Bezmiechowa Dolna, 09.07.2014r.

 

Sprawozdanie z pracy Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” im. Szybowników Polskich w Bezmiechowej Dolnej w roku szkolnym 2013/14

 

W roku szkolnym 2013/14 szkoła liczyła w kl. I-VI 33 uczniów, w oddziale „0” 12 dzieci 5 i 6 – letnich, razem: 45 dzieci.

Klasa VI (6 uczniów) brała udział w próbnym i właściwym sprawdzianie (OKE Kraków). Sprawdzian właściwy: średnia punktów klasy wyniosła: 30,3 na 40 pkt co dało 76 % wszystkich punktów możliwych do uzyskania, uczniowie otrzymali 8/9 stanin, wynik wysoki. Klasa uzyskała lepszy rezultat od wyniku w gminie, powiecie, województwie i w kraju. Najlepiej wypadło korzystanie z informacji i rozumowanie, kolejno czytanie, wykorzystanie wiedzy w praktyce i pisanie.

Jesienią i wiosną została przeprowadzona diagnoza przedszkolna w oddziale „0”, którą było objętych 12 dzieci ( w tym 5 i 6 letnich ). Wynik końcowy jest  na poziomie dobrym, tj. 98p. na 122p. – 80,3%. Na początek i koniec roku szkolnego została przeprowadzona diagnoza szkolna uczniów I klasy (5 dzieci). Ogólny wynik procentowy dla dzieci z kl. I na koniec roku wynosi: 89%, tj. 17,8p. na 20p. – poziom dobry.

W maju 2014r. w szkole zostało przeprowadzone ogólnopolskie badanie umiejętności matematycznych trzecioklasistów – (3 dzieci), (OBUT 2014). Test był bardzo trudny,  wynik w naszej szkole ukształtował się na poziomie dostatecznym.

W roku 2013/14 chętni uczniowie z kl. 0-VI przygotowywani odpowiednio przez nauczycieli i wychowawców wzięli udział w różnych konkursach szkolnych i  pozaszkolnych (strona internetowa szkoły) oraz akcjach charytatywnych, ekologicznych i zdrowotnych.

W zakresie pracy wychowawczej nauczyciele i wychowawcy klas zorganizowali różne imprezy i uroczystości szkolne, środowiskowe oraz klasowe, a także wyjazdy i wycieczki szkolne o charakterze edukacyjnym i turystyczno – krajoznawczym. Najważniejszy okazał się Dzień Rodziny połączony z Festiwalem Nauki oraz dwudniowa wycieczka do Krakowa i Wadowic (strona internetowa).

37 dzieci było mocno zaangażowanych w projekcie unijnym „Szansa Małych Szkół”, który został napisany dla szkoły przez SNEP w Katowicach, działający przy naszej Fundacji „Elementarz”.   W ramach projektu dzieci od lutego do czerwca 2014 r. uczestniczyły w zajęciach dodatkowych z technik skutecznego uczenia się, psychologii, matematyki i informatyki, a także w zajęciach wyrównawczych z matematyki. Podsumowaniem projektu był Festiwal Naukowy (prace, wytwory uczniów), a nagrodą wycieczka do Parku Doświadczeń w Krakowie (strona internetowa).

Ze środków szkoły i Fundacji „Elementarz” w Katowicach zakupiono sprzęt sportowy zewnętrzny z atestem do gry w koszykówkę, a wcześniej urządzenia do gry w piłkę siatkową.  Ze środków Gminy Lesko zakupiono piłki, skakanki, rakietki tenisowe. W ramach realizacji projektu unijnego „SMS” dla uczniów i nauczycieli zakupiono tablicę interaktywną, laptop, rzutnik, projektor oraz materiały dydaktyczne np. laminator, nożyczki, kalkulatory, kleje itp.

Współpraca szkoły z radą rodziców oraz innymi rodzicami przebiega dobrze, zwłaszcza w czasie organizowania uroczystości i imprez szkolnych.

 

 

 

Comments are closed.

Kontakt

Szkoła Podstawowa
Fundacji "Elementarz"
im. Szybowników Polskich
w Bezmiechowej Dolnej

Bezmiechowa Dolna 215
38-600 Lesko
tel. 134696461

szkoła: sp.bezmiechowa@elementarz.edu.pl
dyrektor: dyrektor.bezmiechowa@elementarz.edu.pl

www.spbezmiechowa.pl
Certyfikat
W roku szkolnym 2002/2003 nasza szkoła otrzymała certyfikat "Szkoła z klasą". Braliśmy udział w akcji organizowanej przez "Gazetę Wyborczą" oraz Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Aleksandra Kwaśniewskiego.