Menu

 Załącznik do Uchwały Nr 13/09/2021

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej

im. Szybowników Polskich

w Bezmiechowej Dolnej z dnia 15-09-2021r.

STATUT PUBLICZNEJ OŚMIOKLASOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im. SZYBOWNIKÓW POLSKICH

W BEZMIECHOWEJ DOLNEJ

Rozdział 1

§ 1

Szkoła Podstawowa im. Szybowników Polskich w Bezmiechowej Dolnej jest publiczną ośmioletnią szkołą podstawową z oddziałem przedszkolnym.
Szkoła ma siedzibę w Bezmiechowej Dolnej 215, w gminie Lesko, w pow. leskim, w woj. podkarpackim.
Adres szkoły: Bezmiechowa Dolna 215, 38-600 Lesko.
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Lesko, ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko, NIP 6881245092
Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.
Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59, z późn. zm.) oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
Szkoła ma ustalony obwód obejmujący miejscowości: Bezmiechowa Dolna i Bezmiechowa Górna.
Szkoła nosi imię ”Szybowników Polskich”, posiada sztandar, hymn szkolny i ceremoniał szkolny.
Pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa im. Szybowników Polskich w Bezmiechowej Dolnej.
Dopuszcza się używania nazwy szkoły w brzmieniu skrótowym tj. Szkoła Podstawowa w Bezmiechowej Dolnej.
 
§2.

1.Szkoła Podstawowa im. Szybowników Polskich w Bezmiechowej Dolnej została ponownie przejęta z dniem 1 września 2021r. przez Gminę Lesko z siedzibą w Lesku, ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko, NIP 6881245092 na drodze Uchwały Nr XXXVI/300/21 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 10 czerwca 2021r.

2.Ustalona nazwa: Szkoła Podstawowa im. Szybowników Polskich w Bezmiechowej Dolnej używana jest w pełnym brzmieniu na pieczęciach i stemplach.

3.Szkoła posiada pieczęć urzędową okrągłą dużą i małą, stempel prostokątny z adresem, numerem telefonu, NIP-em i Regonem szkoły.

4.Szkoła używa pieczęci podłużnej o treści: Szkoła Podstawowa im. Szybowników Polskich w Bezmiechowej Dolnej, Bezmiechowa Dolna 215, 38-600 Lesko, numer Regon:389277243, numer NIP 688 6881305061, tel. 13 4696461

§ 3

Ilekroć w statucie jest mowa o:

1) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Szybowników Polskich w Bezmiechowej Dolnej.

2) Nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Szybowników Polskich w Bezmiechowej Dolnej.

3) Rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

4) Uczniach – należy przez to rozumieć uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Szybowników Polskich w Bezmiechowej Dolnej.      

5) Organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Lesko, ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko, NIP 6881245092

6) Kuratorze Oświaty – należy przez to rozumieć Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie.

Rozdział 2

§ 4

Cele i zadania szkoły

1. Kształcenie w szkole podstawowej trwa osiem lat i jest podzielone na dwa etapy edukacyjne:

1) I etap edukacyjny obejmujący klasy I-III szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna;

2) II etap edukacyjny obejmujący klasy IV-VIII szkoły podstawowej.

2. Kształcenie ogólne w szkole podstawowej ma na celu:

1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele)

2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej

3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;

4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość

5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania

6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki

8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat

9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji

10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej

11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy

13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

3. Najważniejsze umiejętności rozwijane w ramach kształcenia ogólnego w szkole podstawowej to:

1) sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych nowożytnych

2) sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także kształcenie myślenia matematycznego

3) poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z różnych źródeł

4) kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie

5) rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych

6) praca w zespole i społeczna aktywność

7) aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju.

4. Do zadań szkoły podstawowej należy:

1) udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej

2) zapewnianie możliwość nauki religii oraz etyki

3) zapewnienie opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych  lub losowych jest potrzebna pomoc i wsparcie

4) wprowadzenie uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich zainteresowań czytelniczych oraz wyposażenie w kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego odbioru utworów literackich i innych tekstów kultury

5) rozbudzenie u uczniów zamiłowania do czytania oraz działania sprzyjające zwiększeniu aktywności czytelniczej uczniów, kształtuje postawę dojrzałego i odpowiedzialnego czytelnika, przygotowanego do otwartego dialogu z dziełem literackim

6) stwarzanie uczniom warunków do nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod i technik wywodzących się z informatyki, w tym logicznego i algorytmicznego myślenia, programowania, posługiwania się aplikacjami komputerowymi, wyszukiwania i wykorzystywania informacji  z różnych źródeł, posługiwania się komputerem i podstawowymi urządzeniami cyfrowymi oraz stosowania tych umiejętności na zajęciach

7) wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych, przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat

8) przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu. Szkoła prowadzi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego

9) sprawowanie opieki nad uczniami podczas zajęć na terenie szkoły i poza nim

10) umożliwienie rozwijania umiejętności i zainteresowań ucznia.

Do zadań szkoły w zakresie edukacji wczesnoszkolnej należy:
1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka przez organizowanie sytuacji edukacyjnych umożliwiających eksperymentowanie i nabywanie doświadczeń oraz poznawanie polisensoryczne, stymulujących jego rozwój we wszystkich obszarach: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym

2) zapewnienie prawidłowej organizacji zabawy, nauki i odpoczynku dla uzyskania ciągłości procesów adaptacyjnych w odniesieniu do wszystkich dzieci, w tym rozwijających się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony

3) wspieranie:

a) aktywności dziecka, kształtującej umiejętność korzystania z rozwijających się umysłowych procesów poznawczych, niezbędnych do tworzenia własnych wzorów zabawy, nauki i odpoczynku,

b) wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie kompetencji samodzielnego uczenia się

4) wybór (opracowanie) programu nauczania opartego na treściach adekwatnych do poziomu rozwoju dzieci, ich możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania oraz uwzględniającego potrzeby i możliwości uczniów rozwijających się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony

5) planowa realizacja programu nauczania szanująca godność uczniów, ich naturalne indywidualne tempo rozwoju, wspierająca indywidualność, oryginalność, wzmacniająca poczucie wartości, zaspokajająca potrzebę poczucia sensu aktywności własnej i współdziałania w grupie

6) zapewnienie dostępu do wartościowych, w kontekście rozwoju ucznia, źródeł informacji i nowoczesnych technologii

7) organizacja zajęć:

a) dostosowanych do intelektualnych potrzeb i oczekiwań rozwojowych dzieci, wywołujących zaciekawienie, zdumienie i radość odkrywania wiedzy, rozumienia emocji, uczuć własnych i innych osób, sprzyjających utrzymaniu zdrowia psychicznego, fizycznego i społecznego (szeroko rozumianej edukacji zdrowotnej),

b) umożliwiających nabywanie doświadczeń poprzez zabawę, wykonywanie eksperymentów naukowych, eksplorację, przeprowadzanie badań, rozwiązywanie problemów w zakresie adekwatnym do możliwości i potrzeb rozwojowych na danym etapie oraz z uwzględnieniem indywidualnych możliwości każdego dziecka,

c) wspierających aktywności dzieci, rozwijających nawyki i zachowania adekwatne do poznawanych wartości, takich jak: bezpieczeństwo własne i grupy, sprawność fizyczna, zaradność, samodzielność, odpowiedzialność i poczucie obowiązku,

d) wspierających rozumienie doświadczeń, które wynikają ze stopniowego przejścia z dzieciństwa w wiek dorastania,

e) umożliwiających poznanie wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, społeczność szkolna, społeczność lokalna i regionalna, naród oraz rozwijanie zachowań wynikających z tych wartości, a możliwych do zrozumienia przez dziecko na danym etapie rozwoju,

f) wspierających poznawanie kultury narodowej, odbiór sztuki i potrzebę jej współtworzenia w zakresie adekwatnym do etapu rozwojowego dziecka, uwzględniających możliwości percepcji i rozumienia tych zagadnień na danym etapie rozwoju dziecka,

g) wspierających dostrzeganie środowiska przyrodniczego i jego eksplorację, możliwość poznania wartości i wzajemnych powiązań składników środowiska przyrodniczego, poznanie wartości i norm, których źródłem jest zdrowy ekosystem oraz zachowań wynikających z tych wartości, a także odkrycia przez dziecko siebie jako istotnego integralnego podmiotu tego środowiska,

h) umożliwiających zaspokojenie potrzeb poznawania kultur innych narodów, w tym krajów Unii Europejskiej, różnorodnych zjawisk przyrodniczych, sztuki, a także zabaw i zwyczajów dzieci innych narodowości, uwzględniających możliwości percepcji i rozumienia tych zagadnień na danym etapie rozwoju dziecka;

8) organizację przestrzeni edukacyjnej:

a) ergonomicznej, zapewniającej bezpieczeństwo oraz możliwość osiągania celów edukacyjnych i wychowawczych,

b) umożliwiającej aktywność ruchową i poznawczą dzieci, nabywanie umiejętności społecznych, właściwy rozwój emocjonalny oraz zapewniającej poczucie bezpieczeństwa,

c) stymulującej systematyczny rozwój wrażliwości estetycznej i poczucia tożsamości, umożliwiającej integrację uczniów, ich działalność artystyczną, społeczną i inną wynikającą z programu nauczania oraz programu wychowawczo-profilaktycznego

9) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka

10) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju

11)  systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie umiejętności samodzielnego uczenia się.

§ 5

1. Szkoła realizuje cele i zadania o których mowa w § 4 poprzez:

1) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych poprzez udzielanie porad, przeprowadzanie konsultacji, organizowanie warsztatów i szkoleń

2) realizację obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz programu wychowawczego szkoły, o którym mowa w odrębnych przepisach, z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia

3) organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych

4) umożliwianie uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia

5)      umożliwianie uczniom korzystania z:

a)      sal lekcyjnych

b)      biblioteki szkolnej

c)      jadalni

d)      sali gimnastycznej

e)      sali komputerowej

f)       boisk sportowych

g)      placu zabaw.

2. Przy realizacji zadań szkoła uwzględnia następujące zasady bezpieczeństwa:

1)      uczniowie są pod stałą kontrolą i nadzorem nauczycieli

2)      za bezpieczeństwo uczniów w trakcie zajęć edukacyjnych i innych zajęć odpowiada nauczyciel prowadzący te zajęcia

3)      nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez opieki w czasie zajęć w salach lekcyjnych

4)      podczas przerwy stałą opiekę nad uczniami zapewniają nauczyciele dyżurujący.

3. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:

1)      zajęć rozwijających uzdolnienia;

2)      zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

3)      zajęć rewalidacyjnych;

4)      porad i konsultacji.

Szkoła organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie  i koordynowanie udzielania   pomocy   psychologiczno – pedagogicznej w szkole, w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą udzielane, jest zadaniem zespołu, o którym mowa w odrębnych przepisach. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wnioski do dalszej pracy z uczniem zawarte w dokumentacji prowadzonej zgodnie z odrębnymi przepisami.
Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin,  w których poszczególne formy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym, opracowanym dla ucznia zgodnie z odrębnymi przepisami.
O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną informuje się rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
Szkoła współdziała ze stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami w zakresie organizowania działalności innowacyjnej, poprzez przyjmowanie propozycji prowadzenia działalności innowacyjnej. Zasady prowadzenia działalności innowacyjnej określają odrębne przepisy.
 
§ 6

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły.
Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole i placówce wynika w szczególności:
1)      z niepełnosprawności;

2)      z niedostosowania społecznego;

3)      z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4)      z zaburzeń zachowania i emocji;

5)      ze szczególnych uzdolnień;

6)      ze specyficznych trudności w uczeniu się;

7)      z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

8)      z choroby przewlekłej;

9)      z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

10)  z niepowodzeń edukacyjnych;

11)  z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

12)  z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana szkole rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom.
Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.
Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
1)      rodzicami uczniów;

2)      poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

3)      placówkami doskonalenia nauczycieli;

4)      innymi szkołami;

5)      organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

W przypadku gdy w wyniku udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole nie następuje poprawa funkcjonowania ucznia w  szkole, dyrektor, za zgodą rodziców ucznia, może wystąpić do publicznej poradni, z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy problemu ucznia w celu wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.
Wniosek, o którym mowa w ust. 8, zawiera informacje o:
1)      rozpoznanych indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwościach psychofizycznych ucznia oraz potencjale rozwojowym ucznia;

2)      występujących problemach i trudnościach ucznia w funkcjonowaniu w szkole;

3)      działaniach podjętych przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów w celu poprawy funkcjonowania ucznia w szkole, formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi w szkole, okresie ich udzielania oraz efektach podjętych działań i udzielanej pomocy;

4)      wnioskach dotyczących dalszej pracy z uczniem.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:
1)      ucznia;

2)      rodziców ucznia;

3)      dyrektora szkoły;

4)      nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;

5)      pielęgniarki lub higienistki szkolnej;

6)      poradni;

7)      asystenta nauczyciela lub osoby, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, lub asystenta wychowawcy świetlicy, o których mowa w art. 15 ust. 7 ustawy;

8)      pracownika socjalnego;

9)      asystenta rodziny;

10)  kuratora sądowego.

W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
1)      zajęć rozwijających uzdolnienia;

2)      zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;

3)      zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

4)      zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

5)      zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu – w przypadku uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych;

6)      porad i konsultacji;

7)      warsztatów.

Dyrektor szkoły organizuje wspomaganie szkoły w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.
Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się organizuje się dla uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się.
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5.
Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.  W uzasadnionych przypadkach liczba uczestników zajęć może przekraczać 10.
Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, mających problemy w funkcjonowaniu w szkole oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu szkoły. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.
Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, zajęcia specjalistyczne oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.
Udział ucznia w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych  trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.
O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor szkoły niezwłocznie informuje pisemnie rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.
 
§ 7

Zadania nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Do zadań nauczycieli, wychowawców klas oraz specjalistów w przedszkolu, szkole należy w szczególności:
1)  rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły;

2)  podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się;

3)  współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym.

Nauczyciele, wychowawcy klas oraz specjaliści w szkole prowadzą w szczególności:
1)  obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznanie u uczniów:

·         trudności w uczeniu się, w tym w przypadku uczniów klas I–III szkoły podstawowej deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego zainteresowań,

·         szczególnych uzdolnień;

2)  w klasach VII i VIII – wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu   w trakcie bieżącej pracy z uczniami.

W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel, wychowawca klasy lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę klasy.
Wychowawca klasy lub dyrektor, informuje innych nauczycieli, wychowawców klas lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem – jeżeli stwierdzi taką potrzebę, oraz we współpracy z nauczycielami, wychowawcami klas lub specjalistami planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów oraz bieżącej pracy z uczniem.
W przypadku uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną nauczyciele, wychowawcy klas i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej wspierają nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych w udzieleniu uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy oraz dostosowaniu sposobów i metod pracy do możliwości psychofizycznych ucznia.

Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:
1)  systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2)  gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

3)  prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

4)  koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;

5)  współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

6)  wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 8

Organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów

1.Organizację zajęć dodatkowych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrekcję szkoły.

2.W szkole mogą odbywać się zajęcia dodatkowe i pozalekcyjne finansowane spoza środków budżetowych

3.Dodatkowe zajęcia edukacyjne dyrektor może wprowadzić do szkolnego planu nauczania po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i zarządu fundacji. W przypadku wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych udział uczniów w tych zajęciach jest obowiązkowy.

§ 9

Oddział przedszkolny

1.      Cele i zadania oddziału przedszkolnego wynikające z przepisów prawa, w tym w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, umożliwiania dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia.

2.      Celem oddziału przedszkolnego jest w szczególności:

1)      wspieranie rozwoju dziecka zgodnie z jego potrzebami i możliwościami rozwojowymi,

2)      rozwijanie szacunku dla rodziców, rodzeństwa, osób starszych i innych,

3)      wspieranie rodziców w procesie rozwoju dziecka,

4)      przygotowanie do nauki w szkole podstawowej.

3.      Do zadań oddziału przedszkolnego należy w szczególności:

1)      wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;

2)      tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;

3)      wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;

4)      zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

5)      wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;

6)      wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;

7)      tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;

8)      przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;

9)      tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;

10)  tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych    do etapu rozwoju dziecka;

11)  tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;

12)  współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;

13)  kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;

14)  systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;

15)  systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;

16)  organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego;

17)  tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

4.      Dziecko przebywające w oddziale przedszkolnym pozostaje pod opieką wykwalifikowanego nauczyciela, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo dzieci.

5.      Dzieci są przyprowadzane i odbierane z oddziału przez rodziców lub inne osoby wskazane pisemnie przez rodziców.

6.      Oddział przedszkolny nie wyda dziecka, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że rodzic lub inna upoważniona osoba jest pod wpływem alkoholu czy narkotyków lub orzeczono wobec niej zakaz kontaktowania się z dzieckiem.

7.      Rodzice powinni przyprowadzić dziecko do sali przedszkolnej i oddać pod opiekę nauczycielki bądź osoby zatrudnionej na stanowisku asystenta nauczyciela przedszkola.

8.      Dziecko może być wyjątkowo przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców dziecka.

9.      Upoważnienie, które znajduje się w dokumentacji przedszkola, powinno zawierać imię i nazwisko, numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców.

10.  Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

11.  Podczas odbierania dziecka z przedszkola nauczyciel przekazuje dziecko pod opiekę osobie odbierającej. Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi osoba odbierająca.

12.  Życzenia rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców muszą być poparte stosownymi prawomocnymi orzeczeniami sądowymi.

13.  Oddział przedszkolny organizuje zajęcia dodatkowe w terminach i o opłatach ustalonych przez dyrektora placówki.

14.  Szkoła realizuje program wychowania przedszkolnego uwzględniający podstawę programową wychowania przedszkolnego.

15.Oddział przedszkolny w szkole zapewnia dzieciom bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00.

16.Ustala się opłatę w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego korzystania z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar określony w punkcie 15.

17.Opłata, o której mowa w punkcie 16 podlega waloryzacji  na zasadach określonych w art. 52 ust. 4-7 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

18.Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia, o których mowa w punkcie 15 stanowi iloczyn stawki określonej w punkcie 16 oraz liczby godzin pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym w danym miesiącu ponad wymiar określony w punkcie 15.

19. W przypadku korzystania ze świadczeń oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przez dwoje lub więcej dzieci do lat 6 z tej samej rodziny, opłatę obniża się o 50% za drugie dziecko i o 75% za trzecie i każde następne dziecko.

20. Całkowitemu zwolnieniu z opłaty podlegają rodzice dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

21.Zniżek i zwolnień, o których mowa w punkcie 19 i 20, dokonuje się na wniosek rodziców dziecka.

Rozdział 3

§ 10

Organy szkoły

Organami szkoły są:

1)      dyrektor szkoły;

2)      rada pedagogiczna;

3)      samorząd uczniowski;

4)      rada rodziców.

§ 11

Dyrektor Szkoły

1. Dyrektora powołuje i odwołuje organ prowadzący.

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor szkoły współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim.

3. Dyrektor decyduje w szczególności w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;

3) występowania z wnioskami o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

4. Dyrektor szkoły w szczególności:

1) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;

2) sprawuje nadzór pedagogiczny;

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza im warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

7) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów przeprowadzanych w szkole;

8) przygotowuje arkusz organizacji szkoły;

9) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń, a także innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;

10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;

11) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki.

12) ustala grafik dyżurów nauczycieli oraz zasady zastępstw w przypadku nieobecności nauczyciela;

13) po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w szkole przedstawione przez nauczyciela lub zespół nauczycieli programy nauczania,

14) na podstawie propozycji zespołów nauczycieli, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców, ustala zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym

5.Zadaniem dyrektora jest przekonywanie uczniów do idei wolontariatu, w szczególności poprzez przekazywanie przez wychowawców informacji dotyczących zasad i celów jego organizowania.

6.Dyrektor szkoły może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły lub placówki. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.

7.Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.

8.Dyrektor zawiera umowę z wolontariuszem na wykonywanie zadań statutowych szkoły, za wyjątkiem zadań o charakterze edukacyjnym.

9.Dyrektor szkoły podejmuje decyzje w sprawie:

 1. wyrażenia zgody na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza szkołą.
 2. decyzja ta zostaje wydana na wniosek rodziców, którzy:
 3. złożyli taki wniosek do dyrektora,
 4. do wniosku dołączyli opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, oświadczenie o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia,
 5. zobowiązaniu rodziców do przystępowania przez dziecko w każdym roku szkolnym do egzaminu klasyfikacyjnego.

§ 12

Rada Pedagogiczna

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

3. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców (prawnych opiekunów), a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

5. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.

6. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

7. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

8. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

9. Rada pedagogiczna przyjmuje regulamin swojej działalności.

10. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

11.  Kompetencje rady pedagogicznej obejmują w szczególności:

1)      zatwierdzanie planów pracy szkoły;

2)      podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole;

4)      ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;

5)      podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;

6) przygotowanie projektu statutu szkoły i jego zmian oraz przedstawianie ich do uchwalenia radzie rodziców;

7) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.

8) możliwość postanowienia na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas;

9) postanowienie o promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w art. 127 ust. 3 Prawa oświatowego;

10) postanowienie o ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w art. 127 ust. 3 Prawa oświatowego;

11) wyrażenie zgody na wprowadzenie eksperymentu pedagogicznego w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły lub placówki  oraz radę rodziców;

12) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;

13) ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki;

14)  ustalenia regulaminu swojej działalności;

15)  uchwalanie statutu albo jego zmian;

16)  zatwierdzanie kandydatury ucznia do wniosku o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów;

17)  przedstawienie kuratorowi oświaty wniosku o przyznanie uczniowi stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

12.  Rada pedagogiczna wyraża opinię w sprawie:

1) organizacji pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;

2) projektu planu finansowego szkoły;

3) wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4)  propozycji dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 13

Samorząd Uczniowski

1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

2. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

5. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

6. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.

7. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treściami, celami i stawianymi wymaganiami;

2)  prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu.

§ 14

Rada Rodziców

1.      W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.

2.      W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

3.      Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności.

4.      Regulamin, o którym mowa w ust. 3 określa w szczególności:

1)      wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców;

2)      szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawicieli rad oddziałowych, do Rady Rodziców;

3)      zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

5.      Do kompetencji rady rodziców należy:

1)      uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo
– profilaktycznego szkoły;

2)      opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;

3)      opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny.

6.      Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły, program ten ustala Dyrektor w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

§ 15

Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu

Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem podejmuje działania z zakresu wolontariatu.
Uczniowie działający na rzecz wolontariatu realizują te zadania w czasie wolnym od zajęć edukacyjnych.
Działalność uczniów z zakresu wolontariatu jest dobrowolna i wymaga zgody rodziców.
Uczniowie w ramach wolontariatu mogą:
1)      świadczyć pomoc ludziom starszym w dokonywaniu zakupów,

2)      udzielać zorganizowanej pomocy uczniom w nauce;

§ 16

Zasady współpracy między organami szkoły

oraz sposób rozstrzygania sporów między nimi

1.      Organy szkoły współpracują ze sobą w celu prawidłowego wykonywania udzielonych im kompetencji oraz stworzenia prawidłowych warunków do funkcjonowania szkoły oraz nauki uczniów, przepływu informacji i podejmowania decyzji.

2.      Do rozstrzygania sporów między organami dyrektor szkoły powołuje komisję.

3.      W skład komisji wchodzi po jednym przedstawicielu każdego organu.

4.      Czas pracy komisji określa się na maksymalnie 14 dni.

5.      Decyzje komisji są wiążące dla stron sporu, jeżeli w pracach komisji uczestniczyło co najmniej 2/3 członków.

§ 17

Organizacja szkoły

1.      Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

2.      Godzina lekcyjna trwa 45 minut i może być wydłużona do 60 minut przy zachowaniu ogólnego tygodniowego czasu zajęć.

3.      Przerwy międzylekcyjne trwają po 5, 10, 15 minut.

4.      Liczba uczniów w oddziale klas I – III wynosi nie więcej niż 25.

5.      W klasach I-III podziału godzin w każdym oddziale na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne (edukacja polonistyczna, język obcy nowożytny, edukacja muzyczna, edukacja plastyczna, edukacja społeczna, edukacja przyrodnicza, edukacja matematyczna, informatyka, technika i wychowanie fizyczne) dokonuje nauczyciel prowadzący te zajęcia. W przypadku powierzenia prowadzenia zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego, edukacji muzycznej, edukacji plastycznej, informatyki lub wychowania fizycznego innym  nauczycielom wymiar godzin tych zajęć określa ramowy plan nauczania.

6.  Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły sporządzony przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania. Zasady sporządzania arkusza organizacji oraz jego niezbędne elementy określają odrębne przepisy.

§ 18

Organizacja oddziału przedszkolnego

1.      Organizację pracy oddziału określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora szkoły.

2.      Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekroczyć 25.

3.      Czas trwania zajęć w oddziale to 60 minut.

4.      Czas trwania zajęć dodatkowych w oddziale uzależniony jest od wieku dzieci i wynosi:

1)      dla dzieci w wieku trzech–czterech – około 15 minut,

2)      dla dzieci w wieku pięciu lat – około 30 minut.

5.      Oddział przedszkolny działa przez cały rok szkolny z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora szkoły.

6.      Czas pracy oddziału trwa od godz. 8.00 do 14.00 (realizacja celów i zadań podstawy programowej wychowania przedszkolnego).

7.      Oddział przedszkolny sprawuje opiekę nad dziećmi, stosuje metody pracy odpowiednie do ich rozwoju oraz potrzeb.

8.      Zajęcia w oddziale są dokumentowane na podstawie odrębnych przepisów.

§ 19

1.      Szkoła zapewnia uczniom możliwość spożycia ciepłego posiłku w jadalni szkolnej, dotyczy  to posiłków refundowanych przez Opiekę Społeczną w Lesku oraz opłacanych prywatnie przez rodziców dzieci za pośrednictwem szkoły.

Rozdział 4

§ 20

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów

l. W szkole podstawowej obowiązuje cyfrowy wewnątrzszkolny system oceniania w skali od 1 do 6.

2.Wewnątrzszkolny system oceniania określa sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, powiadamiania uczniów o wymaganiach edukacyjnych, warunkach i trybie zdawania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, o warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania i z obowiązkowych przedmiotów edukacyjnych oraz o konsekwencjach otrzymania nagannej oceny zachowania.

3.Nauczyciele obowiązkowo opracowują i stosują przedmiotowe systemy oceniania zgodnie  ze statutem szkoły, które zawierają szczegółowe wymagania, kryteria, sposoby i zasady oceniania.

4. Wewnątrzszkolny system oceniania ma na celu:

1)     informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2)     udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;

3)     udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

4)     motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

5)     dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
5.Wewnątrzszkolny system oceniania obejmuje:

1)     formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2)     ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3)     ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

4)     przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych;

5)     ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6)     ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7)     ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

6.Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego (do końca września) informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o:

1)    wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

2)    sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

7. W związku z ocenianiem ucznia, wychowawca obowiązany jest informować rodziców:

1)     na pierwszym w roku szkolnym zebraniu z rodzicami o wymaganiach edukacyjnych i sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów oraz o harmonogramie zebrań i spotkań zaplanowanych na cały rok (do końca września),

2)     o terminie podania informacji o przewidywanych niedostatecznych rocznych ocenach klasyfikacyjnych i konieczności potwierdzenia przyjęcia tej informacji podpisem (na 1 miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym),

3)     o warunkach i trybie uzyskania wyższych niż przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne (na dwa tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym na koniec roku szkolnego),

4)     na każdym zebraniu o ocenach bieżących ucznia i jego zachowaniu.

8.Wychowawca klasy na początku roku szkolnego (do końca września) informuje uczniów, rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana, rocznej oceny z zachowania (na dwa tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym).

9. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

10. Informacje o postępach w nauce ucznia, ocenach z zachowania wpisywane są w elektronicznych dziennikach lekcyjnych i arkuszach ocen w wersji papierowej i elektronicznej.

11. Nauczyciele powiadamiają rodziców (prawnych opiekunów) o osiągnięciach dzieci poprzez:

l)zebrania z rodzicami co najmniej 3 razy w roku szkolnym,

2)pisemne informacje o przewidywanych ocenach niedostatecznych (na 1 miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej)

3)  pisemne informacje o przewidywanych ocenach na koniec roku szkolnego (na dwa tygodnie wcześniej przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej).

12.Uczeń, który był nieobecny w szkole podczas określonej formy sprawdzania i oceniania może:

1)      wykonać zadanie w innym czasie,

2)      wykonać zadanie w innej formie.

13. Uczeń ma prawo do poprawy niekorzystnych wyników – na zasadach ustalonych na początku roku szkolnego przez nauczyciela danego przedmiotu, objętych w kryteriach oceniania.

14. Na koniec śródrocznej klasyfikacji nie ma testów, sprawdzianów i tzw. pytania na wyższą ocenę. To samo dotyczy oceny rocznej.

15. Uczeń podlega klasyfikacji śródrocznej i rocznej. Termin zakończenia I półrocza wyznacza się na 31 stycznia.

16. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się najwcześniej na dziesięć dni i najpóźniej na siedem dni przed zakończeniem I półrocza.

17. Klasyfikację roczną przeprowadza się w terminie najwcześniej na dziesięć dni i najpóźniej na siedem dni przed zakończeniem II półrocza.

18. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący dane zajęcia edukacyjne.  W przypadku braku możliwości ustalenia oceny przez uprawnionego nauczyciela, do ustalenia oceny dyrektor powołuje komisję w składzie: wychowawca klasy i inny nauczyciel prowadzący zajęcia w danym oddziale.

19.Uczeń kończy szkołę:

1) jeżeli w wyniku  klasyfikacji  końcowej,  na  którą składają się  roczne  oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od niedostatecznej,

20.Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

§ 21.

Ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klas  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych

1.Nauczyciele oceniają na bieżąco i ustalają bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych na bazie wymagań określonych w podstawie programowej oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania.

2.Zadaniem oceniania bieżącego z zajęć edukacyjnych jest monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających  w uczeniu się, poprzez wskazywanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dobrze się uczyć.

3.W klasach I – III ocenianie bieżące ucznia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej prowadzone jest przez nauczyciela na podstawie obserwacji ucznia, wyników jego sprawdzianów, prac pisemnych oraz innych wytworów w obszarach:

1)     czytanie (technika, rozumienie i interpretacja treści)

2)     pisanie (graficzna strona pisma, poprawność ortograficzna, forma, płynność, spójność logiczna wypowiedzi pisemnych)

3)     wypowiedzi słowne (poprawność gramatyczna, spójność, logiczność, rozumienie poleceń)

4)     obliczanie   (wykonywanie   działań   arytmetycznych,   rozwiązywanie   zadań   tekstowych i problemów matematycznych i praktycznych, obliczenia geometryczne)

5)     wiedza o świecie (znajomość pojęć i procesów przyrodniczych, środowiskowych, społecznych, obserwacje, doświadczenia, analiza zjawisk)

6)     działalność artystyczna (plastyczna, muzyczna, techniczna)

7)     rozwój ruchowy

8)     korzystanie z komputera

9)     język obcy.

4.Przedmiot oceniania w edukacji wczesnoszkolnej stanowią postępy rozwoju ucznia. Kontrola pracy rozumiana jest jako zbieranie informacji o dziecku i przekazywanie ich uczniom i rodzicom. Ocena jest ustną lub pisemną informacją o całościowym rozwoju dziecka, jego osiągnięciach, problemach dydaktycznych i wychowawczych.

1.   Rodzaje oceny opisowej:

       1. Wstępna diagnostyczna ocena rozwoju i możliwości dziecka wstępującego do szkoły;

a)     dokonywana jest w klasie I na początku września,

b)     dostarcza informacji o indywidualnych możliwościach i poziomie rozwoju fizycznego, społecznego i emocjonalnego dziecka,

c)      funkcji poznawczo – motorycznych warunkujących osiąganie sukcesów w edukacji szkolnej.

2.   Ocena bieżąca osiągnięć edukacyjnych i postaw ucznia;

1)    w bieżącej ocenie opisowej należy eksponować osiągnięcia indywidualne dziecka i jego postawy,

2)    odbywa się każdego dnia w trakcie zajęć edukacyjnych,

3)    polega na stałym informowaniu ucznia o jego zachowaniu i postępach,

4)    do oceny bieżącej wykorzystywany jest dziennik lekcyjny elektroniczny, w którym nauczyciel za pomocą cyfr zapisuje osiągnięcia dziecka z poszczególnych edukacji.

3.   W ocenie bieżącej osiągnięć pomocne są cyfry:

1)  6 celujący

2)  5 bardzo dobry i 5+

3)   4 dobry i 4+

4)   3 dostateczny i 3+

5)   2 dopuszczający i 2+

6)   1 niedostateczny i 1+

4.   Ocenianie uczniów z języka angielskiego:

Osiągnięcia edukacyjne ucznia z języka angielskiego będą wyrażone oceną opisową, pomocne będą też w ocenianiu bieżącym oceny cyfrowe:

1)  6 celujący

2)  5 bardzo dobry i 5+

3)   4 dobry i 4+

4)   3 dostateczny i 3+

5)   2 dopuszczający i 2+

6)   1 niedostateczny i 1+

5.   Ocenianie uczniów z religii:

1)  Ocena z religii jest oceną cyfrową wyrażoną w stopniach: 1, 2, 3, 4, 5, 6;

a)     1 – niedostateczna i 1+

b)     2 – dopuszczająca i 2+

c)      3 – dostateczna i 3+

d)     4 – dobra i 4+

e)     5 – bardzo dobra i 5+

f)      6-celująca.

5.W ocenie pomocne są opracowane dla każdej edukacji i dla każdej klasy zróżnicowane wymagania programowe, które umożliwiają nauczycielowi pomiar oraz sformułowanie dokładnej oceny opisowej.

6.Wymagania ogólne dla uczniów klas I-III:

1) 6 celujący – otrzymuje uczeń, który

a)opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania z przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia

b)w czasie lekcji biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania

c)osiąga sukcesy w konkursach

 2) 5 bardzo dobry – otrzymuje uczeń , który:

a) posiada wiedzę i umiejętności pełne wykraczające poza program nauczania w danej klasie, twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia,

b)     biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych zawartych w programie nauczania danej klasy,

c)      proponuje rozwiązania nietypowe,

d)     rozwiązuje zadania wykraczające poza program klasy.

3) 4 dobry- otrzymuje uczeń, który:

a)      opanował rozszerzony zakres wiedzy i umiejętności przewidzianych programem nauczania w danej klasie,

b)     sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,

c)      rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania danej klasy,

d)     potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

4)  3 dostateczny- otrzymuje uczeń, który:

a)      opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie,

b)     poprawnie stosuje zdobyte wiadomości do rozwiązywania (wykonywania) samodzielnie typowych zadań teoretycznych lub praktycznych.

5) 2 dopuszczający- otrzymuje uczeń, który:

a)      opanował konieczne wiadomości zawarte w programie nauczania w danej klasie, w stopniu wystarczającym do rozwiązywania (wykonywania) typowych zadań teoretycznych lub praktycznych o średnim stopniu trudności,

b)     otrzymuje również uczeń, który ma braki w wiadomościach i umiejętnościach przewidzianych programem nauczania danej klasy, które jednak nie przekreślają możliwości uzyskania podstawowej wiedzy w ciągu dalszej edukacji,

c)      uczeń rozwiązuje (wykonuje ) zadania typowe o niewielkim stopniu trudności.

6)  l niedostateczny – otrzymuje uczeń, który:

a)      nie opanował koniecznych wiadomości zawartych w programie nauczania danej klasy, braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy,

b)     nie jest on w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o elementarnym stopniu trudności.

7.Oprócz w/w ocen będzie także stosowana inna forma oceniania bieżącego – ustna ocena opisowa, mająca na celu pomóc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju oraz motywowanie ucznia do pracy.

8.Wielokierunkowa aktywność uczniów obejmuje zakres wiadomości i umiejętności z poszczególnych edukacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej:

9.Uczeń klasy I- III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeśli opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie.

10. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów), oraz po uzyskaniu opinii PPP,  rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej w ciągu roku szkolnego.

11.W wyjątkowych sytuacjach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I- III szkoły podstawowej na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub PPP oraz po zasięgnięciu opinii rodziców lub prawnych opiekunów.

12. Oceny śródroczne i końcoworoczne dla uczniów klas I-III są pisemnymi ocenami opisowymi.

13. Z oceną tą w postaci karty informacyjnej zostaje zapoznany rodzic/ prawny opiekun.

14.Ocena ta zostaje wpisana do dziennika elektronicznego  i  zatwierdzona  przez wychowawcę, który ją sporządził. Arkusz ocen i świadectwo szkolne są wypełniane w programie w dzienniku elektronicznym.

15.Najpóźniej na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej wychowawca powiadamia rodziców uczniów o przewidywanej ocenie opisowej.

16.W terminie trzech dni od otrzymania informacji o przewidywanej ocenie opisowej rodzice mają prawo ubiegać się o zmianę oceny składając do dyrektora szkoły pisemny wniosek zawierający uzasadnienie. Wniosek rozpatruje zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowawca klasy zawiadamia o decyzji zespołu dyrektora i rodziców ucznia.

 
17.Począwszy od klasy IV do klasy VIII śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ustala się w stopniach według następującej skali:

1)     stopień celujący – 6

2)     stopień bardzo dobry – 5

3)     stopień dobry-4

4)     stopień dostateczny – 3

5)     stopień dopuszczający-2                       

6)     stopień niedostateczny – 1


18. Za pozytywne oceny klasyfikacyjne uznaje się oceny wymienione w pkt. 17 pkt.l-5
19. Za negatywną ocenę klasyfikacyjną uznaje się ocenę wymienioną w pkt.17 podpkt. 6.
20. Oceny bieżące z przedmiotów są wyrażane stopniami tak jak w pkt 17 od 1 do 6, dopuszcza się w ocenianiu bieżącym stosowanie oceny cząstkowej na +.

Do obliczania średniej ocen wykorzystujemy tylko oceny zawarte w poniższej tabeli:

Oceny bieżąceZapis w dziennikuWartość do obliczania średniej
niedostateczny11
niedostateczny +1 +1.5
dopuszczający22
dopuszczający +2+2.5
dostateczny33
dostateczny +3+3.5
dobry44
dobry +4+4.5
bardzo dobry55
bardzo dobry +5+5.5
celujący66

21.Oceny śródroczne i roczne wynikają ze średniej obliczanej z ocen cząstkowych z uwzględnieniem przypisanej im „wagi” w dzienniku elektronicznym w skali od 1 do 3. Waga przydzielona poszczególnym wskaźnikom osiągnięć uczniów jest przypisywana przez nauczycieli w przedmiotowych systemach oceniania. Ocena śródroczna  i roczna nie powinna stanowić średniej arytmetycznej ocen cząstkowych.

ŚredniaOcena
poniżej 1,61
od 1,6 poniżej 2.72
od 2.7 poniżej 3.73
od 3.7 poniżej 4.74
od 4,7 poniżej 5,55
od 5,5 powyżej6

 22. W celu ujednolicenia systemu oceniania testów sprawdzających poziom edukacyjnych osiągnięć uczniów oraz sprawdzianów obejmujących materiał co najmniej jednego działu, a także kartkówek obejmujących trzy ostatnie tematy lekcyjne wprowadza się następujące procentowe kryterium oceniania:

od 29% i poniżej niedostateczny

od 30%  do 32% + niedostateczny

od 33% do 44% dopuszczający

od 45% do 49% + dopuszczający

od 50% do 64% dostateczny

od 65% do 69% + dostateczny

od 70% do 84% dobry

od 85% do 89% + dobry

od 90% do 95% bardzo dobry

od 96% do 100% + bardzo dobry

od 101% i powyżej celujący

23. Ocena końcoworoczna jest wystawiana w oparciu o dwie oceny półroczne zgodnie z tabelą:

Półrocze I Półrocze II123456
1112233
2222344
3233345
4334445
5344555
6445566

24.Ocenianie ucznia z religii odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami. Oceny bieżące, śródroczne i roczne z religii wyrażane są cyframi w skali tak jak wymieniono w pkt. 17.

25.Nauczyciele mogą zaznaczać nieprzygotowanie uczniów do lekcji przy pomocy znaku „np.”. Ilość przyznanych nieprzygotowań nie może być większa niż ilość godzin danego przedmiotu w ciągu tygodnia. W przypadku oceniania prac domowych, przygotowania do zajęć i aktywności ucznia na lekcji, dopuszczalne są dodatkowe sposoby oceniania ucznia w postaci znaków graficznych „+” i „-„.

26.Nauczyciel obowiązany jest umożliwić uczniom poprawienie sprawdzianów. Sprawdziany można poprawić w ciągu tygodnia od poinformowania ucznia o wystawionej ocenie. Do dziennika elektronicznego wpisuje się oceny otrzymane lub poprawione. W przypadku nieobecności na sprawdzianie uczeń ma obowiązek napisania go w ciągu dwóch tygodni od momentu powrotu do szkoły, w przypadku dłuższej nieobecności – w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.

27. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. Nauczyciel ma obowiązek udostępnić na terenie szkoły uczniowi  i jego rodzicom sprawdzone i ocenione bieżące prace pisemne ucznia (testy, sprawdziany, klasówki, kartkówki). Dokumentacja dotycząca m.in. egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, sprawdzianu wiadomości i umiejętności na ocenę wyższą od przewidywanej rocznej oceny oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia np. protokoły z egzaminów jest udostępniana tylko do wglądu i na pisemny, uzasadniony wniosek złożony przez rodzica do dyrektora szkoły w terminie do ostatniego dnia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

28. Formy oceniania obowiązujące w szkole to:

   1) sprawdzian (praca klasowa, test z wiadomości i umiejętności) – przez sprawdzian (pracę klasową, test kompetencji) należy rozumieć pisemną formę sprawdzenia wiadomości i umiejętności trwającą co najmniej jedną godzinę lekcyjną. W tygodniu dopuszczalne jest przeprowadzenie najwyżej trzech sprawdzianów   zapowiedzianych   i   zapisanych w   dzienniku   elektronicznym   z   tygodniowym wyprzedzeniem. W danym dniu może być przeprowadzony tylko jeden sprawdzian.
2)  krótkie prace pisemne – przez krótką pracę pisemną należy rozumieć pisemną formę sprawdzenia wiadomości i umiejętności z ostatnich trzech lekcji trwającą nie dłużej niż 15 minut. Praca jest zapowiedziana lub niezapowiedziana przez nauczyciela. Zgłoszenie nieprzygotowania przez rozpoczęciem lekcji zwalnia ucznia z pisania krótkiej pracy pisemnej, jednakże w terminie późniejszym (następna lekcja) uczeń ma obowiązek pisać kartkówkę.

3) odpowiedzi ustne to ustne sprawdzenie wiedzy obejmujące zakres materiału nawiązujący do tematyki z poprzednich trzech lekcji.

4) praca na lekcji to aktywność ucznia na zajęciach np.: ćwiczenia pisemne, udział w dyskusjach dotyczących tematów lekcji, odpowiedzi ustne, ćwiczenia praktyczne.

5) praca w grupie to umiejętność organizacji pracy zespołowej, aktywny udział w dyskusji, twórcze rozwiązywanie problemu, pełnienie różnych ról w zespole, dbałość o końcowe efekty pracy zespołu,

6)praca w zeszycie przedmiotowym lub ćwiczeń,

7)praca z mapą,

8)projekty, hodowle, wytwory artystyczne i inne.    

29.Stosowane są również inne formy oceniania wynikające ze specyfiki przedmiotów, o czym informują nauczyciele poszczególnych przedmiotów (przedmiotowe systemy oceniania).

30.Każda ocena oprócz wymagań programowych uwzględniać powinna możliwości ucznia oraz wysiłek jaki uczeń wkłada w uzyskanie tej oceny.     

31.Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach kultury fizycznej.

32. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

1)      posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia

2)      posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania- na podstawie tego orzeczenia

3)      posiadającego opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej wskazującą na potrzebę takiego dostosowania, na podstawie tej opinii

4)      nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1,2 i 3, który jest objęty pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole, na podstawie rozpoznania dokonanego w szkole zgodnie z odrębnym przepisami (diagnoza wewnątrzszkolna)

5)      posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie tej opinii.

33.W klasach IV – VIII obowiązują następujące wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych:         
1)  ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

–         opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania z przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia

–         w czasie lekcji biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania

osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu regionalnym albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia     

2)  ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

–         opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania przedmiotu w danej klasie

–         sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach

3)  ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

–         nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym podstawowe wymagania zawarte w programie

-poprawnie stosuje wiadomości, wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne

4)  ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

–    opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie konieczne od dalszego kształcenia      

  
5)  ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 
–         ma braki w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie, ale braki te nie przekraczają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki

–         wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności

6)  ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

–     nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim, elementarnym stopniu trudności.

34. Oceny klasyfikacyjne i bieżące z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

35.Najpóźniej na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej wychowawcy informują uczniów i ich rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych.

1) Uczeń lub rodzic nie później niż w terminie trzech dni po uzyskaniu wiadomości  o przewidywanej ocenie mogą złożyć w sekretariacie kierowany do dyrektora szkoły wniosek o podwyższenie przewidywanej oceny. Wniosek winien zawierać uzasadnienie i wskazanie o jaką ocenę uczeń się ubiega. Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

2)Uczeń lub rodzic może wnioskować o podniesienie przewidywanej oceny z najwyżej trzech zajęć edukacyjnych i wyłącznie o jeden stopień wyżej.

3)Wyższa niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być ustalona na podstawie wyniku rocznego sprawdzianu wiadomości i umiejętności.

4)Dyrektor po rozpatrzeniu złożonego wniosku może wyrazić zgodę na roczny sprawdzian, wyznaczając termin jego przeprowadzenia nie później niż na trzy dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.

36.Roczny sprawdzian wiadomości i umiejętności z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

l)Roczny sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. Sprawdzian zawiera ustaloną ocenę wraz z uzasadnieniem i jest do wglądu uczniów i rodziców w sposób określony w statucie.

2)Roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych nie może być niższa od przewidywanej, niezależnie od oceny uzyskanej ze sprawdzianu.

§ 22

Ocena zachowania uczniów

1.Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolonego (do końca września) informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie ubiegania się o roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od przewidywanych.

2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych, a w szczególności:

1.      wywiązywania się z obowiązków ucznia

2.      postępowania zgodne z dobrem społeczności szkolnej

3.      dbałości o honor i tradycję szkoły

4.      dbałości o piękno mowy ojczystej

5.      dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

6.      godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

7.      okazywania szacunku innym osobom.

3.W klasach I – III oceny klasyfikacyjne zachowania są opisowe i uwzględniają stopień spełniania kryteriów określonych w pkt 2

4.Ocenę klasyfikacyjną zachowania ucznia począwszy od klasy IV do klasy VIII szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:

1.      wzorowe;

2.      bardzo dobre;

3.      dobre;

4.      poprawne;

5.      nieodpowiednie;

6.      naganne.

5.Informacje o zachowaniu ucznia odnotowywane są w dzienniku elektronicznym, a także w zeszycie ucznia i wpisywane przez wychowawcę klasy i innych nauczycieli.

6.Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej ucznia u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie.

7.Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

8.Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej klasie co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

§ 23

Klasyfikacyjne oceny zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących w danym oddziale, innych nauczycieli szkoły, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

1.      Zasięgnięcie opinii nauczycieli odbywa się według trybu:

1)  nauczyciele uczący w danym oddziale mają prawo do wyrażania ustnych bądź pisemnych opinii własnych do wychowawcy klasy najpóźniej do dnia wystawienia ocen klasyfikacyjnych.

3.      Zasięganie opinii zespołu klasowego uczniów i ocenianego ucznia odbywa się w drodze dyskusji na godzinie do dyspozycji wychowawcy, co wychowawca potwierdza stosownym zapisem w dzienniku elektronicznym. W przypadku nieobecności ocenianego ucznia w danym dniu zasięganie opinii winno odbyć się w innym terminie zaproponowanym przez wychowawcę.

4.      W przypadku nieobecności wychowawcy klasy do ustalenia klasyfikacyjnej oceny zachowania dyrektor powołuje komisję w składzie: dyrektor i dwóch nauczycieli uczących w tej klasie.

 § 24.

1.  Ocenianie zachowania uczniów w klasach IV – VIII odbywa się według kryteriów:

1)  ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

a)      wzorowo    spełnia    wszystkie    obowiązki    szkolne, jest pozytywnym wzorem do naśladowania dla innych uczniów w szkole i środowisku;

b)     wyróżnia się kulturą osobistą;

c)      wykazuje dużą inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły i środowiska;

d)     dba o swój estetyczny wygląd zewnętrzny, stosownie do swojego wieku i ogólnie przyjętych norm estetycznych; na uroczystościach szkolnych zawsze nosi strój galowy;

e)     systematycznie uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwień wszystkich nieobecności zgodnie z obowiązującym w szkole trybem;

f) nie spóźnia się na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne; w półroczu ma nie więcej niż trzy usprawiedliwione spóźnienia;

g) dąży do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności – ma udokumentowane osiągnięcia pozaszkolne;

h) szanuje podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów;

i) dba o zdrowie i higienę swoją, innych oraz otoczenia;

 j) nie używa nigdy wulgarnego słownictwa;

k) nie stosuje przemocy fizycznej i agresji słownej w rozwiązywaniu konfliktów;

l)pozytywnie angażuje się w akcje społeczne,

2)ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

a)          bardzo   dobrze  spełnia   wszystkie  obowiązki   szkolne,  jest   pozytywnym   wzorem do naśladowania dla innych uczniów w szkole i środowisku;

b)         wyróżnia się kulturą osobistą;

c)          chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska;

d)         dba o swój estetyczny wygląd zewnętrzny, stosownie do swojego wieku i ogólnie przyjętych norm estetycznych; na uroczystościach szkolnych zawsze nosi strój galowy;

e)         systematycznie uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwień wszystkich nieobecności zgodnie z obowiązującym w szkole trybem;

f)           nie spóźnia się na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne; w półroczu ma nie więcej niż cztery usprawiedliwione spóźnienia;

g)      szanuje podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów;

h)           dba o zdrowie i higienę swoją, innych oraz otoczenia;

i)            nie używa nigdy wulgarnego słownictwa;

j)    nie stosuje przemocy fizycznej i agresji słownej w rozwiązywaniu konfliktów;           

 k)    pozytywnie angażuje się w akcje społeczne,

3)ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

a)     dobrze spełnia wszystkie obowiązki szkolne;

b)     cechuje go kultura osobista;

c)      dba o swój estetyczny wygląd zewnętrzny, stosownie do swojego wieku i ogólnie przyjętych norm estetycznych; na uroczystościach szkolnych zawsze nosi strój galowy;

d)     szanuje podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów;

e)     dba o zdrowie i higienę swoją, innych oraz otoczenia;

f)      nie używa nigdy wulgarnego słownictwa;

g)     nie prowokuje kłótni, konfliktów i bójek;

h)        w półroczu nie spóźnił się na zajęcia więcej niż 6 razy;

i)        w ciągu półroczu otrzymał nie więcej niż 5 pisemnych uwag o niewłaściwym zachowaniu;
j)        wykazuje chęć współpracy z wychowawcą.

4)ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

a)      przeważnie przestrzega regulaminu szkoły a stosowane środki zaradcze odnoszą pozytywny skutek;

b)     dba o swoje zdrowie i higienę osobista;

c)       czasami spóźnia się na lekcje (ma w półroczu nie więcej niż 8 spóźnień, w tym co najmniej

4 usprawiedliwione);

d)       ma nie więcej niż 8 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności w półroczu;

e)     stara się wyrażać się w sposób kulturalny i nie używać wulgaryzmów;

f)       stosuje ogólnie przyjęte normy zachowań;

g)      stara się dbać o mienie swoje, kolegów oraz szkoły;

h)        stara się nie uczestniczyć w konfliktach,
5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

a) nie wywiązuje się z obowiązków ucznia;

b)     nie przestrzega obowiązku noszenia stroju galowego i zasad właściwego zachowania na uroczystościach i imprezach organizowanych przez szkołę;

c)      ma lekceważący stosunek do pracowników szkoły;

d)     nie wykazuje chęci współpracy z wychowawcą;

e)     w półroczu spóźniał się na zajęcia więcej niż 10 razy;

f)       w półroczu ma do 15 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności;

g)   wdaje się w bójki i konflikty, często je prowokuje;

h)   niszczy podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów.

i)    działa w nieformalnych grupach propagujących negatywne wzorce;
j)   ulega nałogom i namawia do nich innych;

k) nie reaguje należycie na stosowane wobec niego środki zaradcze,

6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

a)        nie wywiązuje się obowiązków ucznia;

b)       nie przestrzega obowiązku noszenia stroju galowego i zasad właściwego zachowania na uroczystościach i imprezach organizowanych przez szkołę;

c)        ma lekceważący stosunek do pracowników szkoły;

d)       ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla innych osób i środowiska;

e)       bierze udział w napadach, bójkach, kradzieżach;

f)         dewastuje mienie kolegów, szkolne i społeczne;

g)        ma więcej niż 15 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności;

h)         działa w nieformalnych grupach propagujących negatywne wzorce;

i)         pozostaje lub może pozostawać pod opieką kuratora sądowego lub nadzorem policyjnym;
j)         nie wykazuje poprawy mimo zastosowanych przez szkołę środków zaradczych.

2.Na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej wychowawcy informują uczniów i ich rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zachowania.

3.Uczeń lub rodzic nie później niż w terminie trzech dni po uzyskaniu wiadomości o przewidywanej ocenie mogą złożyć w sekretariacie do dyrektora szkoły wniosek o podwyższenie przewidywanej oceny. Wniosek winien zawierać uzasadnienie i wskazanie o jaką ocenę uczeń się ubiega. Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

4.Uczeń lub jego rodzic mogą wnioskować o podwyższenie przewidywanej oceny zachowania o jedną wyżej.

5.Dyrektor szkoły przekazuje do rozpatrzenia wniosek wychowawcy klasy, który ponownie w zespole nauczycieli uczących w danej klasie analizuje zachowanie ucznia w danym roku szkolnym oraz wszelkie okoliczności zawarte we wniosku.

6.Zespół nauczycieli o którym mowa w ust. 5 analizuje również zgodność wystawienia przewidywanej oceny z obowiązującym w szkole trybem i ze swoją opinią zapoznaje dyrektora szkoły.

7.Decyzję o ocenie klasyfikacyjnej zachowania podejmuje wychowawca klasy i informuje o niej ucznia i jego rodziców.

§ 25

Egzamin klasyfikacyjny

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie lub semestrze, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.
4.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
5.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
6.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 5, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora.
7.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:
1)  dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

2)  nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.

8.Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.
9.Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
1)  nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

2)  imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust. 7;

3)  termin egzaminu klasyfikacyjnego;

4)  imię i nazwisko ucznia;

5)  zadania egzaminacyjne;

6)  ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

10.Do protokołu o którym mowa w ust. 9 dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 11.Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

12.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

13.Uczniowi, o którym mowa w pkt. 11, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny z zachowania.

14.Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt. 11 przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

15.Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt. 11 przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą: nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

16.Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w pkt. 11, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

17.W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

§ 26

Zastrzeżenia do oceny klasyfikacyjnej

Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.
Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1 zgłasza się nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
1)  W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2)  W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.      

Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
W skład komisji o której mowa w ust. 3 pkt 1 wchodzi:
1)  Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

2)  Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3)  Nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

W skład komisji o której mowa w ust. 3 pkt 2 wchodzi:
1)  Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

2)  Wychowawca;

3)  Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;

4)  Pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;

5)  Psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;

Komisja, o której mowa ust. 3 pkt. 2 , ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
Z posiedzenia komisji o której mowa ust. 3 pkt. 2 sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
1)  Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

2)  Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3)  Imię i nazwisko ucznia;

4)  Wynik głosowania;

5)  ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
1)  Nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;

2)  Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3)  Termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;

4)  Imię i nazwisko ucznia;

5)  Zadania sprawdzające;

6)  Ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Nauczyciel, o którym mowa w ust. 8 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 

§ 27

Egzamin poprawkowy

Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:
1.      Dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

2.      Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3.      Nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

Nauczyciel o którym mowa w ust. 6 pkt 2 może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
1)      nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

2)      imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3)      termin egzaminu poprawkowego;

4.      imię i nazwisko ucznia;

5.      zadania egzaminacyjne;

6.      ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

2.      Do protokołu o którym mowa w ust. 8 dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

3.      Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

4.      Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej.

5.      Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 28

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

1.      Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej mogą zwrócić się do dyrektora z pisemnym i umotywowanym wnioskiem o podwyższenie przewidywanej oceny z zajęć edukacyjnych lub zachowania.

2.      Dla uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych dyrektor szkoły powołuje komisję w celu przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego.

3.      W skład komisji wchodzą:

1)      dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

2)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3)      nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

4.      Egzamin, o którym mowa w ust. 2, przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

5.      Komisja, o której mowa w ust. 2, ustala ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych.

6.      Wniosek o podwyższenie przewidywanej oceny klasyfikacyjnej  zachowania dyrektor szkoły przedstawia na zebraniu klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.

7.      Rada pedagogiczna po wysłuchaniu opinii wychowawcy klasy może zdecydować                       o podwyższeniu rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§ 29

Organizacja działalności innowacyjnej i eksperymentalnej

1. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną na zasadach przewidzianych w przepisach odrębnych.

 Szkoła współdziała ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej.
Współdziałanie, o którym mowa w ust. 2, polega w szczególności na zbieraniu przez dyrektora szkoły propozycji w zakresie prowadzonych innowacji i eksperymentów.
4.W celu wykonania zadania o którym mowa w ust. 3 dyrektor może raz w roku zorganizować spotkanie z przedstawicielami stowarzyszeń lub innych organizacji, w celu zebrania propozycji w zakresie prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej.

5.Innowacja lub eksperyment może obejmować nauczanie jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów, całą szkołę lub jej część (oddział grupy, ciąg klas lub grup).

6.Rozpoczęcie innowacji lub eksperymentu jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych i eksperymentalnych.

7.Innowacje i eksperymenty wymagające przyznania szkole dodatkowych środków budżetowych mogą być podjęte po wyrażeniu zgody przez organ prowadzący szkołę

8.Udział poszczególnych nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny.

9.Innowacje nie mogą prowadzić do zmiany typu szkoły.

10.  Innowacje mogą dotyczyć programów nauczania

11.  Innowacje mogą dotyczyć wprowadzania wewnętrznego systemu oceniania uczniów,
w których określony jest zakres wymagań obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

12.  Innowacje nie mogą naruszać:

• Podstaw programowych przedmiotów obowiązkowych,

• Ramowych planów nauczania

 § 30

Formy pomocy uczniom oraz organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami oraz poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w zakresie nauczania, profilaktyki i wychowania

1.      Szkoła udziela pomocy uczniom z niepełnosprawnościami, uczniom pochodzącym z rodzin o złej sytuacji materialnej.

2.      Formą pomocy uczniom jest w szczególności organizacja zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, rozwijających uzdolnienia oraz specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych, rewalidacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym.

3.      Szkoła współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w szczególności poprzez uzyskiwanie pomocy w diagnozowaniu i rozwijaniu możliwości oraz mocnych i słabych stron uczniów. Działanie poradni ma na celu wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły.

4.      Szkoła utrzymuje stały kontakt z rodzicami, przekazując im informacje dotyczące nauczania i wychowania.

5.      Wychowawcy organizują spotkania z rodzicami według ustalonego wcześniej planu oraz spotkania indywidualne, gdy zachodzi taka potrzeba.

 § 31

 Formy opieki nad uczniami w czasie zajęć oraz poza obiektem szkoły

W szkole obowiązują określone zasady, których przestrzeganie w czasie realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych ma zapewnić bezpieczeństwo i ochronę zdrowia dzieci, a w szczególności:
1)      Nauczyciel powinien przebywać z młodzieżą w czasie zajęć od chwili ich rozpoczęcia do ich zakończenia;

2)      W razie konieczności zwolnienia ucznia z przyczyn zdrowotnych można go odesłać do domu tylko pod opieką osoby dorosłej, gdzie musi zostać oddany pod opiekę osoby dorosłej.

Na wszelkich zajęciach organizowanych poza szkołą jest osobą odpowiedzialną
za bezpieczeństwo uczniów
Ze szczególną troską czuwa nad uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, organizując zajęcia wyrównawcze; pomoc koleżeńską lub kierując do poradni psychologiczno – pedagogicznej.
Nad uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne
są szczególne formy opieki, organizuje doraźną pomoc w miarę swoich i szkoły możliwości.
Wychowawca – nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy poradni,
w tym celu ściśle współpracuje z dyrektorem szkoły, który na wniosek nauczyciela – wychowawcy podejmuje stosowne działania zgodnie z przepisami w sprawie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
Szkoła realizuje zadania opiekuńcze z uwzględnieniem przepisów BHP
W zakresie sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, dodatkowych i pozalekcyjnych:
1)      każdy nauczyciel systematycznie kontroluje miejsce, gdzie prowadzi zajęcia, dostrzeżone zagrożenia ucznia niezwłocznie zgłasza dyrektorowi szkoły;

2)      każdy nauczyciel kontroluje obecność uczniów na swojej lekcji, reaguje na nagłe „zniknięcie” ucznia ze szkoły,

3)      w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku każdy prowadzący zajęcia:

a)      dba o przestrzeganie zasad BHP,

b)      opiekun pracowni opracowuje regulamin pracowni, a w nim zasady bezpieczeństwa i każdorazowo na początku roku zapoznaje z nimi uczniów,

4)      w salach gimnastycznych i na boiskach nauczyciel prowadzący zajęcia:

a)      sprawdza sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć,

b)      dba o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów,

c)      dostosowuje wymagania i formę zajęć do możliwości fizycznych uczniów,

d)      asekuruje uczniów podczas ćwiczeń na przyrządach.

W zakresie sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę:
1)  każdy nauczyciel organizujący jednostkę lekcyjną w terenie- w granicach miejscowości na której ma siedzibę szkoła- zgłasza swoje wyjścia dyrektorowi szkoły,

2)  jeden opiekun jest konieczny na 30 uczniów, jeśli grupa nie korzysta z publicznych środków lokomocji,

3)  jeden opiekun na 10 uczniów, jeżeli jest to impreza turystyki kwalifikacyjnej lub jeśli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej,

4)  grupa rowerowa wraz z opiekunem nie może przekroczyć 15 osób,

5)  kąpiel odbywa się w grupach nie więcej niż 15 osobowych i wyłącznie w kąpieliskach strzeżonych z ratownikiem.

Na udział w wycieczce oraz imprezie turystycznej organizowanej poza granicami miejscowości, kierownik musi uzyskać zgodę rodziców ucznia,
Wszystkie wycieczki i imprezy pozaszkolne wymagają wypełnienia „karty wycieczki”.
Obowiązkiem każdego kierownika imprezy(opiekuna grupy) jest ciągłe liczenie uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca i po przybyciu do celu. Kierownik wycieczki (biwaku) wydaje polecenia uczestnikom, w razie wypadku podejmuje decyzje, tak jak dyrektor szkoły i odpowiada za nie.
Zabronione jest organizowanie wyjść w teren w wypadku: burzy, śnieżycy i gołoledzi,
Kierownikiem wycieczki może być każdy nauczyciel, opiekunem grupy zaś każda osoba pełnoletnia (po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły).
W zakresie pełnienia dyżurów nauczycielskich w szkole:
1)      nauczyciele pełnią dyżury wg wywieszonego na tablicy ogłoszeń grafiku,

2)      dyżury pełnione są od godz. 7.15 do zakończenia zajęć w szkole podczas przerw międzylekcyjnych,

Dyżur musi być pełniony aktywnie, nauczyciele dyżurni zapobiegają niebezpiecznym zabawom i zachowaniom na korytarzach i w sanitariatach, na podwórku szkolnym, na szkolnym placu zabaw,
W razie nieobecności nauczycieli dyżurnych w wyznaczonym dniu, dyrektor wyznacza w zastępstwie innych nauczycieli do pełnienia dyżuru.
W zakresie zaistnienia wypadku uczniowskiego:
1)      każdy nauczyciel, który jest jego świadkiem zawiadamia dyrektora szkoły o zaistniałym wypadku;

2)      jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń miejsce to należy pozostawić nienaruszone w celu dokonania oględzin lub szkicu,

3)      jeśli wypadek zdarzyłby się w godzinach wieczornych (dyskoteka, wieczornica itp.)- nauczyciel sam decyduje o postępowaniu, w trudniejszym przypadku wzywa Pogotowie Ratunkowe, zawiadamia dyrektora, a następnie rodziców,

4)      jeżeli wypadek zdarzyłby się w czasie wycieczki- wszystkie stosowne decyzje podejmuje kierownik wycieczki i odpowiada za nie,

Dyrektor szkoły o zaistniałym wypadku zagrażającym zdrowiu ucznia:
1)      zawiadamia Pogotowie Ratunkowe;

2)      zawiadamia rodziców ucznia;

3)      w przypadku ciężkiego uszkodzenia ciała lub śmierci również policję lub prokuratora a następnie Kuratorium Oświaty, miejsce wypadku zabezpiecza w celu dokonania oględzin.

Rozdział 5

§ 32

Biblioteka szkolna

1.      W szkole działa biblioteka, z której mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły po wypełnieniu karty bibliotecznej.

2.      Poza współpracą opisaną w ust. 1 biblioteka może również współpracować z innymi bibliotekami poprzez wymianę księgozbioru.

3.      Biblioteka otwarta jest przez pięć dni w tygodniu, w godzinach pracy szkoły.

4.      Wypożyczone książki należy zwrócić w terminie 14 dni. Możliwe jest przedłużenie korzystania z konkretnej książki na czas nie dłuższy niż 14 dni.

5.      W przypadku zagubienia książki konieczne jest odkupienie takiej samej książki lub innej, wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza.

6.      W pomieszczeniu biblioteki udostępnia się korzystanie z prasy i Internetu.

7.      Nauczyciel bibliotekarz:

1)      gromadzi, opracowuje, przechowuje i ochrania oraz ewidencjonuje materiały biblioteczne,

2)      przygotowuje roczny plan działalności biblioteki;

3)      ustala stan majątkowy biblioteki;

4)      opracowuje listę wydatków na rok kalendarzowy;

5)      przygotowuje sprawozdania z pracy biblioteki;

6)      ponosi odpowiedzialność za stan majątkowy, dokumentację pracy biblioteki, ład i porządek w bibliotece;

7)      udziela porad w wyborze książek;

8)      prowadzi zajęcia zachęcające do korzystania z biblioteki i czytania książek;

9)      informuje nauczycieli wychowawców o postępach czytelniczych uczniów;

10)  tworzy przyjazne warunki umożliwiające korzystanie z zasobów biblioteki;

11)  prowadzi dziennik biblioteki szkolnej w wersji papierowej.

8.      Biblioteka bierze udział w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły poprzez współpracę z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, innymi bibliotekami.

9.      Biblioteka ewidencjonuje i wypożycza podręczniki przekazane szkole przez MEN oraz podręczniki lub materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe zakupione ze środków dotacji celowej. Podręczniki szkolne podlegają zwrotom, materiały ćwiczeniowe nie podlegają zwrotom. Szczegółowe zasady zawarte są w odrębnej procedurze.

 § 33

Świetlica szkolna

 1. Do świetlicy przyjmuje się uczniów i dzieci przedszkolne, które pozostają w szkole dłużej ze względu na:
 2. czas pracy rodziców (prawnych opiekunów) – na wniosek rodziców (prawnych opiekunów);
 3. inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.
 4. Świetlica otwarta jest pięć dni w tygodniu, w godzinach pracy szkoły.
 5. Dla uczniów przebywających w świetlicy zapewniona jest opieka wychowawcza, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki.
 6. Do zadań nauczyciela świetlicy należy:
 7. udzielenie pomocy w nauce;
 8. organizowanie zabaw, gier w pomieszczeniu i na wolnym powietrzu;
 9. współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia, pedagogiem szkolnym, wychowawcą klasy;
 10. zapewnienie uczniom bezpieczeństwa;
 11. rozwijanie zainteresowań uczniów.
 12. Nauczyciel świetlicy jest zobowiązany do prowadzenia elektronicznego dziennika zajęć świetlicy.

Rozdział 6

§ 34

 Zadania nauczycieli

1.      Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

2.      Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.

3.      Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły, na wniosek zespołu.

4.      Nauczyciel podczas pełnienia lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych ma prawo do korzystania z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

§ 35

Prawa nauczyciela

Nauczyciel ma prawo do:

1)      szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i dzieci;

2)      wolności wypowiedzi nienaruszającej dóbr innych osób;

3)      jawnej i uzasadnionej oceny jego pracy;

4)      rozwoju i wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego;

5)      wynagrodzenia za swoją pracę;

6)      urlopu wypoczynkowego.

§ 36

Obowiązki nauczyciela

 Nauczyciel zobowiązany jest:

1)      rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

2)      wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;

3)      kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

4)      dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;

5)      traktować uczniów z szacunkiem;

6)      dbać o bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć na terenie szkoły, jak i poza nim;

7)      planować swoją pracę zgodnie z podstawą programową określoną w odrębnych przepisach;

8)      pogłębiać swoją wiedzę i kwalifikacje poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;

9)      wykorzystywać w pracy z uczniami różnorodne metody nauczania.

§ 37

 Zadania wychowawcy

1.      Wychowawca opiekuje się oddziałem.

2.      Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3.      Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

4.      Do zadań wychowawcy należy w szczególności:

1)      stworzenie warunków umożliwiających doskonalenie się ucznia;

2)      przygotowanie do życia w społeczeństwie informacyjnym;

3)      sprawowanie opieki nad uczniem i kierowanie oddziałem;

4)      rozstrzyganie konfliktów między uczniami danego oddziału.

5.      Zadania wychowawca wykonuje poprzez współpracę z nauczycielami, pedagogiem szkolnym, rodzicami (prawnymi opiekunami).

6.      Wychowawca:

1)      informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o wymaganiach edukacyjnych na dany rok szkolny i postępach ucznia w nauce;

2)      w przypadku trudności z uczniem utrzymuje stały kontakt z rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu rozwiązania istniejących problemów w zachowaniu ucznia lub ustalenia formy pomocy w nauce;

3)      rozwija zainteresowania ucznia;

7.      Wychowawca oddziału wykonuje czynności administracyjne, a w szczególności:

1)      prowadzi elektroniczny dziennik lekcyjny;

2)      prowadzi elektroniczny i papierowy arkusze ocen;

3)      wypisuje świadectwa w programie elektronicznym;

4)      wykonuje czynności wynikające z decyzji organów szkoły.

8.      Dopuszcza się zmianę wychowawcy oddziału w przypadku zasadnych zastrzeżeń co do jego pracy.

§ 38

Zadania wychowawców świetlicy

 1. W szkole działa świetlica, której zadaniem jest stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju ucznia.
 2. Zadanie o którym mowa w ust. 1 wykonuje się za pośrednictwem wychowawcy świetlicy.
 3. Wychowawcy świetlicy sprawują całościową opiekę nad świetlicą szkolną i w jednakowym stopniu odpowiadają za jej funkcjonowanie.
 4. Wychowawca świetlicy ma za zadanie:
 5. utrzymywać stały i systematyczny kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych;
 6. współpracować z rodzicami włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych;      
 7. śledzić postępy w nauce swoich wychowanków;
 8. dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia;
 9. kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osoby, z zachowaniem dyskrecji w sytuacjach tego wymagających;
 10. zapoznać rodziców ze Statutem Szkoły;
 11. udzielać porad w zakresie dalszego kształcenia się dziecka;
 12. zapewnić uczniom bezpieczeństwo podczas zajęć w świetlicy szkolnej oraz podczas spożywania posiłków.
 13. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 14. Nauczyciel wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.
 15. Wychowawca świetlicy wykonuje polecenia kierownika świetlicy i dyrektora szkoły.
 16. Obowiązkiem wychowawcy świetlicy jest:
 17. Wpływać na kształtowanie zasad współżycia społecznego pracowników;
 18. Przestrzegać tajemnicy służbowej;
 19. Przestrzegać regulaminu pracy, przepisów BHP, p. poż. oraz terminowo poddawać się badaniom okresowym;
 20. Kulturalnie zachowywać się wobec kolegów i koleżanek z pracy, przełożonych, rodziców
  i uczniów;
 21. Stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy;
 22. Przeciwdziałać mobbingowi i dyskryminacji w zakładzie pracy;
 23. Stosować się do poleceń dyrektora, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne
  z przepisami prawa pracy lub zawartym stosunkiem pracy;
 24. Przestrzegać ustalonego czasu pracy zgodnie z Kartą Nauczyciela;
 25. Dbać o dobre imię Szkoły;
 26. Dbać o czystość i porządek w miejscu pracy;
 27. Po zakończeniu pracy należycie zabezpieczyć sprzęt i pomieszczenie służbowe;
 28. Wyjścia służbowe lub prywatne za zgodą przełożonego należy odnotować w zeszycie wyjść w sekretariacie szkoły;
 29. Sumiennie i starannie wykonywać powierzone obowiązki;
 30. Wykonywać inne prace zlecone przez dyrektora szkoły związane z pracą szkoły;
 31. Dbać o bezpieczne warunki przebywania uczniów w świetlicy szkolnej reagować na nieodpowiednie zachowanie uczniów, sprawować nadzór nad prawidłowym odbiorem uczniów przez rodziców i opiekunów. W razie wypadku ucznia udzielić pomocy, poinformować pogotowie ratunkowe i dyrekcję szkoły.

§39

 Pracownicy niepedagogiczni

1.      Do prac administracyjnych i gospodarczych szkoła zatrudnia pracowników niepedagogicznych – pracowników administracji i obsługi.

2.      Pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni są zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

3.      Pracownicy administracji i obsługi  szkoły są zobowiązani w szczególności do:

1)      przestrzegania czasu pracy ustalonego w szkole;

2)      przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych;

3)      przestrzegania regulaminu pracy;

4)      dbania o dobro szkoły, chronienie jej mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić szkołę na szkody;

5)      przestrzegania zakresu swoich obowiązków.

4.      Pracownicy obsługi mają prawo do:

1)      rzetelnej oceny pracy przez Dyrektora Szkoły;

2)      odwołania się od dokonanej oceny do osoby prowadzącej szkołę;

3)      właściwych warunków pracy;

4)      wyróżnień oraz nagród wynikających z regulaminu pracy.

Szczegółowe zadania, zakresy obowiązków oraz regulamin kar i nagród wszystkich pracowników ujęte są w Regulaminie Pracy.
 

§ 40

 Szczegółowe obowiązki pracowników niepedagogicznych

1.      Pracownikami niepedagogicznymi szkoły są:

1)      Konserwator szkolny

2)      Sprzątaczka

3)      Sekretarka szkolna

4)      Pomoc (asystent) nauczyciela przedszkola

 Zadania i obowiązki konserwatora szkoły:

1)  Punktualnie rozpoczynać pracę, swoją obecność potwierdzać podpisem w zeszycie obecności.

2)  Przestrzegać zasady współżycia społecznego, przeciwdziałać mobbingowi, dyskryminacji i rasizmowi. 

3)  Przestrzegać tajemnicy służbowej.

4)  Przestrzegać regulaminu pracy, przepisów higieniczno-sanitarnych, BHP, ppoż.

5)  Przestrzegać Kodeksu Pracy.

6)  Kulturalnie zachowywać się wobec kolegów i koleżanek z pracy, przełożonych, rodziców i uczniów.

7)  Dbać o przyjazną atmosferę w pracy.

8)  Dbać o mienie placówki.

9)  Wykonywać okresowe badania profilaktyczne, uczestniczyć w szkoleniach z zakresu bhp i p.poż.

10)    Po zakończonej pracy pozostawiać po sobie porządek i zabezpieczać sprzęt.

11)    Być sumiennym i troszczyć się o ład i estetykę w budynku szkolnym i na posesji szkolnej.

12)    Informować swojego przełożonego o stanie załatwianych spraw i ewentualnych trudnościach.

13)    W czasie pracy nie powinien oddalać się z miejsca pracy bez zezwolenia przełożonego lub osoby upoważnionej przez niego.

14)    Czas pracy : od 7.00 do 15.00

15)    Wyjścia służbowe lub prywatne za zgodą przełożonego należy odnotować w zeszycie wyjść w sekretariacie szkoły.

16)    Stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa pracy lub zawartym stosunkiem pracy.

17)    Monitorować niewłaściwe zachowania uczniów na trenie szkoły i w jej obrębie, informowanie o nich dyrekcję szkoły.

18)    W razie zaistnienia wypadku zobowiązany jest do udzielenia pomocy w formie zapewnienia opieki poszkodowanemu, powiadomienia pielęgniarki i dyrekcji szkoły.

Zadania i obowiązki sprzątaczki:

1)    Punktualnie rozpoczynać pracę, swoją obecność potwierdzać podpisem na liście obecności.

2)    Przestrzegać zasady współżycia społecznego.

3)    Przestrzegać tajemnicy służbowej.

4)    Przestrzegać regulaminu pracy, przepisów higieniczno-sanitarnych, BHP, ppoż.

5)    Kulturalnie zachowywać się wobec kolegów i koleżanek z pracy, przełożonych, rodziców i uczniów.

6)    Dbać o mienie placówki.

7)    Wykonywać okresowe badania profilaktyczne, uczestniczyć w szkoleniach z zakresu bhp i p.poż.

8)    Przestrzegać Kodeksu Pracy.

9)    Po zakończonej pracy pozostawiać po sobie porządek i zabezpieczać sprzęt                                       i pomieszczenia.

10)    Być sumiennym i troszczyć się o czystość, porządek, ład i estetykę w budynku szkolnym i na posesji szkolnej.

11)    Informować swojego przełożonego o stanie załatwianych spraw i ewentualnych trudnościach.

12)    W czasie pracy nie powinien oddalać się z miejsca pracy bez zezwolenia przełożonego lub osoby upoważnionej przez niego.

13)    Czas pracy : od 7.00 do 15.00

14)    Wyjścia służbowe lub prywatne za zgodą przełożonego należy odnotować w zeszycie wyjść w sekretariacie szkoły.

15)    Dyżurowanie w szatni podczas przerw, oraz w sytuacjach opuszczenia szkoły przez ucznia w czasie lekcji (tylko za okazaniem pisemnej zgody nauczyciela, wystawionej na podstawie pisemnej prośby rodzica), zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas korzystania z szatni.

16)    Monitorowanie korytarzy, zakamarków szkoły, toalet w czasie lekcji  i przerw.

17)    W razie wypadku zapewnić opiekę, sprowadzić fachową pomoc medyczną i poinformować dyrekcję szkoły.

Zadania i obowiązki sekretarki szkolnej:

 1. Wpływać na kształtowanie zasad współżycia społecznego pracowników.
 2. Przestrzegać tajemnicy służbowej.
 3. Przestrzegać regulaminu pracy, przepisów bhp, p. poż. oraz terminowo poddawać się badaniom okresowym.
 4. Kulturalnie zachowywać się wobec kolegów i koleżanek z pracy, przełożonych, rodziców
  i uczniów.
 5. Przeciwdziałać mobbingowi  w zakładzie pracy.
 6. Stosować się do poleceń dyrektora, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne
  z przepisami prawa lub zawartym stosunkiem pracy.
 7. Przestrzegać ustalonego czasu pracy.
 8. Dbać o dobre imię szkoły.
 9. Przestrzegać Kodeksu Pracy.
 10. Dbać o czystość i porządek w miejscu pracy.
 11. Po zakończeniu pracy należycie zabezpieczyć sprzęt i pomieszczenie służbowe.
 12. Wyjścia służbowe lub prywatne za zgodą przełożonego należy odnotować w zeszycie wyjść w sekretariacie szkoły.
 13. Sumiennie i starannie wykonywać powierzone obowiązki.
 14. Interweniować w sytuacjach niewłaściwego zachowania uczniów na korytarzu szkolnym (bójek, biegania, agresji, przemocy) – zgłaszać zaistniałe sytuacje nauczycielowi dyżurującemu lub dyrekcji szkoły.
 15. W razie wypadku udzielić pomocy w formie opieki nad uczniem, powiadomić pielęgniarkę lub pogotowie ratunkowe i dyrekcję szkoły.
 16. Informować swojego przełożonego o stanie załatwianych spraw i ewentualnych trudnościach.
 17. W czasie pracy nie powinien oddalać się z miejsca pracy bez zezwolenia przełożonego lub osoby upoważnionej przez niego.
 18.  Czas pracy : od 8.00 do 10.00

Zadania i obowiązki pomocy (asystenta) nauczyciela przedszkola:

 1. Punktualnie rozpoczynać pracę, swoją obecność potwierdzać podpisem na liście obecności.
  1. Przestrzegać zasady współżycia społecznego.
  1. Przestrzegać tajemnicy służbowej.
  1. Przestrzegać regulaminu pracy, przepisów higieniczno-sanitarnych, BHP, ppoż.
  1. Kulturalnie zachowywać się wobec kolegów i koleżanek z pracy, przełożonych, rodziców
   i uczniów.
  1. Dbać o mienie placówki.
  1. Wykonywać okresowe badania profilaktyczne, uczestniczyć w szkoleniach z zakresu bhp
   i p.poż.
  1. Przestrzegać Kodeksu Pracy.
  1. Po zakończonej pracy pozostawiać po sobie porządek i zabezpieczać sprzęt i pomieszczenia.
  1. Być sumiennym i troszczyć się o ład i estetykę.
  1. Informować swojego przełożonego o stanie załatwianych spraw i ewentualnych trudnościach.
  1. W czasie pracy nie powinien oddalać się z miejsca pracy bez zezwolenia przełożonego lub osoby upoważnionej przez niego.
  1. Czas pracy : od 7.00 do 15.00  lub w innych godzinach w razie potrzeby;
  1. Wyjścia służbowe lub prywatne za zgodą przełożonego należy odnotować w zeszycie wyjść w sekretariacie szkoły.
  1. Asystowanie (udzielanie pomocy) nauczycielowi przedszkola w jego działaniach opiekuńczo-wychowawczych oraz dydaktycznych z dziećmi przedszkolnymi, dbałość o bezpieczeństwo życia i zdrowia dzieci, a w szczególności: przyprowadzanie dzieci do szatni i do sali przedszkolnej, pomoc w rozbieraniu i ubieraniu dzieci, odprowadzanie dzieci do toalety, sprawowanie opieki podczas mycia rąk, załatwiania czynności higienicznych, porządkowych,  pomoc podczas spożywania posiłków, podczas zabawy maluchów w sali, pomoc przy myciu pojemników po farbach, pędzli do farb,  temperowanie ołówków i kredek, układanie pomocy i materiałów dydaktycznych, porządkowanie półek                           i szuflad przedszkolaków. Sprawowanie opieki nad dziećmi podczas wyjść na plac zabaw, na podwórko szkolne, podczas spacerów i wycieczek po okolicy.
  1. W razie wypadku zapewnić opiekę dziecku, sprowadzić fachową pomoc medyczną i poinformować dyrekcję szkoły.

Rozdział 7

§ 41

Prawa i obowiązki uczniów

1.      Uczeń ma prawo do:

1)      znajomości swoich praw, w tym praw ucznia, postanowień statutu;

2)      dostępu do różnych źródeł informacji przewidzianych w szkole (prasa, zasoby biblioteki szkolnej, Internet);

3)      informacji o podjętych wobec niego decyzjach;

4)      opieki podczas pobytu w szkole;

5)      ochrony przed przejawami przemocy fizycznej bądź psychicznej;

6)      poszanowania swej godności, przekonań i własności, ochrony prywatności, w tym ochrony danych osobowych, zakazu publicznego komentowania sytuacji rodzinnej, społecznej, osobistej;

7)      wyrażania poglądów, przekonań i opinii;

8)      rozwijania zainteresowań i umiejętności;

9)      korzystania z pomocy nauczyciela podczas przygotowywania się do konkursów i olimpiad przedmiotowych;

10)  sprawiedliwej oceny wiedzy;

11)  korzystania podczas zajęć lekcyjnych z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, zbiorów biblioteki;

12)  znajomości swoich ocen;

13)  korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego;

14)  pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego.

2.      Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły, a w szczególności:

1)      szanować własność szkoły (przedmioty znajdujące się w pomieszczeniach szkolnych, bibliotece, sali gimnastycznej, pracowniach przedmiotowych);

2)      przeciwstawiać się przejawom brutalności, informować nauczycieli o aktach wandalizmu i przemocy w szkole;

3)      brać aktywny udział w lekcjach, przygotowywać się do lekcji oraz uzupełniać braki wynikające z nieobecności;

4)      przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych (pracowni przedmiotowych, biblioteki, szatni, sali gimnastycznej);

5)      nie przeszkadzać uczniom i nauczycielom w trakcie zajęć szkolnych;

6)      szanować poglądy innych osób, ich opinie, wyznania;

7)      usprawiedliwiać w terminie do 7 dni po powrocie do szkoły nieobecności na zajęciach edukacyjnych (przez dziennik elektroniczny);

8)      dbać o schludny wygląd oraz nosić odpowiedni strój i obuwie zmienne.

3.      Uczeń nie może:

1)      bez zgody nauczyciela, wychowawcy używać w trakcie lekcji i innych zajęć szkolnych telefonów komórkowych, smartfonów oraz urządzeń nagrywających chyba, że

a/urządzenia multimedialne i nagrywające mają być wykorzystane w procesie edukacyjnym lub zabawie

b/ uczeń może użyć telefon komórkowy podczas przerw międzylekcyjnych z ważnej przyczyny w celu skontaktowania się np. z rodzicem

2)      przynosić do szkoły przedmiotów wartościowych i większych sum pieniężnych (laptopów, tabletów);

3)      opuszczać terenu szkoły podczas zajęć szkolnych i przerw.

4.      Skargę w przypadku naruszenia praw ucznia składa się do dyrektora szkoły. Dyrektor ustosunkowuje się pisemnie do skargi w terminie 14 dni od jej otrzymania.

5.      Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły w przypadku przeniesienia go do innej szkoły przez Kuratora Oświaty.

Rozdział 8

 § 42

 Nagrody

Nagrody przydzielane są uczniom za rzetelną i wzorową pracę i naukę (świadectwo z czerwonym paskiem -średnia ocen co najmniej 4,75 i ocena zachowania co najmniej bardzo dobra, nagroda książkowa – oceny dobre i bardzo dobre oraz co najmniej bardzo dobra ocena zachowania ) oraz osiągnięcia w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych.
Nagroda może być udzielona na wniosek wychowawcy klasy, rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego lub klasowego.
Nagrody udzielane są w formie: pochwały, dyplomu, świadectwa z wyróżnieniem, wyróżnienia na stronie internetowej szkoły czy nagrody rzeczowej.
Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą wnieść zastrzeżenia do przyznanej nagrody do dyrektora szkoły w terminie tygodnia od otrzymania nagrody.
Dyrektor rozpatruje zastrzeżenia, o których mowa w ust. 4, w terminie 5 dni od ich otrzymania oraz informuje ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń.

§ 43

Kary

Uczniowi może być udzielona kara, w szczególności za:
1)      stosowanie przemocy wobec innych uczniów lub pracowników szkoły;

2)      dokonanie uszkodzeń sprzętu szkolnego;

3)      dokonanie kradzieży;

4)      spożywanie alkoholu i innych środków odurzających;

5)      wulgarne odnoszenie się do pracowników szkoły.

O udzieleniu kary decyduje dyrektor szkoły.
1)      Kara może być udzielona w formie:

2)      upomnienia wychowawcy;

3)      upomnienia dyrektora szkoły;

4)      nagany;

5)      obniżenia oceny zachowania o jeden stopień;

6)      zakazu reprezentowania szkoły na zewnątrz;

7)      zawieszenia w prawach ucznia;

8)      skreślenia z listy uczniów.

Skreślenia z listy dokonuje dyrektor na wniosek rady pedagogicznej.
Dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku:
1)      stosowania przemocy w stosunku do innych uczniów;

2)      dokonania udowodnionej kradzieży na terenie szkoły;

3)      wulgarnego zachowania się w stosunku do nauczycieli i innych uczniów.

O udzieleniu kary uczniowi wychowawca informuje pisemnie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą odwołać się od kary, o której mowa w ust. 3, do dyrektora szkoły w terminie 14 dni od wymierzenia kary.
W celu rozpatrzenia odwołania, o którym mowa w ust. 6, dyrektor powołuje komisję składającą się z wychowawcy klasy oraz pedagoga szkolnego.
Komisja rozpatruje odwołanie, o którym mowa w ust. 6, w terminie 7 dni od powołania i wyraża opinię w sprawie.
Na postawie opinii, o której mowa w ust. 7, dyrektor podejmuje decyzję o utrzymaniu kary lub jej zniesieniu.           

Rozdział 9

§ 44

Ceremoniał szkolny

 1. Ceremoniał szkolny jest zbiorem zasad i reguł określających zespołowe i indywidualne zachowanie się uczniów, nauczycieli i rodziców uczestniczących w uroczystościach państwowych, patriotycznych, religijnych innych uroczystościach szkolnych.
 2. Ceremoniał szkolny jest istotnym elementem obrzędowości szkolnej, nawiązującej do wychowania w duchu tradycji  i poszanowania Ojczyzny.             
 3. Ceremoniał nie określa wszystkich elementów poszczególnych uroczystości. Uzależnione są one od charakteru uroczystości.

4.  Za organizację i przebieg  uroczystości odpowiada wyznaczony  nauczyciel, który przeprowadza uroczystość zgodnie z przygotowanym i zatwierdzonym przez dyrektora scenariuszem.

5.  Godło znajduje się w centralnym punkcie każdej sali lekcyjnej, w gabinecie dyrektora, pokoju nauczycielskim, sekretariacie, bibliotece szkolnej.

6.  Hymn państwowy wykonywany jest na uroczystościach szkolnych związanych z obchodami świąt państwowych.

7.Szkoła posiada własny sztandar i hymn szkolny pt. „Na skrzydłach nocy”, który jest śpiewany na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego oraz przy okazji apeli szkolnych w trakcie roku szkolnego.

8.Szkoła posiada poczet sztandarowy w skład którego wchodzą chorąży (1 uczeń) i asysta (2 uczennice). Skład pocztu sztandarowego jest wyłaniany co roku przez nauczycieli podczas posiedzenia rady pedagogicznej z okazji klasyfikacji uczniów kl. I-VIII na koniec roku szkolnego.

9.  Uroczystości szkolne prowadzi dyrektor lub wyznaczony przez niego nauczyciel.

Rozdział 10

§ 45

Zasady rekrutacji

1.      Ustala się następujące zasady rekrutacji:

1)      Rekrutacja uczniów do klasy pierwszej odbywa się na wiosnę w roku, w którym dziecko powinno rozpocząć naukę od l września w formie zapisów do szkoły. Rekrutacja uczniów z pozostałych roczników może następować w dowolnym czasie;

2)      Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka deklarują chęć nauki poprzez podpisanie umowy;

3)      Wszelkie zmiany związane z zapisem dziecka do szkoły muszą być uzgodnione
z Dyrektorem Szkoły;

4)      Na wniosek rodziców, poparty opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej, Dyrektor Szkoły może wyrazić zgodę na wcześniejsze podjęcie nauki (ale nie wcześniej niż od 6 roku życia);

5)      Na zebraniu organizacyjnym w czerwcu każdego roku, rodzice przyszłych pierwszoklasistów zostają poinformowani o zestawie obowiązujących podręczników   i pomocy szkolnych oraz o możliwościach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły, z których mogą skorzystać dzieci;

6)      Dzieci zapisane do oddziału sześciolatków i klasy pierwszej mogą być poddane badaniom psychologiczno-pedagogicznym przed rozpoczęciem nauki w celu ustalenia możliwych do wystąpienia dysfunkcji i uruchomienia z początkiem roku szkolnego działań terapeutycznych.

 Dziecko spełniające obowiązek szkolny poza szkołą zostaje wpisane na listę uczniów po dopełnieniu następujących formalności:
1)      Dyrektor przyjmuje dziecko do szkoły a następnie na wniosek rodziców,  może zezwolić na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą;

2)      zezwolenie  na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą Dyrektor wydaje w drodze decyzji;

3)      Dyrektor szkoły  decyzję o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą i przyjęciu ucznia do konkretnej klasy podejmuje na podstawie dostarczonych dokumentów,  takich jak:

a)      wniosek o wydanie zezwolenia, o którym mowa w pkt. 1;

b)      oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym;

c)      opinię publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej;

d)      ostatnie świadectwo szkolne wydane w Polsce;

e)      świadectwo, zaświadczenie lub inny dokument wydany przez szkołę za granicą, potwierdzające uczęszczanie przez ucznia do szkoły za granicą i wskazujące klasę lub etap edukacji, który uczeń ukończył  oraz dokument potwierdzający sumę lat nauki szkolnej ucznia;

f)       zobowiązanie rodziców (opiekunów prawnych)  do przystępowania w każdym  roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny poza szkołą do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.

Cofnięcie zezwolenia , którym mowa w ust. 1 pkt. 2) –   na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą  następuje:
1)      na wniosek rodziców (opiekunów prawnych);

2)      jeżeli dziecko z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpiło do egzaminu klasyfikacyjnego, albo nie zdało rocznych egzaminów klasyfikacyjnych;

3)      w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa.

Cofnięcie zezwolenia skutkuje skreśleniem z listy uczniów.
 

§ 46

Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru dalszego kierunku kształcenia i zawodu, wejścia na rynek pracy oraz złagodzenia startu zawodowego.
Organizacją wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego zajmuje się psycholog szkolny.
3.      Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego obejmuje:

1)      wdrażanie uczniów do samopoznania;

2)      kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron oraz uzdolnień
i talentów;

3)      wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów (intelektualnego, emocjonalnego, duchowego);

4)      poznanie swojego typu osobowości i temperamentu w kontekście wyboru przyszłego zawodu;

5)      rozwijanie umiejętności pracy zespołowej;

6)      planowanie własnego rozwoju;

7)      poznawanie różnych zawodów oraz przeciwwskazań zdrowotnych
do ich wykonywania;

8)      przygotowywanie się do procesów reorientacji, mobilności oraz radzenia sobie
w sytuacjach trudnych: poszukiwanie pierwszej pracy, bezrobocie, ograniczenia zdrowotne itp.

Praca psychologa szkolnego w ramach wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego ma charakter planowych działań obejmujących indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami.
 

Rozdział 11

Zasady finansowania

§ 47

Działalność Szkoły jest finansowana z:

1)      ustalonej dotacji budżetowej,

2)      darowizn;

3)      dochodów z działalności gospodarczej szkoły;

4)      innych dotacji.

Rozdział 12

Organ prowadzący szkołę

§ 48

Gmina Lesko, ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko, NIP 6881245092

§ 49

Decyzje organu prowadzącego szkołę tj. Gminy Lesko dotyczące działalności szkoły zapadają w formie uchwał Rady Miejskiej w Lesku w trybie przewidzianym w Statucie Gminy Lesko.

§ 48

Rada Miejska w Lesku podejmuje uchwały w następujących sprawach:

1)      Powołania i odwołania Dyrektora Szkoły, określenia jego uprawnień i obowiązków oraz zasad wynagrodzenia;

2)      Zmian w niniejszym Statucie wniesionych stosownymi poprawkami z adnotacją „aktualizacja w dniu…”.

§ 50

Gmina Lesko:

1)      Zatwierdza Statut Szkoły;

2)      Określa budżet Szkoły;

3)      Zatwierdza projekt planu finansowego Szkoły;

4)      Zatwierdza regulaminy organów Szkoły;

5)      Prowadzi obsługę finansową Szkoły;

6)      Może powierzyć prowadzenie finansów Dyrektorowi Szkoły w całości lub w określonym zakresie.

ROZDZIAŁ 13

Funkcjonowanie szkoły w czasie nauczania zdalnego:

§ 51

Zadania Dyrektora

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, w związku z sytuacją uniemożliwiającą realizację zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkole
  z przyczyn niezależnych, dyrektor placówki organizuje realizację zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:
  1. Przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.
  1. Koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.
  1. Ustala we współpracy z nauczycielami tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania
   w poszczególnych oddziałach klas (semestrów) oraz na zajęciach realizowanych w formach pozaszkolnych, uwzględniając w szczególności:
   1. równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
   1. zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
   1. możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
   1. łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
   1. ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.
  1. Ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach.
  1. Ustala warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny.
  1. Ustala sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły.
  1. Wskazuje, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć,
   w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać.
  1. Zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o formie i terminach tych konsultacji.
  1. Ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji odpowiednio zestawu programów wychowania przedszkolnego i szkolnego zestawu programów nauczania.
  1. Zapewnia uczniom możliwość wypożyczenia laptopa szkolnego do nauki zdalnej.

§ 52

Zadania nauczycieli

 1. Grono pedagogiczne realizuje obowiązujące podstawy programowe w poszczególnych oddziałach klas, uwzględniając:
  • Łączenie przemienne kształcenia z użyciem komputerów lub bez ich użycia.
  • Ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć (lekcja on-line trwa nie dłużej niż 30 min.).
  • Nauczyciele komunikują się z rodzicami, opiekunami i uczniami za pomocą e-dziennika,
   e-maila, telefonicznie, platformy edukacyjnej lub w innej, bezpiecznej i dostępnej dla uczniów formie.
  • Nauczyciel realizuje podstawę programową z wykorzystaniem metod i technik zdalnego kształcenia.
  • Nauczyciel monitoruje postępy uczniów poprzez: zadania domowe pisemne, odpowiedź ustną, testy, sprawdziany, kartkówki lub inne ustalone przez nauczyciela.
  • Sposoby weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów poprzez:
 2. przekazywanie przez ucznia nauczycielowi informacji zwrotnej, tj. pracy pisemnej lub innej, poprzez e-dziennik, e-maila nauczyciela lub inne ustalone przez niego formy;
 3. nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce w sposób ustalony przez niego;
 4. nauczyciel informuję ucznia o uzyskanych przez niego ocenach za pomocą e-dziennika lub w inny ustalony sposób;
 5. nauczyciel informuje uczniów o terminach sprawdzianów, testach, przesyłania przez nich zadań, prac pisemnych lub innych.

§ 53

Ocenianie uczniów wynikające ze specyfiki nauczania na odległość

 1. Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej.
  • Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane                      z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu.
  • Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego                     ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób.
  • Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego kompetencji cyfrowych. Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę zróżnicowany poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych i dostosować poziom trudności wybranego zadania oraz czas jego wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia.
  • W czasie pracy zdalnej nauczyciele wystawiają oceny bieżące za wykonywane zadania,                       w szczególności za: ćwiczenia, projekty, wypracowania, notatki , odpowiedź ustną,  inne prace.
  • Nauczyciele w pracy zdalnej mogą organizować kartkówki, testy, sprawdziany ze szczególnym uwzględnieniem możliwości samodzielnego wykonania pracy przez ucznia.
  • Nauczyciele w pracy zdalnej udzielają na prośbę ucznia dokładnych i dodatkowych wskazówek technicznych, jak zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych powinno zostać wykonane.
  • Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania zadania, określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie zostało wykonane                  w sposób prawidłowy lub zawiera błędy.
  • Uczeń, który jest nieobecny w czasie testu sprawdzającego wiedzę ( kartkówka, sprawdzian) jest zobowiązany do napisania testów w terminie dodatkowym wyznaczonym przez nauczyciela.
  • Oceny uczniów uzyskane podczas nauczania zdalnego są dostępne w e-dzienniku.

11. W czasie nauki zdalnej egzamin z edukacji domowej przeprowadza się  również w tej  formie.

§ 54

Zasady oceniania z przedmiotów edukacyjnych

 1. Obowiązują dotychczasowe zasady oceniania.
  • Każda oceniana forma pracy oraz sprawdzenie wiedzy ucznia w nauczaniu zdalnym ma określoną wagę.
  • Klasyfikacyjną śródroczną i roczną ocenę z zajęć edukacyjnych wystawia nauczyciel, kierując się postępami ucznia w ciągu całego okresu, jego zaangażowaniem i możliwościami. W czasie zawieszenia zajęć szkolnych w ocenianiu uczniów należy uwzględnić ich aktywność w czasie prowadzenia zdalnego nauczania, wykonywanie zadawanych prac, uczestniczenie w zajęciach, kontakt z nauczycielami.

§ 55

Zasady oceniania zachowania

 1. Oceny z zachowania mają motywować uczniów do aktywności edukacyjnej.
  1. Ocena powinna uwzględniać aktualną sytuację i możliwości dziecka.
   • Każdy nauczyciel może nagradzać aktywność dziecka.
   • Nauczyciel docenia każdy wysiłek i prace ucznia punktami dodatnimi.
   • Informacje o zachowaniu i postępach ucznia dokumentuje się na bieżąco wpisami w e-dzienniku.
   • Monitorowanie punktacji prowadzi wychowawca klasy, który możne stawiać punkty na wniosek własny oraz innych nauczycieli, a także rodziców.
   • Szczegółowe regulacje dotyczące oceniania zachowania uczniów podczas edukacji zdalnej znajdują się w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” im. Szybowników Polskich w Bezmiechowej Dolnej.

§ 56

Obowiązki ucznia

 1. W trakcie lekcji uczeń wykonuje polecenia nauczyciela.
  • Uczeń może zadawać pytania nauczycielowi zarówno podczas połączenia on-line jak i w sytuacji natrafienia na trudności podczas pracy w domu (za pośrednictwem np. dziennika elektronicznego).
  • Uczeń ma obowiązek brać aktywny udział w lekcjach i przestrzegać ustalonych zasad.
  • W czasie lekcji uczeń, w miarę możliwości, przebywa sam w pomieszczeniu i w skupieniu uczestniczy w zajęciach, jeśli sprzęt, którego używa wyposażony jest w kamerę, powinien ją włączyć w celu identyfikacji.
  • Uczeń zgłasza usterki techniczne nauczycielowi prowadzącemu zajęcia on-line.
  • Podczas zajęć on-line uczeń przestrzega etykiety, m.in. nie wypowiada i nie umieszcza w konwersacji złośliwych komentarzy, nie używa wulgaryzmów, kulturalnie wyraża swoje opinie.
  • Uczeń zgłasza gotowość do zajęć, posługując się imieniem i nazwiskiem, nie loginem/pseudonimem (uczniowie, których nauczyciel nie będzie mógł zidentyfikować, nie będą dopuszczani do lekcji).
  • Udostępnianie materiałów przygotowanych przez nauczycieli odbywa się tylko
   w obrębie zespołu (oddziału), natomiast nagrywanie i rozpowszechnianie zajęć on-line bez zgody autora jest prawnie zabronione.

§ 57

Praca Rady Pedagogicznej

 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej odbywają się on-line według harmonogramu, za ich organizację oraz koordynację odpowiada Dyrektor placówki.
  • Podczas posiedzeń on-line Rada Pedagogiczna może głosować, zatwierdzać wszelkie uchwały niezbędne do prawidłowego przebiegu procesu edukacji.
  • Rola wychowawcy jest kluczową w monitorowaniu pracy całego zespołu klasowego. Zobowiązany jest on do utrzymywania stałego kontaktu z nauczycielami uczącymi w jego klasie oraz rodzicami jego wychowanków i przekazywania informacji zwrotnych Dyrektorowi szkoły.

§ 65

Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania oddziałów przedszkolnych, w związku
  z sytuacją uniemożliwiającą realizację zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
  w przedszkolu z przyczyn niezależnych, dyrektor w porozumieniu z wychowawcą przedszkola, organizuje realizację zadań przedszkola z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  1. Wychowawca w porozumieniu z  dyrektorem, ustala plan pracy przedszkola oraz przekazuje                  go rodzicom i opiekunom za pomocą e-dziennika, e-maila, telefonicznie.

Rozdział 14

 § 66

Postanowienia końcowe

1.Tryb postępowania w przypadku utraty, zniszczenia lub likwidacji pieczęci regulują odrębne przepisy.

2.Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację szkolną, a w szczególności: arkusz organizacji szkoły, elektroniczne dzienniki zajęć lekcyjnych, arkusze ocen, protokoły i uchwały rady pedagogicznej.

3.Szkoła może posiadać monitoring wizyjny.

4.Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

5.Statut nadaje Zarząd Fundacji.

6.Statut jest udostępniony w pokoju nauczycielskim oraz bibliotece szkolnej.

Uchwała nr 13/09/2021

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej
im. Szybowników Polskich w Bezmiechowej Dolnej z dnia 15-09-2021r.
w sprawie uchwalenia Statutu Szkoły od 01-09-2021r.

Na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe , Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. Szybowników Polskich w Bezmiechowej Dolnej uchwala co następuje:

§1.

Uchwala się Statut Szkoły Podstawowej im. Szybowników Polskich  w Bezmiechowej Dolnej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2.

Traci moc Uchwała Nr 9/10/2020 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” im. Szybowników Polskich w Bezmiechowej Dolnej z dnia 14-10-2020r. w sprawie uchwalenia Statutu Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” im. Szybowników Polskich w Bezmiechowej Dolnej z dnia 14-10 – 2020r.

§3.

Wykonanie Uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.

§4.

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

                                                                                          Przewodniczący Rady Pedagogicznej

                                                                                            Dyr. Szkoły Lucyna Matuszewska

Kontakt

Szkoła Podstawowa
im. Szybowników Polskich
w Bezmiechowej Dolnej

Bezmiechowa Dolna 215
38-600 Lesko
tel. 134696461

e-mail: spbezmiechowa1@op.pl

www.spbezmiechowa.pl
Certyfikat
W roku szkolnym 2002/2003 nasza szkoła otrzymała certyfikat "Szkoła z klasą". Braliśmy udział w akcji organizowanej przez "Gazetę Wyborczą" oraz Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Aleksandra Kwaśniewskiego.