Menu

                                                                         Bezmiechowa Dolna, 27-08-2020r.

Zarządzenie Nr 7/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” im. Szybowników Polskich w Bezmiechowej Dolnej z dnia 27 sierpnia 2020r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu prowadzenia dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej Fundacji „Elementarz” im. Szybowników Polskich w Bezmiechowej Dolnej

Działając na podstawie: ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2017r. poz. 2198, 2203 i 2361) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017r. poz. 1646) zarządzam co następuje:

§ 1

Z dniem 1 września 2020r. za zgodą Vulcan Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29-07-2020r. (Umowa licencyjna z dnia 28-07-2020r. nr licencji 30756) wprowadzam w szkole i oddziale przedszkolnym internetowy „System kontroli frekwencji i postępów w nauce” firmy Vulcan aplikacja UONET+ zwany dziennikiem elektronicznym, jako jedyną formę prowadzenia w szkole ewidencji postępów w nauce uczniów i kontroli ich frekwencji oraz ewidencji zrealizowanych tematów przez nauczycieli w ramach obowiązkowych zajęć szkolnych.

§ 2

Wprowadzam w szkole:

1.”Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego przez nauczycieli Szkoły Podstawowej  Fundacji „Elementarz” im. Szybowników Polskich w Bezmiechowej Dolnej”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.”Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego przez rodziców Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz”  im. Szybowników Polskich w Bezmiechowej Dolnej”, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zobowiązuję wszystkich nauczycieli i wychowawców do:

1.Sprawdzenia poprawności wpisów i uzupełnienia braków w dotychczas obowiązujących dziennikach papierowych 2019/2020.

2.Złożenia dzienników papierowych w sekretariacie szkoły w terminie do 31-08-2020r.

3.Zapoznania się z Regulaminem korzystania z dziennika elektronicznego oraz stosowania się do jego zapisów.

4.Dbania o sprzęt komputerowy i niedopuszczania do sytuacji, w których uczniowie zostają  w sali lekcyjnej bez nadzoru nauczyciela.

§ 4

1.Kontroli e-dziennika danej klasy/oddziału dokonuje dyrektor szkoły 1x na 2 miesiące. Dyrektor szkoły jest obowiązany prowadzić rejestr kontroli dziennika elektronicznego z poszczególnych klas i oddziału przedszkolnego.

2.Kopiowanie dziennika elektronicznego następuje 1x za mijający rok szkolny na Informatyczny Nośnik Danych do 10 września nowego roku szkolnego ze stanem na 1 września i elektronicznym podpisem kwalifikowalnym dyrektora szkoły.

3.Przechowywanie w szkole kopii e-dziennika regulują odrębne przepisy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania tj. 27 sierpnia 2020r.

                                                                                       ………………………………..

                                                                                  (pieczęć i podpis dyrektora)

                        Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 7/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz”

im. Szybowników Polskich w Bezmiechowej Dolnej z dnia 27 sierpnia 2020r.

REGULAMIN

korzystania z dziennika elektronicznego przez nauczycieli w Szkole Podstawowej Fundacji „Elementarz” im. Szybowników Polskich w Bezmiechowej Dolnej

NAUCZYCIEL

  1. Każdy nauczyciel zobowiązany jest odebrać informację z loginem i hasłem od administratora dziennika elektronicznego, do dnia 30 sierpnia 2020r.
  2. Hasło powinno być zmieniane co 30 dni, musi być kombinacją liter i cyfr. (Ile znaków – podpowiada e-dziennik). Początkowe hasło do swojego konta, które użytkownik otrzyma od administratora służy do pierwszego logowania.
  3. Hasło umożliwiające dostęp do zasobów dziennika elektronicznego każdy użytkownik utrzymuje w tajemnicy, również po upływie ich ważności.
  4. Każdy nauczyciel jest odpowiedzialny za systematyczne wpisywanie do dziennika elektronicznego

*tematów przeprowadzonych lekcji

*frekwencji uczniów

*ocen cząstkowych z nauki

*przewidywanych ocen rocznych z nauki

*ocen śródrocznych i rocznych z nauki

*terminów sprawdzianów

*swojego planu lekcji

*uwagi o zachowaniu uczniów

*upomnienia, pochwały.

        5. Nauczyciel sprawdzając listę  obecności uczniów w trakcie trwania zajęć uwzględnia następujące zasady:

*jeżeli uczeń jest nieobecny na zajęciach, ale pozostaje pod opieką nauczyciela, np. reprezentuje szkołę podczas występów, bierze udział w olimpiadzie lub konkursie, zamiast nieobecności należy wpisać „nieobecność usprawiedliwioną”

*jeżeli uczeń został zwolniony z części zajęć, np. z powodu złego samopoczucia lub pilnych spraw rodzinnych, należy mu zaznaczyć we frekwencji „nieobecność usprawiedliwiona”

*jeżeli uczeń posiada długoterminowe zwolnienie z wychowania fizycznego (za zgodą –decyzją dyrektora) i jest obecny na lekcji, nie uczestniczy w zajęciach to nauczyciel zaznacza we frekwencji „obecny”. Istnieje możliwość zwolnienia ucznia z obecności na zajęciach z wychowania fizycznego (jeśli są pierwsze lub ostatnie w planie zajęć ucznia). Wówczas nauczyciel prowadzący zajęcia wpisuje do dziennika „nieobecność usprawiedliwiona”. Należy zadbać o to aby rodzice złożyli pisemny wniosek do dyrektora szkoły o przejęcie nad uczniem opieki oraz o ponoszenie odpowiedzialności za dziecko w tym czasie.

*jeżeli uczeń (za zgodą rodziców, po złożeniu odpowiedniego wniosku) nie uczęszcza na lekcje z wychowania do życia w rodzinie, we frekwencji należy zaznaczać „zwolniony”.

6.W przypadku prowadzenia zajęć za nieobecnego nauczyciela nauczyciel pełniący zastępstwo obowiązkowo dokonuje wpisu tematu lekcji i frekwencji uczniów w dzienniku.

7.Zapis 0 informuje o nieobecności ucznia na sprawdzianie/kartkówce. Po uzupełnieniu zaległości zapis należy zmienić na konkretną ocenę.

8.Nauczyciel, który pomylił się w dzienniku, zobowiązany jest do usunięcia pomyłki niezwłocznie po jej zauważeniu.

9.Nauczyciel ma obowiązek usuwania własnych błędów, zauważonych przez dyrektora szkoły w wyznaczonym przez niego terminie.

10.Nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzania zawartości panelu Informacje/Ogłoszenia oraz Wiadomości w każdym dniu pracy. Na wymagające tego wiadomości – nauczyciel powinien udzielać odpowiedzi.

11.Nauczyciel jest osobiście odpowiedzialny za swoje konto i zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 922) nie ma prawa umożliwiać korzystania z zasobów osobom trzecim.

12.Nauczyciel zobligowany jest do ochrony komputera z którego loguje się do dziennika elektronicznego tak, aby uczeń lub osoba postronna nie miała dostępu do danych zawartych w dzienniku.

13.Nauczyciel powinien dbać, by niejawne dane prezentowane na monitorze komputera nie były widoczne dla osób do tego niepowołanych, przede wszystkim dla uczniów podczas lekcji.

14.W razie zauważenia naruszenia bezpieczeństwa nauczyciel powinien niezwłocznie zawiadomić o tym administratora dziennika elektronicznego.

15.Po zakończeniu pracy nauczyciel zobowiązany jest do wylogowania się z konta.

16.Nauczyciel ma obowiązek utrzymywania powierzonego mu sprzętu komputerowego w należytym stanie.

17.Nauczyciel zobowiązany jest do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez administratora dziennika elektronicznego.

18.Uprawnienie przypisane użytkownikom mogą zostać zmienione przez administratora dziennika elektronicznego.

19.W razie uzyskania pomocy technicznej nauczyciel może zwrócić się telefonicznie do firmy Vulcan infolinia 717572929.

WYCHOWAWCA KLASY

1.Każdy wychowawca klasy/ wychowawca oddziału przedszkolnego jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika elektronicznego w zakresie następujących danych (dane wprowadzane są przez sekretarza szkolnego, do założenia dziennika klasy i oddziału przedszkolnego oraz innych specjalistycznych dzienników– odpowiadają wychowawcy i poszczególni nauczyciele, w tym specjaliści):

*dane osobowe ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów

*dane teleadresowe ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów

*planu lekcji klasy/oddziału przedszkolnego

*oceny zachowania

*wystawianie przewidywanych ocen rocznych zachowania

*wystawianie śródrocznych i rocznych ocen zachowania

*uwagi o zachowaniu uczniów

*upomnienia, pochwały

*usprawiedliwiania nieobecności

*podliczania frekwencji

*wpisywania dyżurnych klasowych

*wypełnianie danych do arkusza ocen ucznia

*wypełnianie danych do świadectwa szkolnego

*wypełnianie danych dotyczących imprez, uroczystości szkolnych, środowiskowych, państwowych

*wypełnianie danych dotyczących spotkań z rodzicami

*wypełnianie danych dotyczących wyjść i wycieczek klasowych, szkolnych.

2.Jeśli w danych ucznia następują zmiany, wychowawca ma obowiązek dokonać zmian w dzienniku elektronicznym, bezzwłocznie po uzyskaniu potwierdzonych informacji o zmianach (np. dane o opinii lub orzeczeniu).

3.Dane uczniów/rodziców/nauczycieli są wprowadzane przez sekretarza szkolnego do końca pierwszego tygodnia nauki szkolnej. Pozostałe dane rodziców, uczniów/ przedszkolaków są uzupełniane przez wychowawców klasowych i oddziału przedszkolnego (np. opinie, orzeczenia) do końca pierwszego tygodnia nauki szkolnej. Zmiany danych np. nazwiska rodzica są wprowadzane w trakcie roku szkolnego przez sekretarza szkolnego.

4. Do dnia rozpoczęcia zajęć lekcyjnych wychowawca zobowiązany jest do wprowadzenia planu lekcji klasy. Wszelkie zmiany w planie lekcji powinien wprowadzać tuż po otrzymaniu informacji o zmianach.

5.Po pierwszym zebraniu z rodzicami (we wrześniu) wychowawca zobowiązany jest uzupełnić dane dotyczące rady klasowej/oddziałowej „trójki klasowej” oraz  samorządu klasowego w terminie do połowy września.

6.Na pierwszych zajęciach z wychowawcą wychowawca powinien zapoznać uczniów z zasadami działania dziennika elektronicznego.

7.Obowiązkiem wychowawcy jest podsumowywanie osiągnięć i frekwencji uczniów swojej klasy w ciągu 5 dni po zakończeniu każdego miesiąca.

8.Obowiązkiem wychowawcy jest udzielenie instruktażu rodzicom korzystania z e-dziennika do końca września.

9.W dniu poprzedzającym posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej, wychowawca klasy zobowiązany jest do dokonania podsumowania pracy półrocznej/rocznej oraz do dokonania wydruków papierowych odpowiadających tym danym ze statystyk.

10.Przed zakończeniem każdego półrocza wychowawca klasy zobowiązany jest do sprawdzenia wszelkich wpisów dotyczących klasy w dzienniku elektronicznym.

11.Informację o przejściu ucznia do innej szkoły lub klasy wychowawca zgłasza administratorowi dziennika elektronicznego.

12.Wychowawca jest obowiązany do właściwego wypełniania dziennika w dniach uroczystości szkolnych, wyjść do kina, teatru, muzeum, wycieczek szkolnych, klasowych.

13.Wychowawca klasy musi odnotowywać w dzienniku informacje o przeprowadzonej wywiadówce z rodzicami z podaniem daty i imiennej listy obecności na zebraniu.

14.Wychowawca klasy powinien odnotowywać w e-dzienniku informacje o indywidualnych rozmowach z rodzicami (data, z kim, temat rozmowy np. o postępach w nauce i zachowaniu).

15.Przed końcem roku szkolnego wychowawca klasy zobowiązany jest dokonać eksportu danych do świadectw z systemu informatycznego. W celu sprawdzenia poprawności wydruków wychowawca klasy powinien przekazać te świadectwa innemu nauczycielowi  w celu weryfikacji.

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 7/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz”

im. Szybowników Polskich w Bezmiechowej Dolnej z dnia 27 sierpnia 2020r.

REGULAMIN

korzystania z dziennika elektronicznego przez rodziców w Szkole Podstawowej Fundacji „Elementarz” im. Szybowników Polskich w Bezmiechowej Dolnej

1.Każdy rodzic/prawny opiekun ucznia na początku roku szkolnego (do końca pierwszego tygodnia) otrzymuje login i hasło do własnego konta oraz do konta swojego dziecka.

2.Hasło powinno być zmieniane co 30 dni. Musi być kombinacją liter i cyfr (ilość znaków podpowiada e-dziennik). Początkowe hasło do swojego konta, które użytkownik dostanie od administratora służy tylko do pierwszego zalogowania.

3.Hasło umożliwiające dostęp do zasobów dziennika elektronicznego każdy użytkownik utrzymuje w tajemnicy, również po upływie ich ważności.

4.Konta rodziców/prawnych opiekunów są niezależne, dają one możliwość:

*wglądu do bieżących ocen cząstkowych, a także ocen przewidywanych, śródrocznych i rocznych uzyskiwanych przez uczniów

*wglądu do zapisów frekwencji na zajęciach szkolnych

*wglądu do spóźnień na zajęcia obowiązkowe

*wglądu do pochwał i upomnień, do uwag

*wglądu do zapowiedzianych sprawdzianów, prac klasowych, badań wyników nauczania, próbnych egzaminów zewnętrznych oraz do wydarzeń szkolnych

*wglądu do ogłoszeń szkolnych

*otrzymywania powiadomień w panelu Wiadomości

*otrzymywania powiadomień przez dziennik elektroniczny „Wiadomości” o ocenach i nieobecnościach dziecka

*komunikowania się ze wszystkimi nauczycielami, wychowawcą klasowym i dyrektorem szkoły.

5.Rodzic ma obowiązek systematycznego sprawdzania postępów w nauce i frekwencji dziecka.

6.Rodzic ma obowiązek systematycznego usprawiedliwiania nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych w terminach określonych w statucie szkoły (statut szkoły na stronie internetowej szkoły www.spbezmiechowa.pl  tj. usprawiedliwianie przez dziennik elektroniczny w terminie do 7 dni po powrocie do szkoły)

7.Rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany do udzielania odpowiedzi na wymagające tego wiadomości, jakie otrzymuje od pracowników szkoły (nauczyciela, wychowawcy, dyrektora szkoły).

8.Rodzic/prawny opiekun osobiście odpowiada za swoje konto w e-dzienniku i ma obowiązek nieudostępniania go swojemu dziecku ani innym nieupoważnionym osobom.

9.Uprawnienia przypisane użytkownikom mogą zostać zmienione przez administratora szkolnego dziennika elektronicznego.

10. W razie uzyskania pomocy technicznej rodzic może zwrócić się telefonicznie do firmy Vulcan infolinia 717572929.

Kontakt

Szkoła Podstawowa
im. Szybowników Polskich
w Bezmiechowej Dolnej

Bezmiechowa Dolna 215
38-600 Lesko
tel. 134696461

e-mail: spbezmiechowa1@op.pl

www.spbezmiechowa.pl
Certyfikat
W roku szkolnym 2002/2003 nasza szkoła otrzymała certyfikat "Szkoła z klasą". Braliśmy udział w akcji organizowanej przez "Gazetę Wyborczą" oraz Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Aleksandra Kwaśniewskiego.