Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

Drodzy uczniowie! Drogie przedszkolaki!

   Z ogromną radością witamy uczniów i przedszkolaków w progach  szkoły w dniu 1 września 2020r. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami  oraz Państwem!

   Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasady higieny i procedury ograniczające ryzyko zarażenia się koronawirusem.

  W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów, wdrożyłam wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych i przedszkolnych. Wszystkie zostały umieszczone na stronie naszej szkoły  i bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie.

  Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym i na obiektach należących do placówki. 

 Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

 1. Rodzice do oddziału przedszkolnego i szkoły przyprowadzają dziecko zdrowe.
 2. Do szkoły i przedszkola może uczęszczać tylko uczeń/przedszkolak zdrowy.
 3. Dzieci chore, zakatarzone lub z temperaturą nie będą przyjmowane.
 4. Do placówki nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
 5. Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu zabawek i innych przedmiotów.
 6. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich, poza korytarzem wejściowym, stanowiącym przestrzeń wspólną.
 7. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
  – 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  – dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  – dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  – opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 8. W uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. temperatura wysoka) i może zarażać inne dzieci, nie będzie ono przyjęte, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w przedszkolu/szkole, zostanie ono umieszczone w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium.
 9. W szkole nie obowiązuje noszenie maseczek i rękawiczek, ale jeśli rodzic uważa to za konieczne nie ma przeciwskazań.
 10. Rodzic odprowadzający przychodzi w maseczce ochronnej zasłaniającej nos oraz usta. Rodzic zobowiązany jest przed wejściem do budynku dezynfekować ręce poprzez skorzystanie z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się w dozowniku bezdotykowym przy wejściu głównym do placówki.
 11. Uczeń nie przynosi do szkoły żadnych zabawek i innych przedmiotów wykonanych z materiałów pluszowych lub tkanin.
 12. Uczeń do szkoły ma przynieść przybory (ołówki, kredki, farby, długopisy, zestaw geometryczny: ekierka, cyrkiel, kątomierz, linijka, nożyczki, klej, gumka do mazania itp.) i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.
 13. Przybory i materiały do zajęć plastycznych i technicznych przedszkolak i uczeń powinien posiadać w swoim (przygotowanym w domu), podpisanym pudełku (bloki rysunkowe, bloki techniczne, papier kolorowy, kartki ksero, kredki, ołówki, mazaki, bibuła, plastelina itp.). Szkoła/przedszkole nie zapewnia wymienionych środków.
 14. Dziecku wchodzącemu do budynku szkoły rodzic zdejmuje maseczkę i utylizuje w bezpieczny sposób zgodnie z Instrukcją prawidłowego nakładania i zdejmowania maseczki.
 15. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba.
 16. Uczniowie samodzielnie rozbierają się w szatni. Dzieciom młodszym pomaga pracownik obsługi lub nauczyciel. Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach placówki zostanie ograniczone do niezbędnego minimum.
 17. Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.

Odbieranie dziecka ze szkoły. Powrót ucznia do domu ze szkoły.

 1. Rodzic odbierający dziecko ze szkoły powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą nos i usta oraz rękawiczki. Przed wejściem do wyznaczonego obszaru, powinien użyć płynu dezynfekującego.
 2. Rodzic zgłasza odbiór dziecka pracownikowi obsługi/nauczycielowi i oczekuje na przyprowadzenie go przez pracownika placówki na korytarz na parterze, zachowując dystans społeczny  i ograniczając do minimum kontakty z innymi rodzicami oczekującymi na odbiór dziecka.
 3. Nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły przygotowuje dziecko przedszkolne do wyjścia i odprowadza je do oczekującego rodzica/prawnego opiekuna. Dziecko bezpośrednio przed opuszczeniem sali myje ręce.
 4. Dzieci przebywające na placu zabaw lub na boisku szkolnym, przyprowadza do oczekujących rodziców nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły.
 5. Niezbędne informacje dotyczące dziecka może przekazać rodzicowi upoważniony pracownik placówki.
 6. Rodzic niezwłocznie po przejęciu opieki nad dzieckiem, nakłada mu zgodnie z instrukcją maseczkę, zasłaniającą nos i usta.
 7. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela,  przez kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem.
 8. Uczeń klasy IV – VIII, po zakończonych lekcjach udaje się do szatni i do wyjścia głównego w celu opuszczenia szkoly. Niezwłocznie przed wyjściem  z budynku nakłada maseczkę na nos i usta.

   Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

Z poważaniem

Dyrektor szkoły

 

Poniżej znajdują się załączniki ze szczegółowymi procedurami postępowania w określonych miejscach i sytuacjach. Prosimy Rodziców o dokładne zapoznanie się z nimi.

 

Załącznik 1 Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły przedszkola

Załącznik 2 Procedura pobytu i zabawy w sali dydaktycznej i świetlicy szkolnej

Załącznik 3 Procedura wyjścia grupy uczniów na plac zabaw i boiska szkolne

Załącznik 4 Procedura pobytu grupy na podwórku i placu zabaw

Załącznik 5 Procedura zgłaszania i reagowania na incydenty w grupie oraz stosowanie zabezpieczeń w trakcie wymaganych zabiegów higienicznych

Załącznik 6 Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia ucznia wirusem Covid-19

Załącznik 7 Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia pracownika wirusem Covid-19

Załącznik 8 Procedura komunikacji z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” im. Szybowników Polskich w Bezmiechowej Dolnej

Załącznik 9 Procedura przyjęcia dostaw gotowych posiłków ze stołówki szkolnej w Lesku

Załącznik 10 Procedura i harmonogram wydawania posiłków

Załącznik 11 Procedura dezynfekcji zabawek i pomocy dydaktycznych

Załącznik 12 Procedura postępowania z odpadami dla osób stosujących środki zapobiegawcze w miejscu pracy w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa

Załącznik 13 Procedura przestrzegania zasad ochrony w pracowni informatycznej, techniki, innych

Załącznik 14 Procedura przestrzegania zasad ochrony w czasie zajęć rewalidacyjnych

Załącznik 15 Procedura przestrzegania zasad ochrony w czasie korzystania z biblioteki szkolnej.

Comments are closed.

Kontakt

Szkoła Podstawowa
Fundacji "Elementarz"
im. Szybowników Polskich
w Bezmiechowej Dolnej

Bezmiechowa Dolna 215
38-600 Lesko
tel. 134696461

szkoła: sp.bezmiechowa@elementarz.edu.pl
dyrektor: dyrektor.bezmiechowa@elementarz.edu.pl

www.spbezmiechowa.pl
Certyfikat
W roku szkolnym 2002/2003 nasza szkoła otrzymała certyfikat "Szkoła z klasą". Braliśmy udział w akcji organizowanej przez "Gazetę Wyborczą" oraz Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Aleksandra Kwaśniewskiego.