Menu

W N I O S E K

Krośnieńskiego Klubu Seniorów Lotnictwa im. gen. bryg. pil. Ludomiła Rayskiego

 o nadanie Zespołowego Wyróżnienia Honorowego BŁĘKITNE SKRZYDŁA 2019 r.

SZKOLE PODSTAWOWEJ im. SZYBOWNIKÓW POLSKICH

w Bezmiechowej Dolnej

RYS HISTORYCZNY

     W okresie przedwojennym, kiedy z początkiem lat trzydziestych, wyprawy studentów Politechniki Lwow- skiej odkryły znakomite warunki do lotów szybowcowych w rejonie Gór Słonnych, w leżącej u ich podnóża wsi Bezmiechowa, nie było żadnej szkoły umożliwiającej jakiekolwiek nauczanie miejscowych dzieci. Tym-czasem na górującym nad wsią wzniesieniu Kamionka narodziła się unikalna Szkoła Szybowcowa Aeroklubu Lwowskiego, która już w tamtych latach zyskała światową renomę, stając się równocześnie kolebką – i też perłą – polskiego szybownictwa. Większość ówczesnych pilotów właśnie nad Bezmiechową zdobyło mis-trzowskie szlify szybowcowego pilotażu, to właśnie tam ustanowiono gros polskich rekordów w lotach wy-sokościowych, czasowych i odległościowych. To nad Bezmiechową, w locie trwającym 24 godziny i 14 mi-nut, Wanda Modlibowska zdobyła dla Polski pierwszy rekord świata, a Tadeusz Góra po starcie ze szczytu Kamionki doleciał do Solecznik pod Wilnem (577,8 km), zdobywając pierwszy na świecie Medal Lilienthala!

     Wybuch drugiej wojny światowej na długie lata przerwał złotą passę Bezmiechowej-szybowcowej. Obiekty na szczycie uległy zupełnej dewastacji, a próby wznowienia szybowcowego latania w polowych wa-runkach, nie powiodły się. Tymczasem w 22 lata po zakończeniu wojny, a dokładniej w lipcu 1967 r. w Bez-miechowej Dolnej, przed najmłodszymi mieszkańcami okolicznych wsi, otworzyła podwoje nowo wzniesio-na Szkoła Podstawowa. Lata biegły, kolejne roczniki młodzieży opuszczały mury podstawówki i tylko na nie-bie Bezmiechowej wciąż brakowało, tak kiedyś charakterystycznych dla tych okolic szybowców. Od pewne-go jednak czasu studenci Politechniki Rzeszowskiej, jak niegdyś ich koledzy z uczelni lwowskiej, wędrowali do Bezmiechowej na wakacyjne obozy Studenckiego Koła Naukowego Lotników. Początkowo w spartań-skich warunkach biwakowali w namiotach na stoku, skąd też wzlatywali na lotniach, prowadząc naukowe próby owych przyrządów do latania. W 1977 roku, a więc w 40-lecie ustanowienia – właśnie w Bezmiecho-wej – przez polską szybowniczkę pierwszego rekordu świata, studentów-lotniarzy odwiedziła jego autorka – Wanda Modlibowska. Znamienitego gościa nie było jak ugościć choćby filiżanką kawy, bo aura nie dopisa-ła i byłaby to mała czarna zdeszczówką. Wtedy to Szkoła Podstawowa w Bezmiechowej szeroko otwarła drzwi przed rekordzistką i studentami-lotniarzami, a w następnym sezonie udostępniła im też domki kem-pingowe stojące na szkolnym terenie. Od schyłku lat siedemdziesiątych minionego wieku, nawiązana zosta-ła bliska współpraca pomiędzy Szkołą Podstawową w Bezmiechowej Dolnej, a studentami Politechniki lata-jącymi na odtwarzanym na wzgórzu Kamionka szybowisku w Bezmiechowej Górnej.

     Wiosną roku szkolnego 1997/1998, po raz pierwszy po prawie 60 latach nieobecności, odwiedził Bezmie-chową przedwojenny kursant, w czasie wojny uczestnik walk na brytyjskim niebie, pilot szybowcowy, sa-molotowy i śmigłowcowy, pierwszy na świecie laureat Medalu Lilienthala – Tadeusz GÓRA. Pierwszy raz gościła go też wtedy Szkoła Podstawowa w Bezmiechowej Dolnej. W uznaniu za pomoc świadczoną tym co podjęli się wskrzeszenia słynnej niegdyś Akademii Szybowcowej, przekazał szkole swe najcenniejsze trofe-um lotnicze – Medal Lilienthala, który FAI przyznała mu za wykonany w 1938 r. przelot z Bezmiechowej do Małych Solecznik koło Wilna (obecnie Litwa). Do Szkolnej Izby Pamięci trafiły potem także inne jego odzna-czenia w tym Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari.  Co roku też starał się bywać w Bezmiechowej żywo zainteresowany problemami szkoły. Kiedy stwierdził, że młodzież nie ma jak poznawać informatyki, bo w szkole brak choćby jednego komputera, zainicjował wśród polskich lotników społeczną zbiórkę (zebrano 3 910 zł) na zakup takowego. Inicjatywa znalazła uznanie i tak zaczęło się kompletowanie wyposażenia pra-cowni komputerowej w bezmiechowskiej Szkole Podstawowej. W tym też okresie,  kierująca szkołą mgr Lu-cyna Matuszewska, wystąpiła z inicjatywą nadania szkole imienia Szybowników Polskich. 12 czerwca 1999 r. to właśnie Tadeusz Góra dokonał odsłonięcia tablicy upamiętniającej ten fakt.

 

KALENDARIUM WYDARZEŃ I OSIĄGNIĘĆ

     Pierwszym powojennym lotniczym akcentem Bezmiechowej był skromny pomniczek u stóp południowego stoku szybowiska, wzniesiony w 1974 r., a wkrótce potem przed Szkołą Podstawową pojawił się na postumencie samolot TS-8 Bies. Zanim w 1999 roku szkole nadano imię Szybowników Polskich, w 1977 r. obchodzono X-lecie jej wybudowania. Przez następne lata, w okresie wakacyjnym, obiekt szkolny udostępniany był studentom-lotniarzom na bazę szkoleniową.

     Rok szkolny 1998/99

     Na uroczystość nadania Szkole Podstawowej imienia Szybowników Polskich, przybyli do Bezmiechowej w dniu 12.06.1999 r. weterani latania tam w okresie przedwojennym: Irena Kempówna-Zabiełło, Tadeusz Góra, Edward Mikulski i krośnieński instruktor-senior Józef Kusiba oraz inni, licznie zaproszeni goście.

     Rok szkolny 1999/00

     W pierwszą rocznicę nadania imienia, szkołę odwiedzili szybownicy z dawnych lat: Jadwiga Piłsudska-Jaraczewska, Irena Kempówna-Zabiełło i Tadeusz Góra. Współczesnych lotników reprezentował trener kadry narodowej Józef Dankowski. Dwukrotnie gościł w szkole rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. Ta-deusz Markowski, który do wcześniej uzyskanych komputerów (od szybowników i Aeroklubu Polskiego) dodał następne, a także sprezentował młodzieży sprzęt sportowy (sanki, łyżwy, piłki).

     Rok szkolny 2000/01

     Jesienią 2000 r. uczniowie szkoły uczestniczyli w zawodach latawcowych zorganizowanych na stoku wzgórza Kamionka. Wygrał je w kategorii latawców skrzynkowych uczeń IV klasy – Miłosz Zdrójkowski, który w nagrodę pojechał na zawody krajowe w Gliwicach. 18.05.2001 r. młodzież szkolna uczestniczyła w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Akademickiego Ośrodka Szybowcowego PRz prezentując bogatą część artystyczną.

     Rok szkolny 2001/02

     W październiku 2001 r. przeprowadzono kolejne zawody w kategorii latawców płaskich i skrzynkowych. W pierwszej zwyciężyła uczennica klasy III – Diana Fundanicz, w drugiej sukces z 2000 roku powtórzył uczeń V klasy – Miłosz Zdrójkowski. Obydwoje pojechali potem na Krajowe Zawody Latawcowe do Gliwic.

     Fundacja Lotnicza „Polskie Orły” przekazała szkole środki na zakup do pracowni kolejnego komputera.

     Rok szkolny 2002/03

     W rozpoczęciu roku szkolnego uczestniczyli znani szybownicy – wyróżniona Medalem Lilienthala, rekor-dzistka Adela Dankowska wraz z małżonkiem trenerem Józefem Dankowskim oraz liczni inni goście. 23 ma-ja 2003 r. z okazji 65 rocznicy medalowego przelotu, w szkole gościł – zawsze w Bezmiechowej mile widzia-ny – pilot-rekordzista – Tadeusz Góra. Następnego dnia, na terenie AOS, młodzież wzięła udział w uroczys-tości odsłonięcia przez niego tablicy upamiętniającej historyczny przelot i odśpiewała hymn szkoły.

     Rok szkolny 2003/04

     28.08.2004 r. młodzież szkoły uczestniczyła w uroczystości otwarcia Akademickiego Ośrodka Szybowco-wego PRz i nadania mu imienia płk pil. Tadeusza Góry, jak zwykle część artystyczną kończąc odśpiewaniem szkolnego hymnu Na skrzydłach nocy, skrzydłach dnia.

     Jesienią na stoku szybowcowego wzgórza, tradycyjnie rozegrano zawody latawcowe w kategoriach la-tawców płaskich i skrzynkowych. Z każdym rokiem wzrastała ilość uczestniczących w nich zawodników.

     Rok szkolny 2004/05

     Latem 2005 r. młodzież szkolna z dużym zainteresowaniem śledziła przebieg zawodów szybowcowych przeprowadzonych na szybowcach klasy światowej – PW-5 Smyk, w których nagrodę dla najmłodszego za-wodnika zdobył Mirosław Korwel. Równie atrakcyjna była obserwacja przebiegu plenerowych zdjęć do fil-mu pt. Dziennik pilota Góry, realizowanego przez reżysera Adama Ustynowicza. Nieczęsto bowiem zdarza się spotkać w niewielkiej wsi jaką jest Bezmiechowa, ekipę filmową i zobaczyć  jak powstaje film lotniczy.

     Rok szkolny 2005/06

     Z dużą satysfakcją młodzież i grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Bezmiechowej, przyjęło wiadomość o nadaniu w 2006 r. Przyjacielowi Szkoły – Tadeuszowi Górze, Honorowego Wyróżnienia DEDAL. W ten to sposób, jako instruktor i wychowawca całego pokolenia młodych lotników, nagrodzony został za trud pracy instruktorskiej. Do laureata wysłana została okolicznościowa laurka wykonana przez młodzież.

     Rok szkolny 2006/07

     Najważniejszym wydarzeniem u schyłku tego roku był jubileusz 40-lecia otwarcia w Bezmiechowej nowo wybudowanej Szkoły Podstawowej. Z tej okazji, w formie książkowej przedstawiono historię i współczes-ność placówki dydaktycznej, ludzi z nią  związanych, a także aktywny współudział młodzieży oraz grona pe-dagogicznego z p. dyr. Lucyną Matuszewską na czele, w reaktywowaniu szybowiska. Odbyło się spotkanie, w którym oprócz władz uczestniczyli też byli i obecni lotnicy latający nad Bezmiechową.

     Rok szkolny 2007/08

     Zbiór szkolnej biblioteki powiększył się o nowe książki tematycznie związane z lotnictwem. Okazały się bardzo przydatne jako źródło wiedzy także o szybowcowej historii Bezmiechowej. Znalazło to istotne od-zwierciedlenie w organizowanych szkolnych konkursach czytelniczych i plastycznych, ułatwiając młodzieży rozwinięcie tematów.

     Rok szkolny 2008/09

     12 września 2008 r. szkołę odwiedziły pilotki z całej Polski, uczestniczące w dorocznym zlocie zwanym SABATEM, który tym razem odbył się w Bezmiechowej. Były wśród nich szybowniczki wysokiej klasy jak Adela Dankowska czy Irena Pietrzak-Kostka, siostra inicjatorki SABATÓW – Pelagii Pietrzak-Majewskiej. Z pobliskiego Krosna w SABACIE udział wzięła pilotka Straży Granicznej – Bożena Falcman. Tego samego dnia Tadeusz Chwałczyk, autor książki Medalowe wzloty o pil. T. Górze, jej egzemplarze wręczył grupie uczniów.

     Rok szkolny 2009/10

     4 czerwca 2009 r. obchodzono jubileusz X-lecia nadania szkole im. Szybowników Polskich, a jesienią od-słonięto w szkolnym holu portrety 7 polskich medalistów Lilienthala. Rok 2010 rozpoczęła żałoba po śmier-ci 4 stycznia gen. bryg. pil. Tadeusza Góry. Na Jego pogrzeb do Świdnika udała się delegacja Szkoły im. Szy-bowwników Polskich. 17.05.2010 r. młodzież spotkała się z amerykańskimi astronautami goszczącymi w AOS-ie. Obecne były także, przybyłe z Włoch, córka generała Iwona Góra-Quadrelli i Jego wnuczka Jessica.

     Rok szkolny 2010/11

     14 maja 2011 r. do bezmiechowskiej Szkoły zaproszono żyjących polskich laureatów Medalu Lilienthala i rodziny tych co zmarli. Przybyli: Adela Dankowska, Iwona Góra-Quadrelli (córka T. Góry), Sławomir Majew-ski (syn P. Majewskiej) oraz Henryka Kępka (wdowa po Franciszku wraz z jego synem i synową). Na okolicz-ność zlotu wybity został pamiątkowy medal. Tego też dnia szkolna biblioteka wzbogaciła się o nowe książki:  Skrzydła na nartach autorstwa Tadeusza Chwałczyka i Cena odwagi Jana Cierniaka, obie po 3 egzemplarze.

     Rok szkolny 2011/12

     Efektem spotkania z medalistami Lilienthala lub ich bliskimi, były dwa szkolne konkursy: plastyczny (szy-bowce, na których zdobyto medale) i biograficzny (poświęcony postaciom  medalistów). W lutym 2012 r. Rada Miejska Leska zdecydowała przekazać bezmiechowską Szkołę w zarząd Fundacji „Elementarz”. Protes-ty na tak haniebne potraktowanie unikalnej szkoły złożyli: gen. broni pil. Lech Majewski d-ca Sił Powietrz- nych, rekordzistka szyb. Adela Dankowska i red. Tadeusz Chwałczyk. Od 25.05.-11.06.12 r. w BDK w Lesku czynna była wystawa fotograficzna pt. Skrzydlaty generał (Tadeusz Góra), którą zwiedziła młodzież Szkoły.

     Rok szkolny 2012/13

     Dużą atrakcją dla uczennic i uczniów bezmiechowskiej Szkoły była wycieczka na Politechnikę Rzeszowską Poza spotkaniem z rektorem uczelni prof. Andrzejem Sobkowiakiem, który przedstawił kierunki studiów młodzież miała okazję zwiedzić poszczególne pracownie naukowe. Najwięcej wrażeń dostarczyła jednak wizyta na lotnisku w Jasionce, gdzie można było z bliska obejrzeć samoloty, na których tajniki pilotażu poznają studenci Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa.

     Rok szkolny 2013/14

     Do Szkolnej Izby Tradycji trafił nowy eksponat. Jest nim plastyczna makieta przedwojennego szybowiska, na której w odpowiedniej skali ukształtowano topografię południowego stoku wzgórza, z którego najczęściej startowały szybowce. Na makiecie ulokowano miniaturowe obiekty szybowiska (budynki kierownictwa szkoły i internatu kursantów oraz hangary). Na stanowisku startowym, z którego przy użyciu lin gumowych wzlatywali kursanci, jest też model gotowego do startu szybowca.

     Rok szkolny 2014-15

     Najlepiej zapamiętanym przez młodzież wydarzeniem 2015 r. była trzydniowa wycieczka do Warszawy. Jej realizacja możliwa była dzięki dofinansowaniu przez Politechnikę Warszawską. Poza zwiedzaniem stoli-cy, program wycieczki w dużej części poświecony był właśnie poznaniu tej uczelni oraz zorganizowanym przez nią – specjalnie dla młodzieży Szkoły Podstawowej. im. Szybowników Polskich w Bezmiechowej – za-wodom modelarskim pod hasłem Smyki na start.

     Rok szkolny 2015/16

     Walory krajoznawcze, ale też historyczno-szybowcowe, miała w 2016 r. kolejna wycieczka, tym razem w Góry Świętokrzyskie (również współfinansowana przez Politechnikę Warszawską). Program jej obejmował m. in. odwiedzenie Pińczowa i Polichna, w których przed wojną istniały podobne szkoły szybowcowe jak w Bezmiechowej. W Lesku zaś rozegrano – też przy wsparciu Politechniki Warszawskiej – II Otwarte Zawody Modelarskie Smyki na start.

     Rok szkolny 2016/17

     Młodzież bezmiechowskiej Szkoły zaproszona została przez Politechnikę Rzeszowską na organizowane na lotnisku Jasionka Pokazy Lotnicze, w których uczestniczyli też studenci kierunku pilotażowego Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa. W Bezmiechowej natomiast wizytę w Szkole Podstawowej im. Szybowników Pol-skich, złożyła grupa zaprzyjaźnionych z nią pilotów Aeroklubu Poznańskiego.

     Rok szkolny 2017/18  

     Druga połowa 2017 roku upłynęła młodzieży i gronu pedagogicznemu na przygotowaniach do przypa-dającej w następnym roku 80 rocznicy wykonania przez Tadeusza Górę historycznego przelotu z Bezmie-chowej pod Wilno, nagrodzonego Medalem Lilienthala. Przewidywano przeprowadzenie różnych konkur-sów tematycznie związanych z tym wydarzeniem oraz zawodów latawcowych i modelarskich, a także udział w jubileuszowym spotkaniu w Akademickim Ośrodku Szybowcowym.

     Rok szkolny 2018/19

     2 czerwca 2018 r. a więc w kilka dni po 80 rocznicy historycznego przelotu Tadeusza Góry w dniu 18 ma-ja 1938 r. z Bezmiechowej do znajdujących się obecnie na terytorium Litwy Małych Solecznik (577,8 km dzielących w linii prostej te miejscowości) w Akademickim Ośrodku Szybowcowym Politechniki Rzeszow-skiej odbyło się uroczyste spotkanie. Wśród zaproszonych gości znalazła się też delegacja Szkoły Podstawo-wej im. Szybowników Polskich, pod przewodnictwem p. dyr. mgr Lucyny Matuszewskiej.

 

     Przedstawiając powyższe udokumentowanie aktywnej działalności Szkoły Podstawowej w Bezmiechowej Dolnej na rzecz popularyzacji lotnictwa wśród młodzieży i społeczności wiejskiej, w 20-lecie nadania Szkole – jako JEDYNEJ w Polsce – imienia Szybowników Polskich, zarząd Krośnieńskiego Klubu Seniorów Lotnictwa wyraża przekonanie, że W PEŁNI ZASŁUŻYŁA ONA SOBIE na nadanie jej zespołowego Honorowego Wyróżnienia

 

BŁĘKITNE SKRZYDŁA 2019

 

 

Kontakt

Szkoła Podstawowa
im. Szybowników Polskich
w Bezmiechowej Dolnej

Bezmiechowa Dolna 215
38-600 Lesko
tel. 134696461

e-mail: spbezmiechowa1@op.pl

www.spbezmiechowa.pl
Certyfikat
W roku szkolnym 2002/2003 nasza szkoła otrzymała certyfikat "Szkoła z klasą". Braliśmy udział w akcji organizowanej przez "Gazetę Wyborczą" oraz Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Aleksandra Kwaśniewskiego.