.Traci moc Rozdział XII. Ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, który otrzymuje nową moc jako Rozdział XIIA. Ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

ROZDZIAŁ XI A. OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE

§ 65.

 1. W Szkole obowiązuje cyfrowy wewnątrzszkolny system oceniania w skali od 1 do 6..

2.Wewnątrzszkolny system oceniania określa sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, powiadamiania uczniów o wymaganiach edukacyjnych, warunkach i trybie zdawania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, o warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania i z obowiązkowych przedmiotów edukacyjnych oraz o konsekwencjach otrzymania nagannej oceny zachowania.

3.Nauczyciele obowiązkowo opracowują i stosują przedmiotowe systemy oceniania zgodnie  ze statutem szkoły, które zawierają szczegółowe wymagania, kryteria, sposoby i zasady oceniania.

 1. Wewnątrzszkolny system oceniania ma na celu:
 • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
 • udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
 • udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
 • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
 • dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce  i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
5.Wewnątrzszkolny system oceniania obejmuje:

 • formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
 • ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
 • ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych;
 • ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

6.Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego (do końca września) informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o:

 • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych  i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
 • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
 1. W związku z ocenianiem ucznia, wychowawca obowiązany jest informować rodziców:
 • na pierwszym w roku szkolnym zebraniu z rodzicami o wymaganiach edukacyjnych i sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów oraz o harmonogramie zebrań i spotkań zaplanowanych na cały rok (do końca września),
 • o terminie podania informacji o przewidywanych niedostatecznych rocznych ocenach klasyfikacyjnych i konieczności potwierdzenia przyjęcia tej informacji podpisem (na 1 miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym),
 • o warunkach i trybie uzyskania wyższych niż przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne (na dwa tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym na koniec roku szkolnego),
 • na każdym zebraniu o ocenach bieżących ucznia i jego zachowaniu.

8.Wychowawca klasy na początku roku szkolnego (do końca września) informuje uczniów, rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana, rocznej oceny z zachowania (na dwa tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym).

9.Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

 1. Informacje o postępach w nauce ucznia, ocenach z zachowania wpisywane są w dziennikach lekcyjnych i arkuszach ocen.

11.Nauczyciele powiadamiają rodziców (prawnych opiekunów) o osiągnięciach dzieci poprzez: l)zebrania z rodzicami co najmniej 3 razy w roku szkolnym,

2)pisemne informacje o przewidywanych ocenach niedostatecznych (na 1 miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej)

3)  pisemne informacje o przewidywanych ocenach na koniec roku szkolnego (na dwa tygodnie wcześniej przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej).

12.Uczeń, który był nieobecny w szkole podczas określonej formy sprawdzania i oceniania może:

 • wykonać zadanie w innym czasie,
 • wykonać zadanie w innej formie.

13.Uczeń ma prawo do poprawy niekorzystnych wyników – na zasadach ustalonych na początku roku szkolnego przez nauczyciela danego przedmiotu, objętych w kryteriach oceniania.

14.Na koniec śródrocznej klasyfikacji nie ma testów, sprawdzianów i tzw. pytania na wyższą ocenę. To samo dotyczy oceny rocznej.

15.Uczeń podlega klasyfikacji śródrocznej i rocznej. Termin zakończenia I półrocza wyznacza się na 31 stycznia.

16.Klasyfikację śródroczną przeprowadza się najwcześniej na dziesięć dni i najpóźniej na siedem dni przed zakończeniem I półrocza.

17.Klasyfikację roczną przeprowadza się w terminie najwcześniej na dziesięć dni i najpóźniej na siedem dni przed zakończeniem II półrocza.

18.Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący dane zajęcia edukacyjne. W przypadku braku możliwości ustalenia oceny przez uprawnionego nauczyciela, do ustalenia oceny dyrektor powołuje komisję w składzie: wychowawca klasy i inny nauczyciel prowadzący zajęcia w danym oddziale.

19.Uczeń kończy szkołę:

1) jeżeli w wyniku  klasyfikacji  końcowej,  na  którą składają się  roczne  oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od niedostatecznej,

20.Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 

ROZDZIAŁ XII.

OCENIANIE BIEŻĄCE I USTALANIE ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z OBOWIĄZKOWYCH I DODATKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

§ 66.

 

1.Nauczyciele oceniają na bieżąco i ustalają bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne    z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych na bazie wymagań określonych w podstawie programowej oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania.

2.Zadaniem oceniania bieżącego z zajęć edukacyjnych jest monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazywanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dobrze się uczyć.

3.W klasach I – III ocenianie bieżące ucznia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej prowadzone jest przez nauczyciela na podstawie obserwacji ucznia, wyników jego sprawdzianów, prac pisemnych oraz innych wytworów w obszarach:

 • czytanie (technika, rozumienie i interpretacja treści)
 • pisanie (graficzna strona pisma, poprawność ortograficzna, forma, płynność, spójność logiczna wypowiedzi pisemnych)
 • wypowiedzi słowne (poprawność gramatyczna, spójność, logiczność, rozumienie poleceń)
 • obliczanie (wykonywanie   działań   arytmetycznych,   rozwiązywanie   zadań   tekstowych i problemów matematycznych i praktycznych, obliczenia geometryczne)
 • wiedza o świecie (znajomość pojęć i procesów przyrodniczych, środowiskowych, społecznych, obserwacje, doświadczenia, analiza zjawisk)
 • działalność artystyczna (plastyczna, muzyczna, techniczna)
 • rozwój ruchowy
 • korzystanie z komputera

9) język obcy.

4.Przedmiot oceniania w edukacji wczesnoszkolnej stanowią postępy rozwoju ucznia. Kontrola pracy rozumiana jest jako zbieranie informacji o dziecku i przekazywanie ich uczniom i rodzicom. Ocena jest ustną lub pisemną informacją o całościowym rozwoju dziecka, jego osiągnięciach, problemach dydaktycznych i wychowawczych.

 

 1. Rodzaje oceny opisowej:

1) Wstępna diagnostyczna ocena rozwoju i możliwości dziecka wstępującego do szkoły;

 1. dokonywana jest w klasie I na początku września,
 2. dostarcza informacji o indywidualnych możliwościach i poziomie rozwoju fizycznego, społecznego i emocjonalnego dziecka,
 3. funkcji poznawczo – motorycznych warunkujących osiąganie sukcesów w edukacji szkolnej.
 4. Ocena bieżąca osiągnięć edukacyjnych i postaw ucznia;
 • w bieżącej ocenie opisowej należy eksponować osiągnięcia indywidualne dziecka i jego postawy,
 • odbywa się każdego dnia w trakcie zajęć edukacyjnych,
 • polega na stałym informowaniu ucznia o jego zachowaniu i postępach,
 • do oceny bieżącej wykorzystywany jest dziennik lekcyjny, w którym nauczyciel za pomocą cyfr zapisuje osiągnięcia dziecka z poszczególnych edukacji.
 1. W ocenie bieżącej osiągnięć pomocne są cyfry:

1)  6 celujący

2)  5 bardzo dobry

 • 4 dobry
 • 3 dostateczny
 • 2 dopuszczający
 • 1 niedostateczny
 1. Ocenianie uczniów z języka angielskiego:

Osiągnięcia edukacyjne ucznia z języka angielskiego będą wyrażone oceną opisową, pomocne będą też w ocenianiu bieżącym oceny cyfrowe:

1) 6 celujący

2) 5 bardzo dobry

 • 4 dobry
 • 3 dostateczny
 • 2 dopuszczający
 • 1 niedostateczny
 1. Ocenianie uczniów z religii:

1)  Ocena z religii jest oceną cyfrową wyrażoną w stopniach: 1, 2, 3, 4, 5, 6;

 1. 1 – niedostateczna
 2. 2 – dopuszczająca
 3. 3 – dostateczna
 4. 4 – dobra
 5. 5 – bardzo dobra
 6. 6-celująca.

5.W ocenie pomocne są opracowane dla każdej edukacji i dla każdej klasy zróżnicowane wymagania programowe, które umożliwiają nauczycielowi pomiar oraz sformułowanie dokładnej oceny opisowej.

6.Wymagania ogólne dla uczniów klas I-III:

 

 • 6 celujący – otrzymuje uczeń, który

a)opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania z przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia

b)w czasie lekcji biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania

c)osiąga sukcesy w konkursach

2)  5 bardzo dobry – otrzymuje uczeń , który:

 1. a) posiada wiedzę i umiejętności pełne wykraczające poza program nauczania w danej klasie, twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia,
 2. biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych zawartych w programie nauczania danej klasy,
 3. proponuje rozwiązania nietypowe,
 4. rozwiązuje zadania wykraczające poza program klasy.

3)   4 dobry– otrzymuje uczeń, który:

 1. opanował rozszerzony zakres wiedzy i umiejętności przewidzianych programem nauczania w danej klasie,
 2. sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,
 3. rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania danej klasy,
 4. potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

4)   3 dostateczny– otrzymuje uczeń, który:

 1. opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie,
 2. poprawnie stosuje zdobyte wiadomości do rozwiązywania (wykonywania) samodzielnie typowych zadań teoretycznych lub praktycznych.

5)   2 dopuszczający– otrzymuje uczeń, który:

 1. opanował konieczne wiadomości zawarte w programie nauczania w danej klasie, w stopniu wystarczającym do rozwiązywania (wykonywania) typowych zadań teoretycznych lub praktycznych o średnim stopniu trudności,
 2. otrzymuje również uczeń, który ma braki w wiadomościach i umiejętnościach przewidzianych programem nauczania danej klasy, które jednak nie przekreślają możliwości uzyskania podstawowej wiedzy w ciągu dalszej edukacji,
 3. uczeń rozwiązuje (wykonuje ) zadania typowe o niewielkim stopniu trudności.

6)   l niedostateczny – otrzymuje uczeń, który:

 1. nie opanował koniecznych wiadomości zawartych w programie nauczania danej klasy, braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy,
 2. nie jest on w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o elementarnym stopniu trudności.

7.Oprócz w/w ocen będzie także stosowana inna forma oceniania bieżącego – ustna ocena opisowa, mająca na celu pomóc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju oraz motywowanie ucznia do pracy.

8.Wielokierunkowa aktywność uczniów obejmuje zakres wiadomości i umiejętności z poszczególnych edukacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej:

9.Uczeń klasy I- III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeśli opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie.

10.Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów), oraz po uzyskaniu opinii PPP, w tym PPS, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej w ciągu roku szkolnego.

11.W wyjątkowych sytuacjach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I- III szkoły podstawowej na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub PPP, w tym PPS, oraz po zasięgnięciu opinii rodziców lub prawnych opiekunów.

12.Oceny śródroczne i końcoworoczne dla uczniów klas I-III są pisemnymi ocenami opisowymi.

13.Z oceną tą w postaci karty informacyjnej zostaje zapoznany rodzic/ prawny opiekun.

14.Ocena ta zostaje wpisana odręcznie do dziennika  i  podpisana  przez wychowawcę, który ją sporządził. Arkusz ocen i świadectwo szkolne są wypełniane w programie komputerowym. 15.Najpóźniej na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej wychowawca powiadamia rodziców uczniów o przewidywanej ocenie opisowej.

16.W terminie trzech dni od otrzymania informacji o przewidywanej ocenie opisowej rodzice mają prawo ubiegać się o zmianę oceny składając do dyrektora szkoły pisemny wniosek zawierający uzasadnienie. Wniosek rozpatruje zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowawca klasy zawiadamia o decyzji zespołu dyrektora i rodziców ucznia.

17.Począwszy od klasy IV do klasy VI śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ustala się w stopniach według następującej skali:

 • stopień celujący – 6
 • stopień bardzo dobry – 5
 • stopień dobry-4
 • stopień dostateczny – 3
 • stopień dopuszczający-2
 • stopień niedostateczny – 1

18. Za pozytywne oceny klasyfikacyjne uznaje się oceny wymienione w pkt. 17 pkt.l-5
19. Za negatywną ocenę klasyfikacyjną uznaje się ocenę wymienioną w pkt.17 podpkt. 6.
20. Oceny bieżące z przedmiotów są wyrażane stopniami tak jak w pkt 17 od 1 do 6, dopuszcza się w ocenianiu bieżącym stosowanie oceny cząstkowej na +.

Do obliczania średniej ocen wykorzystujemy tylko oceny zawarte w poniższej tabeli:

 

Oceny bieżące Zapis w dzienniku Wartość do obliczania średniej
niedostateczny 1 1
niedostateczny + 1 + 1.5
dopuszczający 2 2
dopuszczający + 2+ 2.5
dostateczny 3 3
dostateczny + 3+ 3.5
dobry 4 4
dobry + 4+ 4.5
bardzo dobry 5 5
bardzo dobry + 5+ 5.5
celujący 6 6

 

21.Oceny śródroczne i roczne wynikają ze średniej obliczanej z ocen cząstkowych z uwzględnieniem przypisanej im „wagi”, Waga przydzielona poszczególnym wskaźnikom osiągnięć uczniów jest ustalona przez nauczycieli w Przedmiotowych systemach oceniania. Ocena śródroczna i roczna nie powinna stanowić średniej arytmetycznej ocen cząstkowych.

Średnia Ocena
poniżej 1,6 1
od 1,6 poniżej 2.7 2
od 2.7 poniżej 3.7 3
od 3.7 poniżej 4.7 4
od 4,7 poniżej 5,5 5
od 5,5 powyżej 6

 

 1. W celu ujednolicenia systemu oceniania testów sprawdzających poziom edukacyjnych osiągnięć uczniów oraz sprawdzianów obejmujących materiał co najmniej jednego działu, a także kartkówek obejmujących trzy ostatnie tematy lekcyjne wprowadza się następujące procentowe kryterium oceniania:

0-32% niedostateczny,

33-50% dopuszczający

51-70% dostateczny,

71-89% dobry,

90-100% bardzo dobry

101 i więcej % – celujący

Ocena końcoworoczna jest wystawiana w oparciu o dwie oceny półroczne zgodnie z tabelą:

Półrocze II Półrocze I 1 2 3 4 5 6
1 1 1 2 2 3 3
2 2 2 2 3 4 4
3 2 3 3 3 4 5
4 3 3 4 4 4 5
5 3 4 4 5 5 5
6 4 4 5 5 6 6

 

24.Ocenianie ucznia z religii odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami. Oceny bieżące, śródroczne i roczne z religii wyrażane są cyframi w skali tak jak wymieniono w pkt. 17.

25.Nauczyciele mogą zaznaczać nieprzygotowanie uczniów do lekcji przy pomocy znaku „np.”, uczeń może być nieprzygotowany do lekcji 2x w półroczu bez podania przyczyny i bez wyciągania sankcji w stosunku do niego. W przypadku oceniania prac domowych i aktywności ucznia na lekcji, dopuszczalne są dodatkowe sposoby oceniania ucznia w postaci znaków graficznych „+”

26.Nauczyciel obowiązany jest umożliwić uczniom poprawienie sprawdzianów. Sprawdziany można poprawić w ciągu tygodnia od poinformowania ucznia o wystawionej ocenie. Do dziennika zajęć wpisuje się oceny otrzymane lub poprawione po tygodniu. W przypadku nieobecności na sprawdzianie uczeń ma obowiązek napisania go w ciągu dwóch tygodni od momentu powrotu do szkoły, w przypadku dłuższej nieobecności – w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.

27.Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. Nauczyciel ma obowiązek udostępnić uczniowi     i jego rodzicom sprawdzone i ocenione bieżące prace pisemne ucznia (testy, sprawdziany, klasówki, kartkówki). Dokumentacja dotycząca m.in. egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, sprawdzianu wiadomości i umiejętności na ocenę wyższą od przewidywanej rocznej oceny oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia np. protokoły z egzaminów jest udostępniana tylko do wglądu i na pisemny, uzasadniony wniosek złożony przez rodzica       do dyrektora szkoły w terminie do ostatniego dnia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

28.Formy oceniania obowiązujące w szkole to:

1)  sprawdzian (praca klasowa, test z wiadomości i umiejętności) – przez sprawdzian (pracę klasową, test kompetencji) należy rozumieć pisemną formę sprawdzenia wiadomości i umiejętności trwającą co najmniej jedną godzinę lekcyjną. W tygodniu dopuszczalne jest przeprowadzenie najwyżej trzech sprawdzianów   zapowiedzianych   i   zapisanych w   dzienniku   lekcyjnym   z   tygodniowym wyprzedzeniem. W danym dniu może być przeprowadzony tylko jeden sprawdzian

2) krótkie prace pisemne – przez krótką pracę pisemną należy rozumieć pisemną formę sprawdzenia wiadomości i umiejętności z ostatnich trzech lekcji trwającą nie dłużej niż 15 minut. Praca jest zapowiedziana lub niezapowiedziana przez nauczyciela. Zgłoszenie nieprzygotowania przez rozpoczęciem lekcji zwalnia ucznia z pisania krótkiej pracy pisemnej, jednakże w terminie późniejszym (następna lekcja) uczeń ma obowiązek pisać kartkówkę.

3)odpowiedzi ustne to ustne sprawdzenie wiedzy obejmujące zakres materiału nawiązujący  do tematyki z poprzednich trzech lekcji.

4)praca na lekcji to aktywność ucznia na zajęciach np.: ćwiczenia pisemne, udział  w dyskusjach dotyczących tematów lekcji, odpowiedzi ustne, ćwiczenia praktyczne.

5)praca w grupie to umiejętność organizacji pracy zespołowej, aktywny udział w dyskusji, twórcze rozwiązywanie problemu, pełnienie różnych ról w zespole, dbałość o końcowe efekty pracy zespołu,

6)praca w zeszycie przedmiotowym lub ćwiczeń,

7)praca z mapą,

8)projekty, hodowle, wytwory artystyczne i inne.

29.Stosowane są również inne formy oceniania wynikające ze specyfiki przedmiotów, o czym informują nauczyciele poszczególnych przedmiotów (przedmiotowe systemy oceniania).

30.Każda ocena oprócz wymagań programowych uwzględniać powinna możliwości ucznia oraz wysiłek jaki uczeń wkłada w uzyskanie tej oceny.

31.Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie        się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach kultury fizycznej.

 1. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
 • posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia
 • posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania- na podstawie tego orzeczenia
 • posiadającego opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej wskazującą na potrzebę takiego dostosowania, na podstawie tej opinii
 • nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1,2 i 3, który jest objęty pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole, na podstawie rozpoznania dokonanego w szkole zgodnie z odrębnym przepisami (diagnoza wewnątrzszkolna)
 • posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie tej opinii.

33.W klasach IV – VI obowiązują następujące wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych:

1)  ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 • opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania z przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia
 • w czasie lekcji biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania
 • osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu regionalnym albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia

2)  ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania przedmiotu w danej klasie
 • sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach

3)  ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym podstawowe wymagania zawarte w programie
 • poprawnie stosuje wiadomości, wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne

4)  ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

–     opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie konieczne od dalszego kształcenia

5)  ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • ma braki w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie, ale braki te nie przekraczają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki
 • wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności

6)  ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu
 • nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim, elementarnym stopniu trudności.
 1. Oceny klasyfikacyjne i bieżące z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

35.Najpóźniej na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej wychowawcy informują uczniów i ich rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych.

1) Uczeń lub rodzic nie później niż w terminie trzech dni po uzyskaniu wiadomości o przewidywanej ocenie mogą złożyć w sekretariacie kierowany do dyrektora szkoły wniosek      o podwyższenie przewidywanej oceny. Wniosek winien zawierać uzasadnienie i wskazanie o jaką ocenę uczeń się ubiega. Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

2)Uczeń lub rodzic może wnioskować o podniesienie przewidywanej oceny z najwyżej trzech zajęć edukacyjnych i wyłącznie o jeden stopień wyżej.

3)Wyższa niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być ustalona na podstawie wyniku rocznego sprawdzianu wiadomości i umiejętności.

4)Dyrektor po rozpatrzeniu złożonego wniosku może wyrazić zgodę na roczny sprawdzian, wyznaczając termin jego przeprowadzenia nie później niż na trzy dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.

36.Roczny sprawdzian wiadomości i umiejętności z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

l)Roczny sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. Sprawdzian zawiera ustaloną ocenę wraz z uzasadnieniem i jest do wglądu uczniów i rodziców w sposób określony w statucie.

2)Roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych nie może być niższa od przewidywanej, niezależnie od oceny uzyskanej ze sprawdzianu.

 

 • 4.Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi szkoły.
 • 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Rada Pedagogiczna                               Dyrektor szkoły

 

Kontakt

Szkoła Podstawowa
Fundacji "Elementarz"
im. Szybowników Polskich
w Bezmiechowej Dolnej

Bezmiechowa Dolna 215
38-600 Lesko
tel. 134696461

szkoła: sp.bezmiechowa@elementarz.edu.pl
dyrektor: dyrektor.bezmiechowa@elementarz.edu.pl

www.spbezmiechowa.pl
Certyfikat
W roku szkolnym 2002/2003 nasza szkoła otrzymała certyfikat "Szkoła z klasą". Braliśmy udział w akcji organizowanej przez "Gazetę Wyborczą" oraz Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Aleksandra Kwaśniewskiego.